NAVTEX

שרות בין-לאומי לאסוף והפצה של אזהרות לשיט.
שרות זה כולל , בין היתר, שרותי שדור (Broadcasting) בין-לאומי לקליטה אוטומטית של תוכן מודפס בשפה האנגלית.

שרות NAVTEX לאזורי שיט בקרבת חופים - שרות זה נחלק למערכת הבין-לאומית שלו על תדר 518 Khz והוא משודר בשפה האנגלית, וכן שדור על תדרים "לאומיים" כשההדפסה היא בשפה הלאומית של האזור.
שדורים אלה מיועדים להקלט על ידי מקלטים מיוחדים המכונים מקלטי NAVTEX.

מערכת הNAVTEX פועלת בכל העולם ומחולקת ל 16 אזורים, כל אזור נקרא NAVAREA בתוספת מספרו המסופרר בספרות רומיות.
בכל אזור פועל גוף מתאם לאסוף והפצת המידע והפעלת מערכות התקשורת הדרושות לכך הגוף המתאם האזורי מכונה NAVAREA CO-ORDINATOR.
כל אזור מחולק לאזורי משנה המסומן באותיות A - Z

דחיפות ההדעות
ההודעות מתחלקות לשלשה סוגי דחיפות
VITAL
IMPORTANT
ROUTINE

התכונות העקריות של המערכת
השרות מנצל תדר שדור אחד 518 Khz לכל המשדרים הפרושים בשרשרות בכל אחד מה- NAVAREA , ושדוריהם מזומנים על בסיס של חלוקת זמן (TIME SHARING ), למניעת הפרעות הדדיות, ועם זאת כל שדור יכלול את כל המידע של אותו אזור.

2. הספק השדור של כל משדר מוגבל לרמה שלא תפריעה למשדרים השכנים לו בשרשרת.

3. במקלט המיוחד לקליטת מידע ה -NAVTEX ישנה האפשרות לברור את הדפסת ההודעות:
א) על ידי קדוד בקבוצת קודB1 B2 B3 B4 . שמופיעה בכותרת של כל הודעה.
ב) לבחור הדפסת הודעה בין אם הודפסה כבר או טרם הודפסה.

4. ישנו פקוח על הפצת ההודעות על ידי המתאמים המיוחדים NAVTEX CO- ORDINATORSכך שההודעות המשודרות מכל משדר יתאימו בתוכנן לאזור הכסוי שלו, ויוכנסו לשדור בסדר עדיפות שיתואר בהמשך; והמשתמש יכול לבחור כל אפשרות בין משדר בודד עד כל המשדרים בשרשרת.

5. פריסת המשדרים ובחירתם או דחייתם על ידי המשתמש (המציין B1 ).
בקבוצת הקוד, שבכותרת כל הודעה, במקום הראשון המסומן B1, המקלט יתן פקודת הדפסה רק אם במקום זה תופיע אחת מאותיות שבין Aל- Z, ואשר המפעיל בצע פעולת Enableביחס אליהן; לחליפין , לא תתבצע פעולת הדפסה לגבי אותן אותיות , אשר ביחס אליהן בצע המשתמש פעולת Disable.
המקלטים מזהים את המשדרים לפי האות ומקומה . לא בהכרח קיימים או פעילים משדרים לכל האותיות בכל שרשרת; המשתמש יכול לבחור לעצמו את אותם משדרים שמתאימים לצרכיו ומקומו. פעולת אתחול זו ביחד עם פעולות אחרות יש לבצע לאחר צבירת נסיון ועדכון מפרסומי פרטים על תחנות ה- NAVTEX , בטרם יציאה לים, המלצת IMO היא להפעיל את המקלט לפחות 8 שעות בטרם יציאה לים.

להלן תרשים כללי של פריסת שרשרות המשדרים. כדי למנוע אפשרות, שבכלי שיט יקלטו בו זמנית שני משדרים המזדהים עם אותה אות ב 1 B , קוי הפריסה סוכמו והוכתבו על ידי IMO , וכל התקנה חדשה מתואמת עם הארגון. באופן כללי הטווח המתוכנן של כל משדר הוא כ-400 מיל ימי. המרחק המזערי לכסוי שבין שני משדרים עם אותה אות מזהה (כ-800 מיל) מתוכנן כך שלא יהייה מצב שמקלט ימצא במקום שיקלוט את שניהם בו זמנית, כלומר משדר בזהוי Aנמצא בשכנות למשדר עם זהוי Z .
נא לשים לב במפה ל"קירבתם של משדרי A למשדרי Z
משדרים בעלי אות זיהוי שווה לעולם לא יהיו בקרבה זה לזה

חלוקת מחזוריות השדורים - TIME SHARING לפי מטריצת קבוצות ודקות
במטרה להבטיח מניעת הפרעות בין תחנות השדור נקבע לוח שדורים , שבו בכל NAVAREA המשדרים מקובצים לארבע קבוצות, כשכל קבוצה פעילה פעם ב-4 שעות, וכל משדר בתוך הקבוצה, ובתוך השעה שלה, מקבל עד 10 דקות שדור. בדרך כלל לא כל המשדרים קיימים או פעילים בתוך כל קבוצה, וכן גם, רק במקרים קיצוניים מורשים רוב המשדרים לנצל את כל 10 הדקות. התפישה המנחה היא , שהתדר המשותף KHZ518 ישאר פנוי באחוז גבוהה של הזמן כדי לאפשר הפצה מיידית של מידע בדרגת עדיפות גבוהה המכונה VITAL INFORMATION.
בתמונה הבאה מובאת דוגמה לתרשים של מטריצת הזמן בכל אזור ואזור. היות וכל המשדרים בעלי אותה אות ישדרו באותו הזמן, וכמובן באותו התדר יהיו מרחקיהם הגאוגרפים מרוחקים במידת האפשר.


דוגמה

שאלות
למה משמש ה NAVTEX ?
מה מציין הסימן B1?
כמה שעות לפני ההפלגה תפעיל את ה NAVTEX ? מה הסיבה לפרק זמן זה?
על איזה תדר משודרות הודעות הNAVTEX ומהו טווח המשד?
לכמה איזורים מחולק כדור הארץ? איך מסומנים איזורים אלה?
כיצד מסומנים המשדרים בכל איזור?
כיצד מאפשרים למשדרים לשדר, כך שלא יפריעו בשידוריהם למשדרים אחרים?
מהם דרוגי הדחיפות בהודעות ה NAVTEX?
מה תדירות השידור ומשך הזמן המשודר של תחנת NAVTEX?

בחירת נושא ההודעות SUBJECT INDICATOR (המציין 2 B).
נושאי ההודעות מקובצים לפי שמם וסווגם, כשכל נושא מסומן באחת מהאותיות שבין Aל- Z. גם כאן יכול המשתמש, בשלב אתחול המקלט, לבצע פעולת Enable/Disableעל האותיות שמופיעות במקום 2B. להלן רשימת הנושאים והאותיות המציינות אותם:-
האותיות המסומנות ב* משמען שלמשתמש אין אפשרות לבטל קליטת הודעות אלה.

Navigational warnings A *
Meteorological warnings B *
Ice reports C
Search and rescue information and pirates attack warnings D*
Meteorological forecasts E
Pilot service messages F
Decca messages G
Loran messages H
Omega messages I
Satnav messages J
Other electronic navaid messages K
Additional navigational messages L*
Special services V
Special services - possible other languages use W
Special services X
Special services Y
No message on hand - QRU Z

הערות ביחס לנושאי ההודעות

א) תחת כל נושא (אות) ההודעות מקבלות ספרור מ- 01 עד 99 , וספרות אלה מופיעות במקומות B3 B4של קבוצת הקוד בכותרת , כאשר המונה מגיע ל-99 הוא מתחיל מחזור חדש מ-01, אך נמנע משמוש במספרים שעדיין בתוקף. אם נוצר מצב שיש עדיין הודעות בתוקף ממחזור הספרור הקודם, ההודעות החדשות מוכנסות כ"אזהרות לנווט נוספות ל-A " תחת האות Lבמקום המציין 2B. עוד, במקרה שמתאם השדורים צופה גלישה של מספר ההודעות תחת נושא מסויים יש באפשרותו לשדר אותן תחת כותרת דומה עם אות מציינת אחרת.

ב) הודעות שקשורות ישירות לבטיחות החיים וכלי השייט כמו ABDו- L . אינן נתנות לדחיה על ידי המפעיל של המקלט. האבחנה היא בין WARNINGS ל- MESSAGES, כש- WARNINGS אינן נתנות לדחיה ע"י .DISABLE אלה מכונות NON REJECTABLE MESSAGES והן מסומנות בכוכבית *.
טיפ: לזכור את ההודעות שאותן אין אפשרות לבטל - השם עבדאלה - ABDaLa

ג) ההודעות G H I J Kמתיחסות לסוגים שונים של עזרי נווט אלקטרוניים, אשר מאז השמוש הנרחב ב- GPS אינם נפוצים בכלי שיט באזור מזרח הים התיכון.

ד) האותיות V W X Yשמורות להודעות מיוחדות של הצוות המתכנן והמפקח של רשתות ה-NAVTEX .

ה) הודעות בעלות חשיבות מיוחדת, אשר האפשרות של אי-דחיה לא מספקת את דחיפותן וחשיבותן יקבלו את המספר 00 במקום B3 B4וזה פוקד על המדפסת להדפיס בכל מקרה. המקרה האופיני הוא ההודעה הראשונה של קיום מצב מצוקה .

הערות ביחס למרכיבי ההודעה
א) הקבוצה שמכונה TIME OF ORIGIN תכלול את הפרטים הבאים שמתיחסים למועד הראשוני של חבור ההודעה Date Hour Minutes UTC Month Year לדוגמה:- 02 JAN UTC 072213
ב) ההבדל בין המספר הסדורי שמקלט ה -NAVTEX מונה ממשדר ה-NAVTEX והמספור המתמשך של סדרת הודעות הוא בזה שהרשויות האוספות ומפיצות אזהרות במספר אמצעי תקשורת זקוקות למספר יחוס לצורך הארכת התקפות או בטול הודעות, והן נוהגות להשתמש בשיטות מספור שונות לדוגמה: NAVAREA III 274 או כמו בתחנת חיפה- רדיו NX 23/2002 .

סכמה של הודעת NAVTEX

צילום של הודעות NAVTEX. בתמונה השמאלית רמת השגיאות היא 2.5%

שאלות
מה מציין הסימן B2
מה מציינות האותיות B3 B4 ?
המשתמש יכול לברור את נושאי ההודעות שיתקבלו, האם ניתן לבטל את כל הנושאים?
מה פרוש הכיתוב P A 0 1
מה פרוש הכיתוב P L 0 1
מה פרוש הכיתוב CER - 3%
חשוב לציין כי כלי שיט, שחייבים בציוד להשתלבות ב- GMDSS, ויוצאים מטווח הכסוי של שרות ה-NAVTEX , חייבים להצטייד, כתחליף ל-NAVTEX , במקלט שיקלוט MSI דרך מערך לוויני ה- INMARSAT .

לנוחיותכם מצורפת רשימת התחנות לאזור הים התיכון Navarea III (שני דפים להדפסה)

הדפס דף 1
הדפס דף 2

לחץ כאן לקישור לאתר המספק NAVTEX  בשידור חי ל24 השעות האחרונות