DSC


DSC Digital Selective Calling– קריאת ברירה ספרתית

ה DSC הוא ליבה של מערכת הGMDSS הארצי (להבדיל מהמערכת הלווינית).
תפקידו העיקרי של מכשיר זה הוא לאפשר שידורי מצוקה במהירות גדולה יותר מאשר אפשרויות השידור הנוכחיים.

מטרתה של שיטת הDSC הוא קריאה מהירה ושליחת הודעה לכל כלי השייט ותחנות החוף על ידי לחיצת כפתור ללא מיגבלה של ידע שפה. כמו בטלפון, אינך צריך לדעת אלא את מספר הטלפון אליו ברצונך להתקשר, כך במערכת הGMDSS, לכל כלי שייט יש את מספרו היחודי אליו אפשר לכוון את הקריאה.
המכשיר משדר בערוץ 70, חל איסור חמור להשתמש בערוץ זה, 70 לצרכי קשר דיבור.
עוצמת השידור היא 25 וואט עם אפשרותל הוריד את העוצמה ל ו וואט.

תכונה נוספת של מכשיר זה הוא שאפשר בעזרתו לשלוח אינפורמציה נוספת כגון זיהוי כלי השייט (השולח) , מיקומו וטיב ההודעה, מצוקה דחיפות ועוד.
בנוסף אין צורך לשמור על משמרת אלחוט, כאשר מתקבלת הודעה מופעל אות קולי - Alarm המסב את תשומת לבו של הנמען. וכמובן המערכת מאפשרת המשך השיחה במקמ"ש הVHF.

התרשים הבא מציג את התפקודים של המערכת (המכשור).

MARITIME MOBILE SELECTIVE CALL INDICATION - MMSI
אפשר להגדיר את ה MMSI כמספר הטלפון של התחנה, הניתן לכל כלי שייט או תחנת חוף המשתמשים במערכת ה GMDSS.
מספר זה הוא תמיד בן 9 ספרות שמזהה את התחנה כלומר את כלי השייט או את תחנת החוף.
3 הספרות הראשונות מזהה את לאומיות התחנה (אם הMMSI מושווה למספר הטלפון הרי 3 הספרות הראשונות מושוות לקידומת) שלוש הספרות של ישראל - 428 ושל בריטניה 232.
אפשרות נוספת היא לזיהוי קבוצת כלי שייט, על ידי הוספת 0 לפני המספר כולו, או לתחנות חוף על ידי הוספת 00.
הדוגמאות הבאות יסבירו את העיניין

קריאה ל - MMSI
כלי שייט 456789 123
כל כלי השייט של המדינה 45678 0123
כל תחנות החוף של המדינה

4567

00123


קריאה ל -
צים חיפה 000193 428
כל האניות שבדגל ישראל 11111 0428
כל ספינות חיל הים 44444 0428
תחנת חוף - חיפה רדיו 0001 00428

כל מכשיר DSC הנמצא בכלי שייט, מוטבע בו מספר הMMSI של כלי השייט. כאשר המכשיר מוחלף ועובר לכלי שייט אחר, חייבים לקרוא לטכנאי לשם שינוי המספר.

לצרכי השימוש ב DSC התווספו המונחים הבאים :

נוכחי - אלחוט דיבור חדש - שידור דיגיטלי
MAYDAY DISTRESS ALERT
PANPANPAN All Ships Urgency
SECORITE All Ships Safety
Ship to Ship Individual Routine
Ship to SHore Individual Routine
אדם בים התווסף לשידורי המצוקה - MOB


חשוב לזכור
שידור מצוקה ישודר אך ורק באישורו של רב החובל, כלי השייט הוא בסכנה חמורה ודרוש ודרושה עזרה מיידית. כאמור כולל אדם בים - MOB.

טווח הקליטה של מכשירי הVHF
1. מתחנת חוף אל מכשיר קשר ידני כ 10 מייל
2. מתחנת חוף למכשיר הנמצא על תורן מפרשית כ 30 מייל
3. הטווח בין שתי מפרשיות כ 15 מייל.
הטווחים המצויינים כאן כמובן שאינם מדוייקים, הטווחים תלויים בגובה האנטנות הן של תחנת החוף והן של כלי השייט.

הודעות מובנות
במכשיר הDSC ישנן מספר הודעות מובנות אשר בקלות אפשר לשלוח אותן כהודעה: בנוסף לאות המצוקה DISTRESS ALERT

FIRE / EXPLOSION
SINKING
FLOODING
DISABLED AND ADRIFT
COLLISION
ABANDON SHIP
GROUNDING
PIRACY / ATTACK
LISTING
MAN OVER BOARD
UNDESIGNATED
אם לא צויין אחרת בררת המחדל שנשלחת היא UNDESIGNATED.
כאשר נשלחת הודעת המצוקה, היא תחזור על עצמה אוטומטית במחזוריות של בין 3.5 ל4.5 דקות עד לאחד מהמיקרים הבאים:
- התקבלה הודעת אישור (בדרך כלל מתחנת חוף) שהקריאה התקבלה
- הודעת המצוקה בוטלה על ידי השולח
- כלי השייט טבע

עם קבלת אישור על קריאת המצוקה בDSC השידור מופסק אוטומטית. לכן,
רק תחנת חוף תאשר את קבלת השידור ב DSC.
אישור על קריאת מצוקה באלחוט דיבור, בערוץ 16 ינתן על ידי כלי שייט ובמקרה זה רשאי שולח האותות להפסיק את הDSC.

דוגמאות לשליחת הודעת מצוקה וקבלתה

בנוסף להודעות המובנות הללו, ניתן להכניס לתפריט המכשיר, על ידי המשתמש, הודעות נוספות אשר אפשר יהיה להפעיל אותן בלחיצת כפתור.