מדינת ישראל

משרד התחבורה

מינהל הספנות והנמלים

המחלקה לכלי שיט קטנים

ת.ד. 806 מיקוד 31999 חיפה

טל' 8632227 –04  פקס 8632129 – 04

 

תאריך :1/7/2004           סימוכין :   M5642

 

 

הודעה לימאים/משיטים מס' 008/2004

              בהתאם לסמכותי בתקנות הנמלים (בטיחות השייט) התשמ"ג 1982 הפרק ה-8.

הנדון:  הערכות כלי שייט לשיטת המצוקה G.M.D.S.S

           

1.         כללי

החל מפברואר 1999 מחוייבות אוניות לשיטת המצוקה לפי  GMDSS ולא קיימת חובת האזנה באוניות לערוץ 16, המשמש לתקשורת בעת מצוקה. עובדה זו יש בה כדי להקטין משמעותית את סיכויי ההישרדות של כלי שייט, שאינם מצויידים לפי שיטת המצוקה.

 

במפגש תת הוועדה לתקשורת, חיפוש והצלה, שנערך ב לונדון (I.M.O) בפברואר 2004. הוחלט שכל כלי השייט שאינם מחוייבים באמנה ונמצאים תחת חקיקה לאומית, יערכו ויתארגנו בהקדם לפי שיטת המצוקה.

 

2.         לוח זמנים

כפועל  יוצא מהאמור בסעיף 1 לעיל, כל כלי השייט ברישום ישראלי שאורכם מעל 7 מ' יצויידו בציוד קשר, לפי שיטת המצוקה החל מ- 30/06/2006.

 

3.         פרוט הדרישות

כלי השייט יצויידו בהתאם לפירוט בטבלה שלהלן:

 

                                                                       

דרישות ציוד חובה

סוג כלי השייט

D.S.C + V.H.F

 

ספינות מעל 7 מ' עד 24 מ' שיעודם לשימוש פרטי בתחום מימי חופין.

D.S.C + V.H.F

NAVTEX

בתדרים GHZ1.6/ MHZ406          E.P.I.R.B

ספינות מעל  7 מ' עד 24 מ' שיעודם לשימוש פרטי במסע בין לאומי.

D.S.C + V.H.F

 

בתדרים GHZ1.6/ MHZ406          E.P.I.R.B

ספינות מעל   מ' 7 עד 24 מ' שיעודם לשימוש מסחרי, הובלת נוסעים ואימונים ימיים  בתחום מימי חופין.

 D.S.C + V.H.F

NAVTEX

בתדרים GHZ1.6/ MHZ406          E.P.I.R.B                                  

ספינות מעל  7 מ' עד 24 מ' בשימוש מסחרי, הובלת נוסעים ואימונים ימיים למסע בין לאומי.

 


 

 

 

4.         החל מ- 1.7.2006   לא יאושר כושר שייט לכלי שייט שלא יעמוד בדרישות                      הנ"ל.

 

5.            לידיעתכם! רכישת  D.S.C   ו- R.B.E.P.I  כרוכה בהקצאת מס' זיהוי אישי צרוב במכשיר ומותנה ברשיון להפעלת תחנת אלחוט.

 

6.         מנהלי מרינות מעגנות ונמלים מתבקשים לפרסם תוכן ההודעה ע"ג לוחות המודעות.

 

 

 

בכבוד רב

 

נוימן עמוס

ממונה כלי שייט קטנים ומשיטים

תפוצה:

הודעות לימאים.