Incoterms


הגדרות:
טובין סחורה
Shipper משלח
Consignee נמען, מקבל הטובין

Incoterms
מעיין מונחון לעינייני מסחר בין לאומי מגדיר מספר מונחים שיעזרו הן למוכר, שולח המטען והן לקונה להבין את האחריות והמחויבות של כל אחד מהצדדים בנוגע לתשלום דמי ההובלה, דמי הביטוח, מכסים ומסים למיניהם, ללא צורך בחתימה עלחוזה מפורט.

בטבלה אני מנסה להראות את הנקודה בה מסתיימת אחריות המשלח ומתחילה אחריות המקבל, (הסימן | ) החל מהמפעל המיצר ודרך התובלה היבשתית, הימית ובהמשך התובלה היבשתית בארץ היעד ועד חצרו של המקבל.

הן ההסברים שהם תרגום חופשי ומקוצר מאנגלית והן הטבלה הן להדגמה בלבד ולא באים להחליף או במקום ההגדרות כפי שמופיעות בפרסום הרשמי של לשכת המסחר הבינלאומית ICC. בכל מקרה יקבע הפרסום הנ"ל בלבד.

C-TERMS
               
CFR   Carriage         |    
Cost and Freight Risk     |        
Costs         |    
 
CIF Carriage         |    
Cost, Insurance and Freight Risk     |        
Costs         |    
 
CPT   Carriage             |
Carriage paid to... Risk       |      
Costs             |
 
CIP   Carriage             |
Carriage and Insurance Paid Risk       |      
Costs             |

D-TERMS

               
DAF Carriage           |  
Delivered at Frontier Risk           |  
Costs           |  
 
DES Carriage       |      
Delivered ex Ship Risk       |      
Costs       |      
 
DEQ Carriage         |    
Delivered ex Quay Risk         |    
Costs         |    
 
DDP Carriage         |    
Delivered Duty Paid Risk         |    
Costs         |    
 
DDU Carriage         |    
Delivered Duty Unpaid Risk         |    
Costs         |    


E-TERMS
               
EXW Carriage |            
Ex works Risk |            
Costs |            


F-TERMS
               
FCA Carriage       |      
Free Carrier Risk      |      
Costs       |      
FAS Carriage     |        
Free Alongside Ship Risk    |        
Costs     |        
FOB Carriage     |        
Free on Board Risk    |        
Costs     |        

CFR
אחריות המוכר מסתיימת לגבי תשלום ההובלה, עם הגיע המטען לנמל היעד ללא שחרור מהמכס. לגבי הביטוח עם מעבר המטען את מעקה האניה בנמל המוצא.
[ חזור]

CIF
אחריות המוכר כמו CFR + תשלום ביטוח ימי מינימלי על נזקים בעת ההובלה הימית.
[ חזור]

CPT
אחריות המוכר דומה ל- CFR אולם זיקת הביטוח עוברת לקונה עם העברת המטען למוביל בין לאומי.
[ חזור]

CIP
אחריות המוכר דומה ל- CPT + תשלום ביטוח על נזקים בעת ההפלגה.
[ חזור]

DAF
אחריות המוכר מסתיימת בנקודת גבול יבשתית מוסכמת
[ חזור]

DDP
אחריות המוכר מסתיימת עם מסירת המטען לקונה במקום מוסכם במדינת היעד. כולל תשלום מכס ומסים.
[ חזור]


DDU
אחריות המוכר מסתיימת עם מסירת המטען לקונה במקום מוסכם במדינת היעד. לא כולל תשלום מכס ומסים.
[ חזור]

DES
אחריות המוכר מסתיימת על סיפון האנייה בהגיעה לנמל היעד.
[ חזור]

DEQ
אחריות המוכר מסתיימת עם הנחת המטען על הרציף בנמל היעד.
[ חזור]

EXW אחריות המוכר מסתיימת כאשר המטען נמסר לקומה בחצר המפעל
[ חזור]

FCA אחריות המוכר מסתיימת עם מסירת הטובין למוביל בין לאומי, כלומר עם עליית המטען לאניה.
[ חזור]

FAS אחריות המוכר מסתיימת עם מסירת הטובין לקונה לאחר העברתה במכס בנמל הטעינה
[ חזור]

FOB אחריות המוכר מסתיימת עם מעבר המטען את דופן האנייה הטוענת.
[ חזור]