Radar Simulator
מדמה מכ"מ

קישור המכ"מ הימי
קישור מכ"מ - תנועה יחסית
הורד תוכנת מדמה מכ"מ

תוכנת עזר לשימוש במכ"מ ובארפא.

דף הפתיחה

אפשרות לקביעת מספר המטרות או להעלות תרגיל מוכן.
בקרוב תעלה לרשת תוכנה להכנת תרגילים.

צג המכ"מ

הסבר לציור הבא, משמאל לימין
צג המכ"ם (חלקי).
לוח הבקרה.
גשר - הגה וטלגרף.

בתחתית, לוח בקרת הארפא

התוכנה ניסיונית ותלויה בקישור המחשב לאיטרנט. היות והיא תתעדכן מידי פעם וצריך יהיה להורידה מחדש.
עם הרצת התוכנה תנתן אפשרות לבחור את מספר המטרות (האקראיות) שישתתפו בתרגיל או תרגיל דוגמה מוכן. בעתיד הקרוב תהיה אפשרות להכין תרגילים (בעזרת תוכנת עזר) .

הערה: המטרות ישמרו על כוון ומהירות ולא יתחשבו בחוקי הדרך.
כלומר במקרה של כלי שייט שצריך לפנות לך דרך, עליך לפעול לפי תקנה 17 (ב)

עם הכניסה ללוח המכ"מ לחץ על כפתור ON להתחלת התרגיל.

הצג
במרכז הצג כלי השייט העצמי. הצג מראה את מצב המטרות שסביב כלי השייט העצמי ברדיוס של 12 מייל.
בחלק העליון הימני של הצג, קריאת הכוון והמרחק של סמן העכבר ביחס לכלי השייט העצמי.

לוח הבקרה תחתון
Vectors
בחר את אורך וקטור התקדמות כלי השייט העצמי והמטרות, האורך יהיה בדקות. אפשרויות הוקטורים אמיתי ויחסי.

לוח הבקרה עליון
מלמעלה למטה:
שעון ושעון עצר הניתן לאיפוס.
טבעות מרחק ( 2 מייל)
אפשרות הזזת כלי השייט העצמי מהמרכז לשם הגדלת מרחק התצפית, בעת שימוש באפשרות זו לא יראו טבעות המרחק.
המשקפת משמשת לצפיה בהיסטוריה של מהלך התרגול.

Arpa
לחיצה בעזרת העכבר על מטרה, תצבע אותה באדום, בחלונות יוצגו קורס המטרה המסומנת, מהירותה והקירבה המירבית
CPA מרחק הקירבה המירבית
CPT זמן הקירבה המירבית

מכשירי הגשר
מצפן
מציין זוית לוח ההגה
הגה - Push Buttons
לחיצה על כפתור תזיז את לוח ההגה במלואו לאותו כוון - Hard Over, לחיצה על הכפתור הנגדי תחזיר את לוח ההגה למרכז - Midship.

מד מהירות - Log
טלגרף לשינוי המהרית.
תגובת האניה העצמית לסבוב ההגה ולשנויי המהירות, הדרגתיים.


דף ההסטוריה עם לחיצה על תמונת המשקפת, תכנס לדף שיחזור התרגיל.

כפתור ALL מציג את תמונת התרגיל בכללותו.
כפתור STEPS חוזר על התרגיל בצעדים בהפרשי זמן של השניות הנבחרות.

הורד תוכנת מדמה מכ"מ