Hull speed


Hull speed המהירות המרבית אליה יוכל להגיע כלי שייט בהתחשב בארכו.
כל כלי שייט יוצר בעת ההפלגה גל חרטום וגל ירכתיים. ככל שהמהירות עולה כך גבוהים יותר גלי החרטום והירכתיים עד שמגיעים לגובה כזה שאינם מאפשרים לכלי השייט לעלות על מהירות זו.

הסבר
Copy רגל
Copy מטר
Hull speed Copy Knots