GMDSS היסטוריה

סקירה היסטורית של התפתחות הארגונים והאמנות.

1959 הוקם הארגון הבין לאומי לספנות INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION או בקצור IMO , ואחת ממטרותיו הוצגה כ-"הגברת הבטיחות של כלי שיט גדולים על ידי שפור הטכנולוגיה של תקשורת הרדיו לשרות הימי".

1960 ו- 1974 IMO התכנסו לבנית אמנות לבטיחות החיים בים , שכונו SAFETY OF LIFE AT SEA CONVENTIONS או בקצור SOLAS . ועידות אלה קבעו, בין היתר, שכל אנית משא בנפח מעל ל-1600 טון גרוס, וכל אנית נוסעים תצויד בתחנת "רדיו-טלגרף", ותצוות בקציני-רדיו בעלי הסמכה בין-לאומית. ב—1974 SOLAS קראה לתכנון וישום של מערכת אזעקה והצלה עולמית.

1972 IMO החלו בלמוד האפשרות של שמוש בלווינים לתקשורת עם כלי שיט.

1979 IMO וארגונים בין –לאומיים נוספים כנסו ועידה ל-"חפוש והצלה" SEARCH AND RESCUE SAR ואלו החלו בפתוח המערכת , שמכונה היום, GMDSS . הארגון הבין-לאומי לתקשורת ITU INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION , המהווה אחד הארגונים של האו"מ,האו"מ נקרא להקים את המסגרת החוקית להתאמה עם האמנה הבין-לאומית לתקשורת. 1979 הוקמה מערכת תקשורת לווינית בין-לאומית, לשרות כלי שיט. המערכת מכונה INMARSAT INternational MARitime SATellite , המערכת מספקת תקשורת בכסוי עולמי (לבד מאזורי הקטבים של כדור הארץ). המערכת מאפשרת שדור אוטומטי של קריאות לעזרה מכלי שיט במצוקה לתחנות יבשה, ובנוסף לכך הפצת מידע לבטיחות השיט במספר שיטות תקשורת כמו RADIOTELEPHONE, TELEX , FAX , DATA .

1982 ארה"ב , ברית המועצות (חבר העמים), קנדה וצרפת הקימו מערך לווינים שכונה COSPAS- SARSAT Search Aand Rescue Satellite Aided Tracking (COSPAS הוא המקבילה ברוסית ל- SARSAT ). כלי השיט שמשתתפים במערך זה נושאים משואה, שמאפשרת הן אזעקה והן אתור כלי השיט בהפעלה אוטמטית בעת מצוקה , והן הקמת קשר דו כווני בתדרי חרום משותפים עם שרות התקשורת האוירי.

1983- 1987- 1992 כונסו ועידות בין-לאומיות של מנהלות תקשורת , שכנוין בקצור WARC World Administratives Radio Conference , שהן חלק מפעילות ה- ITU ואלה אשררו שנויים בתקנות הרדיו, הקצו תדרים, תהליך הפעלה ומצבת כח אדם מקצועי ליחידות הקרקע שלה-GMDSS .

1988 IMO מודיע רשמית שה- GMDSS מוכנה לישום ו"יוצאת לדרך" על ידי הארגונים המובילים בספנות הבין-לאומית.

1993 לאחר WARC 1992 והחל מאוגוסט 1993 חויבו כל כלי השיט, שמעל 300 טון-גרוס, להצטייד במשואות רדיו EPIRB להזעקת עזרה דרך ה- GMDSS . כן הוחלה חובת הצטידות במקלט לקליטה מודפסת אוטומטית של מידע לבטיחות השיט (NAVTEX EGC ). 1995 החל מפברואר שנה זו , כל כלי השיט שהם "בניה חדשה" , ואשר לפי SOLAS נחשבים כ-"חייבים", בגלל גודלם, סוג מטענם ומסלול שיוטם; יצוידו בכל פרטי הציוד הדרושים להשתלבות ב-GMDSS .

1999 החל מ-1 פברואר שנה זו יצטידו כל כלי השיט שנחשבים "מחוייבים" , גם אם אינם "בניה חדשה" , באחת מכמה האפשרויות של פרטי ציוד וצוות מפעיל. בשנה זו תפסק בשרותי הקשר תקשורת בקוד מורס ידני, תפסקנה משמרות האזנה לתדרי מצוקה על יד י אדם, וכהמשך תבוטל הכשרתם והעסקתם של מפעילי ציוד הרדיו מהסוג שלפני ה-GMDSS , ובמקומם יוכשרו לפחות 2 אנשי צוות להפעלת הציוד החדש, כשהם מוגדרים כחלק מ"צוות הבטיחות" של כלי השיט. עם ישום תקנות אלה מסתיים פרק של כ-100 שנים של תקשורת רדיו-טלגרף (אתות ידני של קוד מורס) לשרות כלי השיט.

Copyright © 2003 by Daniel Yari 4X1FC Up Dated: