קישור לפורום שייט וימאות (תפוז) הכולל הודעות לימאים ודיון בקשר ל GMDSS

מערכות ימיות, בכסוי עולמי להפצת מידע בטיחותי והזעקת עזרה במצוקה. Global Maritime Distress and Safety System GMDSS


SYSTEM = מערכת, בנושא הנדון , מתייחסת למספר מערכות, שפותחו בנפרד אחת מהשניה, ובטוחי זמנים שאינם חופפים. עם הפתוח המואץ של טכנולוגיות תקשורת ואמינותה המשופרת, התגבשו התפישות , הארגונים והמכשור לגוף הרב-מערכתי המכונה GMDSS . להבנת התלות, או אי- התלות, של פרטי הציוד שיתקל בהם המשיט בספינתו,
סקירה היסטורית של התפתחות הארגונים והאמנות

GMDSS למשיט ספינה - " זיקה ל - GMDSS "
המשיטים של ספינות בעסוקים מיוחדים , בעקר כאלה שנושאות נוסעים שאינם אנשי צוות, ידרשו לעבור הסמכה מלאה (GMDSS General Operator Certificate = GOC), ולשאת ציוד כפי שיקבע על ידי הרשות שנותנת את תעודת "כושר שיט" של הספינה. עבור רוב המשיטים נדרשת הכרות המכונה "זיקה ל- GMDSS ", אשר מתאימה לציוד בו יחויבו כלי שיט המכונים "ספינה למסע בין לאומי" (בין 7 ל-24 מטר אורך). לפני שנכנסים להכרות ממוקדת לנדרש בבחינות ההסמכה, ראוי לחזור ולקרא את פרקי התקשורת להפנמת המושגים וההגדרות, כן יהיו נושאים שיובאו בהקף מלא (מעבר לזיקה בלבד).

GMDSSהתפישה הכללית – GENERAL CONCEPT

כשמה GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM זו מערכת מורכבת של מכשירים, תחנות, רשתות תקשורת, מערכי לווינים, מנהלות בין-לאומיות, ארגונים ויחידות שליטה. הרעיונות העקריים שהובילו לפתוח המערכת , החל מ- 1959 כשהוקם הארגון הבין לאומי לספנות IMO, ועד לישומה הסופי השנה 1999 , הם אלה:-

1. יחידות "חפוש והצלה" SAR בחוף, ביחד עם כלי שיט בקרבה המיידית של כלי שיט במצוקה, יאתרו, ויוזעקו ללא דחוי לתאום משלחת הצלה, לצורך זה העולם חולק לאזורי פקוח על ידי תחנות קרקע המכונותRCC Rescue Co-Ordination Center. קיימות כמה עשרות תחנות כאלה, אשר בהן ממונה מפקד לזירת הארוע המכונה OSC On Scene Commander . לב המערכת לצורך קריאות, אתרעות, והזעקות הם מתקנים וטכנולוגית תקשורת המכונים-מערכת קריאת ברירה ספרתית = DSC Digital Selective Call. המכלול מכונה גם "מעבד הודעות" = Message Processor . כל אתרעת מצוקה DISTRESS ALERT שמשודרת על ידי ה- DSC , מיועדת להגיע ל-RCC הזמין ביותר, וזה בהמשך ישדר DISTRESS ALERT RELAY : לכל התחנות; לכל התחנות באזור גאוגרפי מוגדר; לקבוצת אניות נבחרת; לספינה נבחרת, כך נוצרת התמקדות לכלי השיט שיכול להגיש עזרה מיידית.

2. מידע בטיחותי לספנות יאסף וירוכז לתחנות הפצה, שיכסו בשדוריהן את רוב שטחי השיט על כדור הארץ. המידע מכונה Maritime Safety Information בקצורMSIוהוא מעובד כך שכל כלי שיט, שמצויד במקלט מתאים, יכול לבחור, בתכנות מוקדם, את האזורים וסוגי ההודעות השמושיים לו (לבד מהודעות הנחשבות כחיוניות ואינן נתנות לבטול).

3. בכל אחד מ- 4 אזורים ימיים (יוגדרו בהמשך) יוכל כלי שיט להזעיק עזרה לפחות בשתי מערכות קשר. האחת ארצית Terrestrial Communication, והשניה לווינית Satellite Communication .

תרשים לאפיון העקרונות,יחידות המערכת ותפקודן

הערות לקריאת התרשים

1. תקשורת ארצית - הכוונה על פני כדור הארץ, כמו גם בין שני כלי שיט בים, כלומר לא לוויני.

2. GPS אינה מערכת מוגדרת של ה-GMDSS אך היא מנוצלת להזנת אתר לדגמים שונים של EPIRB .

3. חלק מהיחידות מספקות את המידע על יותר מתדר אחד וגם במספר פסי תדרים; אך למשיט ברמה של "זיקה" , כמעט ואין אפשרות בחירה, ואינו נדרש לשקול דעת לבחירת ערוץ הפעלה.

4. המלבנים והגלילים, שבקצה כל קו בתרשים, מתארים את הציוד בכלי השיט, ברפסודת הצלה או משואה צפה. כוון זרימת המידע הראשוני, מהיחידות ואל היחידות מהן, נתן על ידי כוון החיצים, שמחברים בינהן. המשך התקשורת נתן בהסברים הפרטניים על כל יחידה.

5. שים לב לתפישה, שלכל משואה לאתרעה במצוקה (EPIRB ) צמודה משואה לביות/הזנת אתר. למשואת ה- INMARSAT- E יש הזנה מ- GPS , למשואת SARSAT, לוויני המערכת מפיקים את האתר, אך צמודה גם משואת ביות של כלי טיס AERO VHF HOMING , משואת התג"מ הימי VHF CH. 70 צמודה משואת המכ"מ הימי SART.

6. הצורות שמתוארות תלת-ממדית (בולטות) מייצגות מכשירים ומתקנים, הצורות השטוחות מייצגות מנהלות ותפישה רעיונית.

אפיון הרעיון ויחידות ה- GMDSS

אזורי הים וציוד הקשר הנדרש לספינות וכלי שיט קטנים.

ספינות וכלי שיט קטנים אשר אינם חייבים בציוד GMDSS חייבים במקמ"ש לתחום ה- VHF הימי רק אם זה מצויין בתעודת "כושר שיט" שלהן; ואז נדרש גם מפעיל שעבר בחינות של משרד התחבורה ו/או משרד התקשורת. התעודה היא להפעלת קשר דבור בלבד, ומכונה "שרת רדיו-טלפון מוגבל" , כש"מוגבל" מתיחס להספק השדור ושליטה בבחירת ערוצים ותדרים. כן נתנות תעודות כאלה המגבילות את המפעיל לחופי ישראל , כאשר אינו שולט בנוהל דבור באנגלית. תאור מתקן הרדיו הבסיסי בתחום התג"מ , והמכונה באנגלית VHF נתן בפרקים על תקשורת ימית בכללותה. בזמן כתיבת חוברת זו מתגבשות התקנות לרשוי וחובת הצטידות במה שמכונה "זיקה ל-GMDSS", ויהייה הבדל בין הדרישות ביחס לספינות עד 300 טון, והדרישות באניות שמעל לגודל זה.

ספינות החייבות בציוד GMDSSחייבות גם מפעיל מורשה, באחת מכמה דרגות, וציוד לפי האזורים הימיים שבהם הן משיטות או עתידות לשוט. הגדרת האזורים היאכלהלן:-

Sea Area A1 זה אזור ים אשר מכוסה, לפחות על ידי תחנת חוף אחת הפועלת ברדיו- טלפון בתחום הVHF הימי ואשר לה מתקן DSC הפועל ללא הפסקה. אין כאן הגדרה של גבולות בים אך הטוח לקשר אמין הוא בין 20 ל- 30 מילים ימיים מכל תחנת חוף כזו.

Sea Area A2זה אזור מעבר ל-1 A , ואשר מכוסה לפחות על ידי תחנת חוף אחת הפועלת ברדיו-טלפון בתחום ה-IF הימי, וקיים בה מתקן DSC הפועל ללא הפסקה. גם כאן אין גבולות במים אך קשר אמין יתקיים בטוחים שבין 75 ל- 150 מילים ימיים בלי לכלול את 1A.

Sea Area A3 אלו הם אזורים המכוסים על ידי מערך לווינים המכונה INMARSAT אשר דרכם נתן להתקשר למספר מרכזים להפעלת אתרעה (ALERT ) בכל עת. אזור הכסוי הוא בקרוב בין קו רוחב 70 דרום לקו רוחב 70 צפון. כלי שיט נמצא באזור זה רק אם הוא נמצא מחוץ לטוח הקשר של אזורים 1A ו- 2A .

Sea Area A4 אלה הם שארית שטחי הים, למעשה אזורי הקטבים, ובהם התקשורת תלויה בעקר בתחום ה- HF הימי.

התנאים להרכב הציוד:- כלי שיט החייבים להשתלב ב- GMDSS צריכים לשאת ציוד ומפעילים מוסמכים העונים ל- 2 מתוך 3 האפשרויות הבאות:-
A) כפל ציוד DOE(DUPLICATION OF EQUIPMENT ).
B) אחזקה על ידי צוות חוף SBM(SHORE BASED MAINTENANCE ).
C) אחזקה בלב ים ASM - AT SEA MAINTENANCE .

לספינות וכלי שיט קטנים אחזקה בלב ים יקרה ולא מעשית, ברוב המקרים, משום שהיא דורשת מפעילים בעלי הסמכה מיוחדת והשקעה בכלים וחלפים . המשיטים אליהם מיועדת חוברת זו , ימצאו בדרך כלל באזורים 1A ו- 2A ולהלן פרטי הציוד הנדרשים:-
לאזור 1A
1. מקמ"ש רדיו-טלפון בתחום ה- VHF הימי.
2. מתקן לשדור וקליטה של DSC על ערוץ 70 .
3. מקלט משמרת על ערוץ 70.
4. משיב מכ"מ SART.
5. מקלט NAVTEX.
6. מקלט המכונה EGC (ENHANCED GROUP CALL ) לקליטת MSI אם נמצאים מחוץ לכסוי ה- NAVTEX. המקלט הוא חלק מהציוד של INMARSAT והוא יכול לקלוט אתרעות המופנות לקבוצה מוגדרת של כלי שיט או לכאלה הנמצאים ברדיוס או מרובע שנבחר מראש.
7. משואה EPIRB מתנתקת וצפה לאתרעה דרך לוינים או על ערוץ 70 ב-VHF, וכוללת יכולת שדור אתרעה עם זהוי DSC.
כפל ציוד DOE יכלול מקמ"ש רדיו-טלפון VHF עם מתקן DSC.

לאזור 2A 1. עד 6 כולל, זהה לציוד לאזור 1A.
7. משואה מתנתקת וצפה לפעולה במערך לווינים SARSAT או במערך E - INMARSAT .
8. מקמ"ש רדיו-טלפון בתחום ה- MF הימי עם מתקן DSC.
9. מקלט משמרת מיוחד לתדר KHZ2187,5 המשמש ל- DSC בתחום ה-MF.
8 ו- 9 יכולים להיות משולבים באותו מארז.
כפל ציודDOE יכלול
א) מקמ"ש רדיו-טלפון VHF עם מתקן DSC.
ב) מקמ"ש רדיו-טלפון MF עם מתקן DSC.

GMDSS הציוד והנוהל
תוכן הפרקים הבאים מיועד למי שלמד והתנסה בהפעלת תג"מ ימי - VHF .
DSC Digital Selective Calling– קריאת ברירה ספרתית
בפרק שלהלן מובא הקשר בין "קריאת ברירה ספרתית" כאחת משיטות הזהוי והקריאה , כפי שהוצגה בפרק על צורות הזהוי של תחנות רדיו בשרות הימי (חזור וקרא ) , לבין מערכת "קריאת ברירה ספרתית" - המכשור והנוהל שיוצגו כאן.
התרשים שלעיל מציג את התפקודים של המערכת (המכשור), אשר מחליפים את התפקודים הקודמים שתוארו בסקירה ההיסטורית
1. במקום שעות האזנה על ידי אדם, או אזעקת מפעיל לקליטת אותות מצוקה, דחיפות ובטיחות, מותקן מקלט-משמרת (WATCH RECEIVER ) שנמצא בהאזנה רצופה, גם לתקשורת בעדיפות נמוכה. מקלט זה מעביר את כל האותות שהוא קולט על ערוץ 70 , לעבוד, מיון, אתרעה ותצוגה/הדפסה ביחידת הפקוד והתצוגה, שמכונה בדרך כלל DSC CONTROLLER(ראה תמונה).
2. במקום מיומנות מפעיל שנדרשת לנסוח ,הקראה או הקלדה של הודעות בעדיפות מיידית ופחותה ממנה, מותקנת היחידה ל- "פקוד ותצוגה" כלומר ה- DSC CONTROLLER, יחידה זו - א) מפעילה אתרעה חזותית וקולית (ולכן גם השם ALERT UNIT) על קיום הודעה בעדיפות כל שהיא. ב) מציגה את זהויו של הקורא וסוג/עדיפות ההודעה וערוץ להמשך התקשורת. ג) היחידה מאפשרת גישה למספר תפריטים לעבוד הודעות (MESSAGE PROCESSOR), וכן גישה לספריות של זהויים בין לאומיים והודעות מוכנות מראש, שנתן לעדכן אותן, ועוד בחירה של ברירות מחדל. לדוגמה בשדור נתן לבחור בגישה מיידית להודעות מצוקה מקוצרות, ובקליטה נתן לבטל בתכנות הודעות או תחנות לא רצויות (למעט הודעות מצוקה , דחיפות ובטיחות). ד) היחידה מאפשרת מעבר לשדור ההודעות שנבחרו, על ידי שליטה מרחוק במקמ"ש התג"ם, שמחובר אליה (VHF TRANSCEIVER ).

3. מקמ"ש התג"ם מאפשר המשך תקשורת מדוברת של מצוקה דחיפות ובטיחות, על ערוץ שנבחר בהודעות שנקלטו באופן ספרתי מערוץ 70 ( ערוץ 16 בדרך כלל). אך, באמצעות ה-DSC מתאפשרת גם תקשורת חצי-אוטומטית לרשתות קוויות. ב"חצי-אוטמטית" הכוונה שאין אפשרות חיוג ישיר דו-כיווני אלא דרוש תווך תחנת חוף, לזהוי ה- DSC וחבור למרכזיה הקווית.