מדוייק חיפוש מילה או חלק ממילה
כל המיליםחיפוש שתי מילים או יותר. התוצאה תתן אך ורק רשומות בהן מופיעות שתי המילים AND
אחת המיליםחיפוש שתי מילים או יותר. התוצאה תתן רשומות בהן מופיעה מילה אחת מבין המילים המבוקשות OR