חזיתות

גל חזיתי

היווצרות חזית
בשרטוט מובא מערך לחצים המורכב משתי רמות. בקדמת הרמה הצפונית זורם אוויר קר דרומה. במערבה של הרמה הדרומית זורם אוויר חם צפונה. במקום שבו מתכנסים שני הזרמים נמצא קו המפריד בין גוש האוויר הקר בצפון לבין הגוש החם בדרום.
הקו המפריד בין שני גושי אוויר בעלי תכונות שונות נקרא חזית.
הבדלי התכונות של גושי האוויר הנמצאים משני צידי החזית מתבטאים בתופעות שונות, אך בעיקר בהבדלי הטמפרטורה שביניהם.

הווצרות שקע
הלחץ באזור החזית שבין שתי רמות, הוא יחסית נמוך לעתים נוצרות מערבולות בגלל הבדלי הכוונים של הרוחות, מערבולות אלה לפעמים הופכים לשקעים, אשר ילכו ויתעמקו עם הזמן.

שקע וחזיתות
החזית היא בעצם קו המפריד בין שני גושי אויר, החם מדרום והקר מצפון לחזית.
עם תחילת הווצרו של השקע, ישאף האויר למלא אותו. כמו שראינו כוון תנועתו של האויר יהיה כנגך כוון השעון. כמו שרואים בשרטוט, תווצרנה שתי חזיתות, המזרחית תהיה חזית חמה והמערבית חזית קרה.
חתך אנכי של חזיתות קרה וחמה יראה כמתואר בשרטוט.
כוון ההתקדמות של המערכות - השקעים ואתם החזיתות הוא מזרחה.

אוקלוזיה
במשך התקדמותם של השקע והחזיתות, משיגה החזית הקרה בדרך כלל את החזית החמה. החזיתות נפגשות ונוצרת אוקלוזיה. יש שתי צורות לאקלוזיה, האחת אוקלוזיה קרה, כאשר החזית הקרה קרה יותר מהאויר שמעברה של החזית החמה. אוקלוזיה חמה כאשר האויר המגיע עם החזית הקרה חמים יותר מהאויר שמעברה של החזית החמה.