תקנות ביו-לאומיות למניעת התנגשויות בים, 1972

נא לשים לב, אפשרי הדבר שהאתר אינו מעודכן לגבי התיקונים והשינויים האחרונים.
מומלץ להשתמש בחוברת חוקי הדרך המעודכנת.

הסברים לגבי התקנות צבען כחול

תקנה 1 תקנה 2 תקנה 3 תקנה 4 תקנה 5 תקנה 6 תקנה 7 תקנה 8 תקנה 9 תקנה 10
תקנה 11 תקנה 12 תקנה 13 תקנה 14 תקנה 15 תקנה 16 תקנה 17 תקנה 18 תקנה 19 תקנה 20
תקנה 21 תקנה 22 תקנה 23 תקנה 24 תקנה 25 תקנה 26 תקנה 27 תקנה 28 תקנה 29 תקנה 30
תקנה 31 תקנה 32 תקנה 33 תקנה 34 תקנה 35 תקנה 36 תקנה 37 תקנה 38 נספח 4

חלק א' - כללי

תקנה 1 [ UP ] [דף קודם]

תחולה

(א) תקנות אלה יחולו על כל כלי שייט הנמצא בים הפתוח ובמים הקשורים בו, ואשר כלי שייט ימיים עשויים להלך בהם.

(ב) שום דבר האמור בתקנות אלה לא יפריע בהפעלתן של כל תקנות מיוחדות שהתקינה רשות מתאימה לגבי מעגנים, נמלים, נהרות, אגמים או נתיבי מים פנים-יבשתיים, הקשורים בים הפתוח ואשר כלי שייט ימיים עשויים להלך בהם. תקנות מיוחדות כאמור יהיו תואמות ככל האפשר לתקנות אלו.

(ג) שום דבר האמור בתקנות אלו לא יפריע בהפעלתן של כל תקנות מיוחדות, שהתקינה ממשלתה של כל מדינה בזיקה לאורות עמדה, אורות איתות, או אותות צופר נוספים, לגבי אוניות מלחמה וכלי שייט המתנהלים בשיירה או בזיקה לאורות עמדה או אורות איתות נוספים, לגבי כל שייט של דייג העוסקים בדייג בתוך צי. אורות עמדה, אורות איתות ואורות צופר נוספים אלו יהיו, ככל האפשר, כאלה שלא יוכל לטעות בהם ולחושבם לאור או לאות שהורשה במקום אחר בתקנות אלו.

(ד) הארגון רשאי לאמץ מערכים להפרדת התעבורה למטרות תקנות אלו.

(ה) כל אימת שהממשלה הנוגעת בדבר מחליטה כי כלי שייט בעל מבנה מיוחד או שלו מטרה מיוחדת, אינו יכול למלא בשלמות אחר הוראותיה של תקנה מהתקנות הללו לעניין מספרם, מקומם, טווחם או קשת ראותם של אורות או צורות, או לעניין מערכם ותכונותיהם של המתקנים לאותות קוליים, מבלי להפריע לתפקידו המיוחד של כלי השייט, יהיה כלי שייט זה חייב למלא אחרי אותן הוראות אחרות בעניין מספרם, מקומם, טווחם או קשת ראותם של אורות או צורות, וכן בעניין מערכת ותכונותיהם של המתקנים לאותות קוליים, כפי שממשלתו תחליט שיש בהם כדי מילוי אפשרי ביותר אחר תקנות אלו לגבי אותו כלי שייט.

התקנות יחולו על כלי שייט המפליגים בימים או בנתיבי מים הקשורים אליהם כגון נהרות
אולם הרשויות יכולות לשנות את התקנות במים פנימיים כגון נמלים ונהרות, אך שינויים אלה יהיו תואמים במידת האפשר לתקנות עצמן
ממשלות יכולות לשנות את מבנה האורות והצורות של כלי שייט מלחמתיים, אניות המפליגות בשירה או כלי שייט של דיג הדגים כצי , לדוגמה, בנושאת מטוסים אפשר להתקין את אורות הנווט שלא לאורך השדרית.

תקנה 2 [ UP ] [דף קודם]

אחריות

(א) שום דבר האמור בתקנות אלו לא יפטור כל כלי שייט, או בעליו, קברניטו או צוותו, מהאחריות לתוצאותיה של כל רשלנות במילויין של תקנות אלו, או של רשלנות בנקיטת אמצעי זהירות ימיים מקובלים או בנקיטת אמצעי זהירות שנסיבותיו המיוחדות של המקרה יהיו דורשות את נקיטתם.

(ב) בפירושן ובמילוייו של תקנות אלה תינתן תשומת לב ראויה לכל סכנות שייט וסכנות התנגשות, וכן לכל נסיבות מיוחדות, לרבות מגבלותיהם של כלי שייט המעורבים, העשויות לחייב סטייה מן התקנות הללו כדי למנוע סכנה מיידית.

האחריות על מילוי התקנות חלות על בעלי כלי השייט, רב החובל ואנשי הצוות.
אין אפשרות להסתתר מאחורי החוקים, הימאי חייב להשתמש בשיקול דעתו במקרים מיוחדים אשר לא מופיעים בחוק

תקנה 3 [ UP ] [דף קודם]

לענייו תקנות אלה, אם אין משמעות אחרת מן ההקשר -

(א) "כלי שיט" כולל כלי שיט מכל סוג שהוא לרבות כלי שיט חסר הדחק, כלי שיט.
כנף – קרקע ומטוסי-ים, המשמשים או המסוגלים לשמש כאמצעי תחבורה על פני המים.
כל כלי השט במים כולל מטוסי ים והוברקרפט

(ב) "כלי שייט ממוכן" פירושו כל כלי שייט המונע בכוח מכונה.

(ג) "מפרשית" פירושה כל כלי שייט המפריש, ובלבד שמכונה להנעתו, אם הותקנה, אין משתמשים בה.
מפרשית היא כלי שייט שמפרשיו מונפים אך אינו מונע בכוח מנוע כלומר אם הוא שט בעזרת מפרשים ומנוע הוא אינו מפרשית אלא כלי שייט ממוכן

(ד) "כלי שייט העוסק בדייג" פירושו כל כלי שייט הדג ברשתות, בחכות, במכמורות, או בכל מכשירי דייג אחרים המגבילים את כושר התמרון, אך אינו כולל כלי שייט הדג בחכות גרר או במכשירי דייג אחרים שאינם מגבילים את כושר התמרון.
כלי שייט של דייג לא כולל כלי שייט הדגים בעזרת חכות גרר - ג'ורג'רה

(ה) "מטוס ים" כולל כל כלי טייס שתוכנן לתמרן על פני המים.

(ו) "כלי שייט שאין עליו שליטה" פירושו כלי שייט שמחמת איזו סיבה יוצאת מן הכלל איננו יכול לתמרן כנדרש בתקנות אלה, ולפיכך אינו יכול לפנות דרך לכלי שייט אחר.
כלי שייט שעצר את מכונותיו מחמת קלקול הוא כלי שייט ללא שליטה . כלי שייט ללא שליטה יכול להיות גם כלי שייט שעושה דרכו במים אם למשל יש לו תקלות בהיגוי.

(ז) "כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן" פירושו כלי שייט שמחמת אופי עבודתו הוא מוגבל בכושרו לתמרן כנדרש בתקנות אלה, ולפיכך אינו יכול לפנות דרך לכלי שייט אחר. כלי השייט כדלקמן יש לראותם ככלי שייט מוגבלים בכושרם לתמרן:

(1) כלי שייט העוסק בהנחתם של ציוד ניווט, כבל תת-ימי או קו צינורות תת-ימיים בטיפול בהם או בהעלאתם;
(2) כלי שייט העוסק בחפירה, במדידה או בפעולות שמתחת למים;
(3) כלי שייט העוסק בהצטיידות או בהעברת בני-אדם, אספקה או מטען כשהוא בדרך;
(4) כלי שייט העוסק בשילוחו או בהחזרתו של כלי טייס;
(5) כלי שייט העוסק בפעולות של שליית מוקשים;
(6) כלי שייט העוסק בפעולת גרירה המגבילה אותו במידה מרובה לסטות מאורחו.
הכוונה ב "כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן" אינה שכלי השייט ללא שליטה אלא שהוא עוסק בעבודה כל שהיא שמגבילה את כושרו לתמרן

(ח) "כלי שייט המוגבל בשל השוקע אשר לו" פירושו כלי שייט ממוכן שמחמת שוקעו ביחס לעומק המים המצוי ורוחב תעלת הניתוב הוא מוגבל באורח חמור בכושרו לסטות מן האורח שהוא מהלך בו;
כולל כלי שייט ממוכן בעל שוקע גדול העובר במעבר צר שמשני צדדיו של המעבר עומק המים כזה שלכלי שייט קטנים אין בעיה לעבור בהם.

(ט) "בדרך" פירושו שכלי השייט אינו עוגן, או אינו רתוק לחוף, או אינו על שרטון;
ראה גם מצבו של כלי השייט חשוב להבין ש"בדרך" אינו חייב להיות "עושה דרכו במים" כל זמן שאינו עוגן, אינו קשור לחוף ואינו יושב על שרטון הוא בדרך.

(י) "אורך ורוחב" של כלי פירושם אורכו מקצה אל קצה ורוחבו הגדול ביותר;

(י"א) כלי שייט יחשבו כנמצאים זה בראייתו של זה רק כשניתן לראות בעין את כל אחד מכלי השייט על ידי כלי השייט האחר;
כלי שייט נראים רק כאשר הם נראים בעין, ביום ובלילה כאשר אורותיהם נראים. אין הכוונה כאן שכלי השייט נראה בעזרת המכ"מ.

(י"ב) "ראות מוגבלת" פירושו כל מצב שבו הראות מוגבלת מחמת ערפל, אד, שלג, סופות גשמים חזקות, סופות או כל סיבות דומות אחרות.

(י"ג) המושג כלי שיט כנף-קרקע פרושו, כלי רב תכליתי אשר אופן הפעלתו העקרי היא טיסה קרובת קרקע המבוססת על ניצול תופעת פני-שטח.

חלק ב' תקנות נהיגה ושייט

סימן 1 – הנהגת כלי שייט בכל מצב של ראות

תקנה 4 [ UP ] [דף קודם]

תחולה

התקנות בסימן זה חלות בכל מצב של ראות.
תקנות 5 עד 10 חלות בכל מצב של ראות, גם אם כלי השייט לא נראים בעין אלא מתגלים רק בעזרת המכ"מ.

תקנה 5 [ UP ] [דף קודם]

תצפית

כל כלי שייט יקיים, בכל עת, תצפית נאותה, בראיה ושמיעה, וכן בכל האמצעים המתאימים המצויים בנסיבות ובתנאים השוררים, שיש בה כדי ליתן הערכה מלאה של המצב ושל סכנת ההתנגשות.
התקנה מחייבת העמדת צופים במקומות שבהם יהיה להם שדה ראיה לכל מלוא האופק. בעיקר בערפל חייבת להיות גם אפשרות שמיעה כלומר מחוץ למבנה הגשר. כמו כן התקנה מחייבת שמוש במכ"מ.

תקנה 6

מהירות בטוחה [ UP ] [דף קודם]

כל כלי שייט יתנהל בכל עת במהירות בטוחה כך שיוכל לנקוט בפעולה מתאימה ויעילה כדי למנוע התנגשות, ולהיעצר תוך מרחק הנאות לנסיבות ולתנאים השוררים.
צריך לזכור שבכלי שייט גדולים מרחק העצירה גדול. אחריותו של רב החובל להחליט מהיא המהירות הבטוחה.

בקביעתה של מהירות בטוחה יהיו הגורמים שלהלן בין הגורמים שיובאו בחשבון:

(א) כל כלי שייט:

(1) מצב הראות;
(2) צפיפות התעבורה, לרבות ריכוזים של כלי שייט של דייג או כל כלי שייט אחרים;
(3) כושר תמרון של כלי שייט בזיקה מיוחדת למרחק העצירה ולכושר הפניה בתנאים השוררים;
(4) בלילה, מציאותו של אור רקע כגון מן אורות החוף או מן החזר הפזורה של אורותיו הוא;
(5) מצב הרוח, הים, הזרם וקרבתן של ספינות לכלי השייט.
(6) השוקע ביחס לעומק המים המצוי.

(ב) בנוסף לכך בכלי שייט בעל מכ"מ תפעולי:

(1) תכונותיו, יעילותו ומגבלותיו של ציוד המכ"מ;
(2) המגבלות הנובעות מסקאלת הטווח של המכ"מ שבשימוש;
(3) השפעת מצב הים, התנאים המטרולגיים ומקורות אחרים של הפרעה על גילויו של המכ"מ;
(4) האפשרות שכלי שייט קטנים, קרח ועצמים צפים עלולים שלא להתגלות ע"י המכ"מ מבעוד מועד;
(5) מספרם, מקומם ותנועתם של כלי שייט שנתגלו ע"י המכ"מ;
(6) ההערכה המדויקת יותר של הראות העשויה להיות אפשרית כאשר המכ"מ משמש לקבוע את הטווח של כלי השייט אל העצמים האחרים בסביבה;
חובה להכיר את מכשיר המכ"מ הנמצא בכלי השייט על כל מיגבלותיו.

תקנה 7

סכנת התנגשות [ UP ] [דף קודם]

(א) כל כלי שייט ישתמש באמצעים המצויים המתאימים לנסיבות ולתנאים השוררים כדי לקבוע אם קיימת סכנת התנגשות. היה ספק כלשהו, יראו סכנה זו כקיימת.
כאשר לא בטוחים אם קיימת סכנת התנגשות, חייבים להניח שסכנת ההתנגשות קיימת ולפעול בהתאם.

(ב) ייעשה שימוש נאות בציוד המכ"מ, אם הותקן והוא תפעולי, לרבות סריקה לטווח ארוך, כדי לקבל אזהרה מוקדמת על סכנת התנגשות ושרטוט תנועה יחסית או מעקב שיטתי שווה ערך בעצמים שנתגלו.

(ג) לא יונחו הנחות על יסוד מידע דל, במיוחד מידע דל ממכ"מ.

(ד) בקביעה, אם קיימת סכנת התנגשות, יהיו השיקולים שיש להביאם בחשבון:

(1) יראו סכנת התנגשות כקיימת אם כיוון המצפן של כלי שייט מתקרב אינו משתנה במידה ניכרת;

(2) סכנה כאמור עשויה לעיתים להתקיים גם בשעה ששינוי כיוון במידה ניכרת נראה בעליל, במיוחד שעה שמתקרב שלי שייט גדול מאוד או גרר, או בשעה שמתקרב כלי שייט הנמצא בסמוך.

שיטה מומלצת לקביעת סכנת התנגשות היא לקיחת תכווינים אל כלי השייט. אם התכווינים אינם משתנים או השינוי בהם מזערי, סכנת ההתנגשות קיימת. אבל חייבים לזכור שלא תמיד שינוי ניכר בתכווין מסמן שאין סכנת התנגשות

תקנה 8 [ UP ] [דף קודם]

פעולה למניעת התנגשות

(א) כל פעולה למניעת התנגשות תבוצע בהתאם לחלק זה של התקנות ואם נסיבות המקרה מרשות זאת, ללא היסוס, במועד מוקדם וכראוי לימאות טובה.

(ב) כל שינוי אורח או מהירות, או שינוי אורח ומהירות גם יחד, כדי למנוע התנגשות, יהיה, אם הנסיבות מרשות זאת, גדול במידה מספקת כדי שיהיה נראה בנקל לכלי השייט האחר, המתבונן בראיה או במכ"מ. יש להימנע מסדרת שינויים קטנים של אורח או מהירות, או של אורח ומהירות גם יחד.

ג) היה מרחב ים מספיק, עשוי שינוי אורח בלבד להיות הפעולה היעילה ביותר כדי למנוע מצב של קרבה יתרה, ובלבד שהוא נעשה בעוד מועד, שהוא ממשי, ואינו מביא לידי התקרבת יתר אחרת.

(ד) פעולה הננקטת כדי למנוע התנגשות עם כלי שייט אחר, תהא כזאת שתביא לידי מעבר במרחק בטוח. יעילותה של הפעולה תיבדק בזהירות עד שלבסוף ישתחררו כלי השייט זה מזה לחלוטין.

(ה) מקום שנחוץ, כדי למנוע התנגשות או להותיר יותר זמן כדי להעריך את המצב, יקטין כלי שייט את מהירותו או יפסיק לחלוטין את התקדמותו ע"י עצירת אמצעי הנעתו או בהפעילם לאחור.
פינוי דרך יהיה בצורה כזאת שכלי השייט שלו מפנים דרך "יבין" את פעולתך. צריך להבין שכאשר פינוי הדרך גם אם נעשה בעוד מועד, אך כולל שינויי כוון קטנים, יכול להטעות את כלי השייט שלו מפנים ויש אפשרות שהוא יפעל בצורה לא נצפת.
במילים אחרות, הפינוי צריך להיות גדול במידה כזאת שהרואה בעין או במכ"מ יבין שהיה פינוי דרך.
בלילה בעת פינוי דרך רצוי לפנות במידה כזאת שכלי השייט שלו מפנים דרך יראה את השינוי באורות הצד.

ו) סעיף זה בתרגום חופשי !!!
1) כלי שייט הנדרש, ע"י אחת התקנות, לא לעכב את מעברו או את מעברו הבטוח של כלי שייט אחר, כאשר נדרש על פי נסיבות המקרה, ינקוט בפעולה מוקדמת על מנת להשאיר מרחב ים מספק למעברו הבטוח של הכלי האחר.
2) כלי השייט הנדרש לא לעכב את מעברו או את מעברו הבטוח של כלי שייט אחר לא פטור מחובתו אם ההתקרבות לכלי האחר עד לקיום סכנת התנגשות, וכאשר הוא נוקט בפעולה, הוא חייב להתייחס באופן מוחלט לפעולה העלולה להיות מחוייבת ע"י התקנות בסימן זה.
3) כלי השייט שאת מעברו יש להמנע מלהפריע ישאר מחוייב לפעול בהתאם לתקנות בחלק זה במידה ומתפתחת קירבה יתרה בין שני כלי השייט עד כדי קיומה של סכנת התנגשות.

תקנה 9 [ UP ] [דף קודם]

תעלות צרות

(א) כלי שייט המתנהל לאורך תעלה צרה או נתיב שייט, ישוט סמוך לשפה החיצונית של התעלה, או לשפתו החיצונית של נתיב השייט, הנמצא לימינו, ככל שהדבר נטול סכנה ובר ביצוע.
בתעלות צרות ההפלגה בצד ימין, כמו בכביש, כן, גם בארצות שנוהגים בצד שמאל כמו אנגליה, ההפלגה בצד ימין

(ב) כלי שייט שאורכו פחות מ 20 מטר, או מפרשית, לא יעכבו את מעברו של כלי שייט היכול לשוט בבטחה רק בתוך תעלה צרה או נתיב שייט.

(ג) כלי שייט העוסק בדייג לא יעכב את מעברו של כלי שייט אחר השט בתוך תעלה צרה או נתיב שייט.
ההגדרה של תעלה צרה אינה אוביקטיבית, בעוד שיכטה ששטה בתעלה שרוחבה מחצית המייל תראה את עצמה שטה בתעלה רחבה, הרי אניה ששטה באותה תעלה תראה את עצמה שטה בתעלה צרה,
אי לכך אין להפריע את המעבר בתעלה או נתיב שייט לכלי שייט גדול, שלדעתו התעלה צרה - סעיפים א' ב' ג

(ד) כלי שייט לא יחצה תעלה צרה או נתיב שייט אם חציה כאמור תעכב את מעברו של כלי השייט היכול לשוט בבטחה אך ורק בתוך תעלה או נתיב שייט אלה. כלי השייט האחרון רשאי להשתמש באותו הקולי שנקבע בתקנה 34 (ד) , מקום שהוא ספק באשר לכוונתו של כלי השייט החוצה.
לפחות 5 צפירות קצרות

(ה)
(1) בתעלה צרה או בנתיב שייט מקום שעקיפה יכולה להתקיים רק אם כלי השייט שאותו יש לעקוף חייב לנקוט פעולה כדי לאפשר מעבר בטוח, יציין כלי השייט המתכוון לעקוף את כוונתו בהשמעת קולו של האות המתאים שנקבע בתקנה 34 (ג) (1). כלי השייט שאותו יש לעקוף ישמיע, אם הוא מסכים לכך, את קול האות המתאים שנקבע בתקנה בתקנה 34 ( ג ) (2), וינקוט בצעדים כדי לאפשר מעבר בטוח. היה הוא בספק, הוא רשאי להשמיע את קול האות שנקבע בתקנה 34 ( ד ).
(2) תקנה זאת אינה פוטרת את כלי השיט העוקף מחובתו לפי תקנה ,13

(ו) כלי שיט המתקרב לסיבוב או לשטח של תעלה צרה או נתיב שיט, מקום שכלי שייט אחרים עלולים להסתר מחמת מכשול הנמצא שם, ישוט בערנות ובזהירות מיוחדות וישמיע את קול האות המתאים שנקבע בתקנה 34 (ה).

(ז) כל כלי שיט ימנע מלעגון בתעלה צרה, אם נסיבות המקרה מרשות זאת.

תקנה 10 [ UP ] [דף קודם]

מערכים להפרדת התעבורה

(א) תקנה זו חלה על מערכים להפרדת התעבורה שאימץ הארגון.

(ב) כלי שיט המשתמש במערך להפרדת תעבורה:

(1) יתנהל בנתיב התעבורה המתאים בכיוון הכללי של זרם התעבורה לאותו נתיב;
(2) יתרחק, ככל שהדבר בר ביצוע, מן הקו להפרדת התעבורה או מן אזור ההפרדה לתעבורה;
(3) בדרך כלל יכנס לנתיב התעבורה, או יצא ממנו, באחד מקצותיו, אולם כאשר הוא נכנס אליו או
יוצא ממנו מן הצד, יבצע תמרון זה בזווית קטנה ככל האפשר ביחס לכוונה הכללי של התעבורה.

(ג) כלי שיט יימנע, ככל שהדבר אפשרי, מלחצות נתיבי תעבורה, אולם אם מחויב לעשות כן, יחצה, ככל האפשר, בזויות ישרות לכיוונו הכללי של זרם התעבורה.

(ד) אזורי תעבורה סמוכים לחוף אינם צריכים לשמש בדרך כלל תעבורה ישירה, היכולה להשתמש בבטחה בנתיב התעבורה המתאים שבתוך המערך הסמוך להפרדת התעבורה.

(ה) כלי שיט, שאינו כלי שייט חוצה, לא ייכנס בדרך כלל לאזור הפרדה, או יחצה קו הפרדה למעט:
(1) במקרה חירום, כדי למנוע סכנה מיידית;
(2) כדי לעסוק בדיג בתוך אזור ההפרדה.

(ו) כלי שיט השט בשטחים שבסמוך לקצותיהם של מערכים להפרדת התעבורה, יעשה זאת בזהירות מיוחדת.

(ז) כלי שיט יימנע, ככל האפשר, מלעגון במערך להפרדת התעבורה, או בשטחים שליד קצותיו.

(ח) כלי שיט שאינו משתמש במערך להפרדת התעבורה יתרחק ממנו במידה מרובה ככל האפשר.

(ט) כלי שיט העוסק בדיג לא יעכב את מעברו של כל כלי שייט המהלך בנתיב שייט.

(י) כלי שייט שאורכו פחות מ – 20 מטר, או מפרשית, לא יעכבו את מעברו הבטוח של כלי שייט ממוכן המהלך בנתיב שייט.
חשוב להבין שכלי שייט המפליג במערך להפרדת התעבורה חייב לשמור על חוקי הדרך, כלומר אם הוא רואה כלי שייט החוצה את המערך, והוא חוצה את דרכו מימין, חייב כלי השייט שרואה את משנהו מצדו הימני לפנות לו את הדרך.

סימן 2 - הנהגת כלי שיט היכולים לראות זה את זה

תקנה 11 [ UP ] [דף קודם]

תחולה

התקנות בסימן זה חלות על כלי שיט היכולים לראות זה את זה.
תזכורת, כלי שייט שרואים זה את זה בעין ולא בעזרת מכשירים כגון מכ"מ.
בלילה כלי שייט שרואים את אורות כלי השייט השני נחשבים לרואים זה את זה.

תקנה 12 [ UP ] [דף קודם]

מפרשיות

(א) כששתי מפרשיות מתקרבות זו לזו עד כדי סכנת התנגשות, תפנה האחת דרך לשניה כאמור להלן:
(1) אם שתיהן שטות במפנים שונים, חייבת המפרשית השטה כשהרוח משמאלה לפנות דרך למפרשית האחרת;
(2) אם שתיהן שטות באותו מפנה, חייבת המפרשית שבמעלה הרוח לפנות דרך למפרשית שבמורד הרוח;
(3) רואה מפרשית כשהרוח משמאלה מפרשית במעלה הרוח, ואין היא יכולה לקבוע בוודאות אם למפרשית האחרת רוח מצד שמאל או מצד ימין, תפנה דרך לאחרת.

(ב) לעניין תקנה זאת רואים כצד מעלה הרוח את הצד הנוגד לצד שבו נישא המפרש הראשי, או כשהמדובר הוא במפרשית עם מעטה רוחבי, הצד הנוגד את זה שבו נישא האורכי הגדול ביותר.

ראה ציור וכמובן לא לשכוח שמפרשית המסיגה מפרשית או כל כלי שייט אחר חייבת לפנות לה דרך

תקנה 13 [ UP ] [דף קודם]

עקיפה

(א) על אף כל דבר האמור בתקנות סימן זה, כל כלי שיט המשיג ועובר כלי שייט אחר יפנה דרך לכלי השייט הנעקף.

(ב) יראו כלי שיט כמשיג ועובר בהתקרבו לכלי שיט אחר מכיוון שהוא כדי יותר מ - 22.5 מעלות מאחורי הרוחבית שלו. כלומר במצב כזה ביחס לכלי השיט שאותו הוא משיג ועובר, שבלילה יכול היה לראות רק את אור הירכתים של אותו כלי שייט אך שום אור מאורות הצד שלו.

(ג) מקום שכלי שיט שרוי בכל ספק שהוא אם הוא משיג ועובר כלי שייט אחר, עליו להניח כי זה המקרה ולפעול בהתאם לכך.

(ד) כל שינוי שיחול לאחר מכן בתכווין שבין כלי השייט לא יעשה את כלי השיט המשיג ועובר כלי שייט חוצה במשמעות התקנות הללו, ולא יפטור אותו מחובתו לפנות דרך לכלי השיט שאותו הוא משיג ועובר עד אשר יעבור אותו ויפנה את הדרך לחלוטין.
ראה ציור

תקנה 14 [ UP ] [דף קודם]

מצב של חרטום מול חרטום

(א) כששני כלי שייט ממוכנים נפגשים חרטום מול חרטום, או כמעט חרטום מול חרטום, עד כדי חשש לסכנת התנגשות, ישנה כל אחד את אורחו לצד ימין כך שכל אחד מהם יעבור משמאלו של האחר.

(ב) מצב כאמור יראוהו כקיים כשכלי שיט רואה את כלי השייט האחר מלפניו, או כמעט מלפניו ובלילה הוא יכול לראות את אורות ראש התורן של כלי השיט האחר בקו אחד, או כמעט בקו אחד, או את שני אורות הצד, או את אורות ראש התורן כאמור ושני אורות הצד גם יחד, וביום הוא רואה חזות מתאימה של כלי השייט האחר.

(ג) מקום שכלי שייט שרוי בספק כלשהו אם מצב כאמור אכן קיים עליו להניח כי הוא קיים ויפעל בהתאם לכך.
ראה ציור
כמעט חרטום מול חרטום, הבעיה היא שכאשר רואים כלי שייט הבא ממול, והוא מעט מאד מימין לחרטום אם ההחלטה של אחד מכלי השייט יהיה "הוא מימיני, אפנה מעט לשמאל כדי שיעבור בביטחה", יכול להיות מקרה שכלי השייט השני יחליט שהוא כמעט חרטום מול חרטום ויפנה לפי החוק ימינה, ואז סכנת ההתנגשות גדלה.

תקנה 15 [ UP ] [דף קודם]

מצב של חציה

כששני כלי שייט ממוכנים חוצים זה את אורחו של זה עד כדי להוות סכנת התנגשות, חייב כלי השייט שחברו נמצא בצדו הימני לפנות לו את הדרך, ואם נסיבות המקרה מרשות זאת, ימנע מלחצות את אורחו לפניו.

תקנה 16 [ UP ] [דף קודם]

פעולתו של כלי שייט החייב לפנות דרך

כל כלי שייט הנדרש לפנות את דרכו לכלי שייט אחר, ינקוט, ככל האפשר, בפעולה מוקדמת וגלויה כדי לפנותה לרווחה.

תקנה 17 [ UP ] [דף קודם]

פעולתו של כלי שייט הממשיך בדרכו

(א)
(1) מקום שאחד משני כלי שייט חייב לפנות דרך לשני, יהא כלי השייט השני חייב לשמור, על אורחו ומהירותו.

(2) אף על פי כן רשאי כלי השייט האחרון לנקוט בפעולה כדי למנוע התנגשות בתמרונו הוא בלבד, מיד כשנעשה לו ברור, כי כלי השייט הנדרש לפנות את הדרך אינו נוקט בפעולה מתאימה במילויין של תקנות אלו.

(ב) אם מאיזו סיבה שהיא, מוצא את עצמו, כלי השייט הנדרש לשמור על אורחו ומהירותו כל כך סמוך לכלי השייט החייב לפנות דרך, שפעולתו של זה האחרון בלבד לא תצליח למנוע התנגשות, חייב כלי השייט הראשון לנקוט בפעולה המתאימה ביותר למניעת ההתנגשות.

(ג) כלי שייט ממוכן הנוקט בפעולה במצב של חציה בהתאם לפסקת משנה (א) (2) לתקנה זו, כדי למנוע התנגשות עם כלי שייט ממוכן אחר, לא ישנה את אורחו לשמאל למען כלי שייט שעל צדו השמאלי, אם נסיבות המקרה מרשות זאת.

(ד) תקנה זאת אינה פותרת את כלי השייט החייב לפנות דרך מחובתו לפנות את הדרך.

תקנה 18 [ UP ] [דף קודם]

אחריותם ההדדית של כלי שייט

א) מקום שתקנות 10 , 9 ו 13 דורשות אחרת:

כלי שייט ממוכן הנמצא בדרך חייב לפנות את דרכם של:
1) כלי שייט שאין עליו שליטה.
2) כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן.
3) כלי שייט העוסק בדייג.
4) מפרשית.

ב) מפרשית הנמצאת בדרך חייבת לפנות את דרכם של:
1) כלי שייט שאין עליו שליטה.
2) כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן.
3) כלי שייט העוסק בדייג.

ג) כלי שייט העוסק בדייג, כשהוא בדרך, חייב, ככל האפשר, לפנות את דרכם של:
1) כלי שייט שאין עליו שליטה.
2) כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן.

ד) כלי שייט המוגבל בשל שוקע יפנה לכלי שייט שאין עליו שליטה או מוגבל בכושרו לתמרן.
1) כלי שייט שאינו כלי שייט שאין עליו שליטה או כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן, יימנע, אם נסיבות המקרה מרשות זאת, מלהפריע את מעברו הבטוח של כלי שייט המוגבל בשל השוקע אשר לו, המציג את האותות שבתקנה בתקנה 28 .
2) כלי שייט המוגבל בשל השוקע אשר לו ישוט בזהירות מיוחדת מתוך תשומת לב מלאה למצבו המיוחד.

ה) מטוס ים על פני המים חייב, בדרך כלל, להתרחק היטב מכל כלי השייט ולהימנע מלהפריע לשיוטם. אולם בנסיבות שבהן קיימת סכנת התנגשות, חייב הוא למלא אחר תקנות חלק זה.

ו)
(i) כלי שיט מסוג כנף – קרקע חייב, בזמן המראה, נחיתה וטיסה בקירבת פני המים.
להתרחק היטב מכל כלי שייט ולהימנע מלהפריע לשיוטם.
(ii) כלי שיט כנף- קרקע כאשר הוא פועל על פני המים יחשב ככלי שיט ממונע וחייב למלא אחר חלק זה של התקנות.

סימן ד – הנהגת כלי השייט בראות מוגבלת

תקנה 19 [ UP ] [דף קודם]

התנהגות כלי השייט בראות מוגבלת

(א) תקנה זו חלה על כלי שייט שאינם רואים זה את זה, כשהם שטים בשטח בעל ראות מוגבלת או סמוך לשטח כאמור.

(ב) כל כלי שייט יעשה דרכו במהירות בטוחה, מהירות המותאמת לנסיבות ולתנאים השוררים בגין ראות מוגבלת. כלי שייט ממוכן חייב שמנועיו יהיו מוכנים לתמרון מיידי.

(ג) כל כלי שייט יתחשב התחשבות ראויה בנסיבות ובתנאים השוררים של ראות מוגבלת בעת מילויין של תקנות סימן 1 לחלק זה.

(ד) כלי שייט המגלה באמצעות המכ"מ בלבד את נוכחותו של כלי שייט אחר, יקבע אם מתפתח והולך מצב של קירבה יתרה או קיימת סכנת התנגשות, אם כך הדבר, הוא חייב לנקוט פעולה מונעת בעוד מועד, ובלבד שבשעת פעולה זאת מהווה שינוי אורח, ימנע האמור לקמן, ככל האפשר:
1) שינוי אורח לשמאל למען כלי שייט שמלפני הרוחבית, שאיננו כלי שייט שאותו משיגים ועוברים.
2) שינוי אורח לעבר כלי שייט שברוחבית כלי השייט או מאחורי הרוחבית.

(ה) למעט מקום שנקבע שסכנת התנגשות איננה קיימת, כל כלי שייט השומע לכאורה מלפני רוחביתו את אות הערפל של כלי שייט אחר, או שאינו יכול למנוע מצב של קירבה יתרה עם כלי שייט אחר קדימה מרוחביתו, יקטין את מהירותו עד כדי המינימום שבו יוכל לשמור את אורחו. הוא חייב, אם נחוץ הדבר, לעצור לחלוטין את התקדמותו, ובכל מקרה לשוט בזהירות מקסימלית עד שסכנת ההתנגשות תחלוף.
חשוב להציב צופה במקום שאינו סגור, תפקידו יהיה לא רק לצפות חזותית אלא גם להאזין ולנסות לשמוע אותות ערפל של כלי שייט מתקרב.
לפני הכניסה לערפל כלומר בקרבת ערפל יש להכין מספר דברים:
להוריד מהירות למהירות בטוחה
להפעיל את אות הערפל
לשים מכונות במצב היכון STAND BY
לשים צופה נוסף על המכ"מ וכן צופה בראייה
ואחר כך כמובן לדווח לרב החובל.

חלק ג' – אורות וצורות

תקנה 20 [ UP ] [דף קודם]

תחולה

א) התקנות בחלק זה, ימלאו אחריהן בכל מזג אוויר.

ב) התקנות הנוגעות באורות יש למלא אחריהן משקיעת החמה ועד זריחת החמה, ובפרק זמן זה לא יוצגו שום אורות אחרים, פרט לאורות שאינם עשויים להיחשב בטעות כאורות שפורטו בתקנות אלה או להמעיט את ראותם או לטשטש את תכונות ההיכר שלהם או להפריע לקיום תצפית נאותה.

ג) אורות שנקבעו בתקנות אלה, אם נושאים אותם, יש גם להציגם מזריחת החמה עד לשקיעת החמה, שהראות מוגבלת, ורשאים להציגם בכל נסיבות אחרות המצריכות זאת.

ד) תקנות הנוגעות לצורות, ימלאו אחריהן ביום. אורות וצורות שפורטו בתקנות אלו ימלאו אחרי הוראות נספח 1 לתקנות אלו.

תקנה 21 [ UP ] [דף קודם]

הגדרות

א) "אור ראש תורן" פירושו אור לבן שהושם מעל לצידו האורכי של כלי השייט, המפיץ אור בלתי מופסק על פני קשת אופק בת 225 מעלות וקבוע כך, שהוא שיופץ בכיוון מישר לפנים עד כדי 22.5 מעלות מאחורי הרוחבית מכל צד מצידי כלי השייט.

ב)"אורות צד" פירושו אור ירוק בצד ימין של כלי השייט ואור אדום בצד שמאל, שכל אחד יפיץ אור בלתי מופסק על פני קשת אופק בת 112.5 מעלות וקבוע כך, שהאור יופץ בכיוון מישר לפנים עד 22.5 מעלות מאחורי הרוחבית שבצידו המתאים. בכלי שייט שאורכו פחות מ – 20 מטר רשאים ללכד את אורות הצד בפנס אחד, שיינשא על צידו האורכי של כלי השייט.

ג) "אור ירכתיים" פירושו אור לבן שהושם קרוב ככל האפשר לירכתיים, המפיץ אור בלתי מופסק על פני רשת אופק בת 135 מעלות וקבוע כך שהאור יראה ל - 67.5 מעלות מכיוון ישר אחורנית לכל צד של כלי השייט.

ד) "אורות גרירה" פירושו אור צהוב בעל אותן תכונות היכר כאור הירכתיים, שהוגדרו בפסקה (ג) בתקנה זו.

ה) "אור סביב" פירושו אור המפיץ אור בלתי מופסק על פני קשת אופק בת 360 מעלות.

ו) "אור מנצנץ" פירושו אור המנצנץ ברווחי זמן סדירים בתדירות של 120 נצנוצים לדקה, או למעלה מכך. .
ציור

תקנה 22 [ UP ] [דף קודם]

ראות האורות

לאורות שנקבעו בתקנות אלו תהיה עוצמה כמפורט בסימן 8 לנספח 1 של תקנות אלה, כך שיהיו נראים בטווחי המינימום כדלקמן:

א) בכלי שייט שאורכם 50 מטר או יותר מכך:
אור ראש התורן, 6 מילין.
אור צד, 3 מילין.
אור ירכתיים, 3 מילין.
אור גרירה, 3 מילין.
אור סביב לבן, אדום, ירוק, או צהוב, 3 מילין.

ב) בכלי שייט שאורכם 12 מטר או יותר מכך, אך שאורכם פחות מ – 50 מטר:
אור ראש תורן, 5 מילין, פרט לכך שמקום שאורכו של כלי השייט פחות מ – 20 מטר, 3 מילין.
אור צד, 2 מילין.
אור גרירה, 2 מילין.
אור סביב לבן, אדום, ירוק, או צהוב, 2 מילין.

ג) בכלי שייט שאורכם פחות מ – 12 מטר:
אור ראש התורן, 2 מילין.
אור צד, 1 מילין.
אור ירכתיים, 2 מילין.
אור גרירה, 2 מילין.
אור סביב לבן, אדום, ירוק, או צהוב, 2 מילין.

ד) כאשר נגררות אוניות שקועות בחלקן ולא ניכרות או גופים בלתי ניכרים : אור סביב לבן, 3 מיל
ציור

תקנה 23 [ UP ] [דף קודם]

כלי שייט ממוכנים הנמצאים בדרך

א) כלי שייט ממוכן הנמצא בדרך יציג:

1) אור ראש תורן מלפנים;
2) אור ראש תורן שני מאחורי האור הקדמי וגבוה ממנו, פרט לכך שכלי השייט שאורכו פחות מ- 50 מטר לא יהא להציג אור זה, אך יהא רשאי לעשות כן;
3) אורות צד;
4) אורות ירכתיים;

ב) כלי שייט מרחף, בשעה שהוא פועל שאינו דוחק מים, יציג, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו, אור סביב מנצנץ צהוב.

ג) כלי שיט מסוג כנף-קרקע חייב רק בזמן המראה, נחיתה או טיסה קרובת קרקע, להציג בנוסף לאורות שנקבעו בסעיף (א) של תקנה זו, אור סביב מנצנץ אדום בעוצמה גבוהה.

ד) כלי שייט ממוכן שאורכו פחות מ- 7 מטרים ואשר מהירותו המקסימלית אינה עולה על 7 קשרים רשאי, במקום האורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו, להציג אור סביב לבן, כלי שייט זה יציג, אם הדבר בר ביצוע, גם אורות צד.
ציור

תקנה 24 [ UP ] [דף קודם]

גרירה ודחיפה

א) כלי שייט ממוכן כשהוא גורר יציג:

1) במקום האור שנקבע בתקנה 23 (א) (1), שני אורות ראש תורן, מלפנים, בקו מאונך כאשר אורכו של הגרר, נמדד מירכתי כלי השייט הגורר עד קצהו האחורי של הגרר, עולה על 200 מטר – שלושה אורות כאמור, בקו מאונך;
2) אורות צד;
3) אור ירכתיים;
4) אור גרירה, בקו מאונך מעל לאור הירכתיים;
5) כאשר אורך הגרר עולה על 200 מטר, גוף בצורת יהלום במקום שממנו יהיה נראה ביותר.

ב) כאשר כלי שייט דוחף וכלי שייט נדחף קדימה מחוברים זה לזה בקשיחות ביחידה מורכבת אחת, יהיו רואים אותם ככלי שייט ממוכן והם יציגו את האורות שנקבעו בתקנה 23.

ג) כלי שייט ממוכן כשהוא דוחף קדימה או גורר לצדו , פרט למקרה של יחידה מורכבת, יציג:
1) במקום האור שנקבע בתקנה 23 (א) (1), שני אורות ראש תורן, לפנים, בקו מאונך;
2) אורות צד;
3) אורות ירכתיים.

ד) כלי שייט ממוכן שאליו חלים הוראות (א) ו – (ג) לתקנה זו , ימלא גם אחר תקנה 23 (א) (2).
ציור

ה) כלי שייט או עצם נגררים יציגו:

1) אורות צד;
2) אור ירכתיים;
3) כאשר אורכו של הגרר עולה על 200 מטר גוף בצורת יהלום, במקום שממנו יהיה נראה ביותר.

ו) בתנאי שמספר כלשהו של כלי שייט הנגררים לצדו או נדחפים בקבוצה יוארו כאילו היו כלי שייט אחד:

1) כלי שייט הנדחף קדימה, ושאינו מהווה חלק מיחידה מורכבת, יציג בקדמתו אורות צד;
2) כלי שייט נגרר לצדו של הגורר יציג אור ירכתיים ובקדמתו אורות צד.

ז) כלי שיט או עצם שקשה להבחין בהם, השקועים בחלקם במים, או הרכב של כלי שיט או עצמים נגררים כאמור יציגו:

1) אם רוחבן פחות מ 25 מטרים, אור סביב לבן אחד בקצה קדמי או בסמוך לו ואור סביב לבן אחד בכל קצה אחורי או בסמוך לו, למעט דרקונים שאינם צריכים להציג אור בקצה הקדמי או בסמוך לו.
2) אם רוחבם 25 מטרים או יותר מכך, שני אורות סביב לבנים נוספים בקצות רוחבם, או בסמוך לו.
3) אם אורכם עולה על 100 מטרים, אורות סביב לבנים נוספים בין האורות שנקבעו בפסקאות משנה (1) ו- (2) כך שהמרחק בין האורות לא יעלה על 100 מטרים
4) גוף בצורת יהלום בקצה האחורי ביותר של כלי השיט או העצם הנגררים, ואם אורכו של הגרור עולה על 200 מטרים, גוף נוסף בצורת יהלום במקום שממנו הוא נראה ביותר ושיונח מלפנים ככל האפשר.

ח) מקום שמחמת סיבה מספקת כלשהי בלתי מעשי הוא לגבי כלי שיט או עצם הנגררים להציג את האורות או הצורות שנקבעו בפסקה (ה) או (ז) לתקנה זו, יש לנקרוט את כל האמצעים האפשריים להאיר את כלי השיט או העצם הנגררים, או, לפחות, לציין את נוכוחותם של כלי שיט או עצם כאמור.

ט) ממקום שמחמת סיבה מספקת כלשהי בלתי מעשי הוא לגבי כלי שייט שאינו מועוסק בדרך כלל בפעולות גרירה להציג את האורות שנקבעו בפסקה (א) או (ג) לתקנה זו, לא ידרש כליי שיט כאמור להציג אותם אורות בהיותו עוסק בגרירתו של כלי שיט אחר הנתון במצוקה או הנזקק לסיוע בצור אחרת. יינקטו כל האמצעים האפשריים כדי לציין את טיב היחסים בין כלי השיט הגורר ובים כלי השיט הנגרר, כמורשה בתקנה 36, במיוחד על ידי הארה של חבל הגרירה. חות, לציין את נוכחותו של כלי השייט הבלתי מואר או עצם הבלתי מואר.
ציור

תקנה 25 [ UP ] [דף קודם]

מפרשיות הנמצאות בדרך וכלי שייט המונעים על ידי משוטים

א) מפרשית הנמצאת בדרך תציג:

1) אורות צד;
2) אור ירכתיים.

ב) במפרשית שאורכה פחות מ- 12 מטר, עשויים האורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו להיות מצויים בפנס אחד, שיינשא בראש התורן, או סמוך לראש התורן, במקום שמשם יהיה נראה ביותר.

ג) מפרשית הנמצאת בדרך רשאית, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו, להציג בראש התורן, או בסמוך לראש התורן, מקום שמשם יהיו נראים ביותר שני – "אורות" סביב בקו מאונך העליון – אדום, והתחתון – ירוק, אולם אורות אלו לא יצגו יחד עם הפנס הדו – צבעי שהורשה בפסקה (ב) לתקנה זו.

ד)
(1) מפרשית שאורכה פחות מ- 7 מטר תציג, אם הדבר מעשי, את האורות שנקבעו בפסקה (א) או (ב) לתקנה זו, אולם אם אין היא עושה כן, יהיה בה, מוכן ליד, פנס חשמלי או פנס דולק המפיץ אור לבן, שיוצא בעוד מועד כדי למנוע התנגשות.
(2) כלי שייט המונע על ידי משוטים רשאי להציג את האורות שנקבעו בתקנה זו למפרשיות, אולם אם אינו עושה כן, יהיו בו, מוכן ליד, פנס חשמלי או פנס דולק המפיץ אור לבן, שיוצג בעוד מועד כדי למנוע התנגשות.

ה) כלי שייט כשהוא מפריש ומפליג בכוח מכונות גם יחד, יציג מלפנים, במקום שממנו היא נראית ביותר, צורה חרוטית שקודקדה כלפי מטה.
ציור

תקנה 26 [ UP ] [דף קודם]

כלי שייט של דיג

א) כלי שייט העוסק בדיג , כאשר הוא בדרך או כאשר הוא עוגן, יציג רק את האורות והצורות שנקבעו בתקנה זו.

ב) כלי שייט כשהוא עוסק בדיג מכמורת, כלומר גרירתו, דרך המים, של מכמורת או מתקן אחר המשמש במכשיר דיג, יציג:

(1) שני אורות סביב בקו מאונך, העליון – ירוק והתחתון לבן, או צורה המורכבת משני חרוטים שקדקודיהם צמודים בקו מאונך זה מעל זה. .
(2) אור ראש תורן מאחורי אור הסביב הירוק וגבוה ממנו, כלי שייט שאורכו פחות מ- 50 מטר לא יהא מחויב להציג אור כאמור, אך רשאי יהיה לעשות כן.
(3) כשהוא עושה דרכו במים, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה זו, אורות צד ואור ירכתיים.

ג) כלי שייט העוסק בדיג, שאינו דיג מכמורת יציג:

(1) שני אורות סביב מאונך, העליון – אדום והתחתון לבן , או צורה המורכבת משני חרוטים, שקדקודיהם צמודים, בקו מאונך זה מעל זה, .
(2) מקום שישנו ציוד דיג המתמשך ביותר מ- 150 מטר בקו אופקי מן כלי השייט , אור סביב לבן או צורה חרוטית, עם הקודקוד כלפי מעלה, בכיוון הציוד.
(3) כשהוא עושה את דרכו במים, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה זו, אורות צד ואור ירכתיים.

(ד) כלי שייט העוסק בדיג בקרבה רבה לכלי שייט אחרים העוסקים בדיג, רשאי להציג את האותות הנוספים המתוארים בנספח 2 לתקנות אלו.

ה) כלי שייט כשאינו עוסק בדיג לא יציג את האורות או הצורות שנקבעו בתקנה זו, אלא רק את האורות או הצורות שנקבעו לכלי השייט השווה לו באורכו.


ציור

תקנה 27 [ UP ] [דף קודם]

כלי שייט שאין עליהם שליטה או המוגבלים בכושרם לתמרן

א) כלי שייט שאין עליו שליטה יציג:

(1) שני אורות סביב אדומים, בקו מאונך, במקום שממנו יהיו נראים ביותר;
(2) שני כדורים או צורות דומות, בקו מאונך, במקום שממנו יהיו נראים ביותר;
(3) כשהוא עושה את דרכו במים , נוסף לאורות שנקבעו פסקה זו , אורות צד ואור ירכתיים.

(ב) כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן, פרט לכלי שייט העוסק בפעולות לשליית מוקשים, יציג:

(1) שלושה אורות סביב בקו מאונך, במקום שממנו יהיו נראים ביותר. העליון והתחתון שבאורות אלו יהיו אדומים והאור האמצעי יהיה לבן;
(2) שלוש צורות בקו מאונך, במקום שממנו יהיו נראות ביותר, העליונה והתחתונה שבצורות אלו יהיו כדורים והצורה האמצעית בתבנית יהלום;
(3) כשהוא עושה את דרכו במים, אורות ראש התורן, אורות צד ואור ירכתיים, נוסף לאורות שנקבעו בפסקת משנה (1);
(4) כשהוא עוגן, נוסף לאורות או לצורות שנקבעו בפסקאות משנה (1) ו-(2) את האור, האורות או הצורה שנקבעו בתקנה (30).

(ג) כלי שייט העוסק בפעולת גרירה המונעת ממנו את היכולת לסטות מאורחו, יציג, נוסף לאורות ולצורות שנקבעו בפסקאות משנה (ב) (1) ו-(2) לתקנה זו, את האורות או הצורה שנקבעו בתקנה 24 (א).

(ד) כלי שייט העוסק בחפירה או בפעולות שמתחת למים, כשהוא מוגבל בכושרו לתמרן יציג את האורות והצורות שנקבעו בפסקה (ב) לתקנה זו, ונוסף לכך, בשעה שקיים מכשול, יציג:

(1) שני אורות סביב אדומים או שני כדורים, בקו מאונך, כדי לציין את הצד שבו קיים המכשול.
(2) שני אורות סביב ירוקים או שתי צורות בתבנית יהלום, בקו מאונך, כדי לצייו את הצד שבו יכול כלי השייט האחר לעבור.
(3) כשהיא עושה דרכו במים, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה זו, אורות ראש תורן, אורות צד ואור ירכתיים.
(4) כלי שייט שעליו חלה פסקה זו, כשהוא עוגן, יציג את האורות שנקבעו בפסקאות המשנה (1) ו-(2) במקום האורות או הצורה שנקבעו בתקנה 30.

(ה) כלי שייט המשתתף בפעולות צלילה, שאינו יכול מחמת ממדיו להציג את הצורות שנקבעו בפסקה (ד) לתקנה זו, חייב להציג דגם קשיח, שגובהו לא פחות ממטר אחד של הדגל "A" מהצופן הבין לאומי לאיתות, יש לנקוט באמצעים כדי להבטיח ראות סביב.

(ו) כלי שייט העוסק בפעולת שליית מוקשים יציג, נוסף לאורות שנקבעו לכלי שייט ממוכן בתקנה 23, שלושה אורות סביב ירוקים או שלושה כדורים. אחד מן האורות או הצורות הללו יוצג בראש התורן הקדמי, או סמוך לראש התורן הקדמי, ואחד בכל קצה מקצות האסקריה הקדמית. אורות או צורות אלה מציינים כי מסוכן הוא לכלי שייט אחר להתקרב יותר מ - 1000 מטר מאחורי שולת המקושים או יותר מ- 500 מטר מכל צד מצדדיה.

(ז) כלי שייט שאורכם פחות מ- 7 מטר לא יידרשו להציג את האורות שנקבעו בתקנה זו.

(ח) האותות שנקבעו בתקנה זו אינם אותות של כלי שייט במצוקה הזקוקים לעזרה. אותות כאלה כלולים בנספח 4 לתקנות אלה.
ציור

תקנה 28 [ UP ] [דף קודם]

כלי שייט המוגבלים בשל השוקע אשר להם

כלי שייט המוגבל בשל השוקע אשר לו, יציג, נוסף לאורות שנקבעו לכלי שייט ממוכנים בתקנה 23, שלושה אורות סביב אדומים, בקו מאונך, או בצורת גליל, במקום שממנו יהיו נראים ביותר.
ציור

תקנה 29 [ UP ] [דף קודם]

כלי שייט של נתב

א) כלי שייט העוסק בתפקידי ניתוב יציג:

(1) בראש התורן או בסמוך לראש התורן, שני אורות – סביב קו מאונך, העליון – לבן והתחתון – אדום;
(2) כשהוא נמצא בדרך, בנוסף לכך, אורות צד ואור ירכתיים;
(3) כשהוא עוגן, נוסף לאורות שנקבעו בפסקת משנה (1) אור – או אורות עגינה או צורת עגינה.

ב) כלי שייט של נתב, כשאינו עוסק בתפקידי ניתוב, יציג את האורות או הצורות שנקבעו לכלי שייט דומה השווה לו באורכו.
ציור

תקנה 30 [ UP ] [דף קודם]

כלי שייט עוגן וכלי שייט על שרטון

א) כלי שייט כשהוא עוגן יציג, במקום שממנו יהיו נראים ביותר:

(1) בחלקו הקדמי, אור סביב לבן או כדור;
(1) בירכתיים או בסמוך להן, ובגובה נמוך מן האור שנקבע בפסקת משנה (1) אור סביב לבן.

ב) כלי שייט שאורכו פחות מ- 50 מטר רשאי להציג אור סביב לבן במקום שממנו יהיה נראה ביותר , במקום האורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו.

ג) כלי שייט כשהוא עוגן רשאי, וכלי שייט שאורכו 100 מטר או למעלה מכך חייב , להשתמש גם באורות העבודה הקיימים, או באורות שווי ערך, כדי להאיר את סיפוניו.

ד) ככלי השייט על שרטון יציג את האורות שנקבעו בפסקה (א) או (ב) לתקנה זו , ונוסף לכך במקום שממנו יהיו נראים ביותר.
(1) שני אורות סביב אדומים, בקו מאונך;
(2) שלושה כדורים בקו מאונך.

ה) כלי שייט שאורכו פחות מ- 7 מטר, בשעה שהוא עוגן או נמצא על שרטון שלא בתעלה צרה, שלא בנתיב שייט או מעגן, או שלא בסמוך להם, או שלא במקום שכלי שייט אחרים שטים בו כרגיל, לא יידרש להציג את האורות או הצורות שנקבעו בפסקאות (א) (ב) או (ד) לתקנה זו.
ציור

תקנה 31 [ UP ] [דף קודם]

במקום שבלתי מעשי הוא לגבי מטוס ים או כלי שיט כנף – קרקע להציג אורות וצורות בעלי תכונות או מיקום כפי שנקבעו בחלק זה של התקנות, הם יציגו אורות וצורות דומים ככל האפשר בתכונות ובמיקום.

חלק ד'

אותות קוליים ואותות אור

תקנה 32 [ UP ] [דף קודם]

הגדרות

א) "צופר" פירושו כל מכשיר המאותת קולות, המסוגל להשמיע את הצפירות שנקבעו והממלא אחר המפרטים שבנספח 3 לתקנות אלה.

ב) "צפירה קצרה" פירושה צפירה הנמשכת כשניה אחת.

ג) "צפירה ממושכת" פירושה צפירה הנמשכת מארבע עד שש שניות.

תקנה 33 [ UP ] [דף קודם]

ציוד לאותות קוליים

א) כלי שיט שארכו 12 מטר או יותר יצויד בצופר, כלי שייט שארכו 20 מטר או יותר יצוייד בפעמון בנוסף לצופר, וכלי שייט שארכו 100 מטר או יותר יצוייד בנוסף לכך "בגונג", שנעימתו וצלילו אין יכולים לחשבם בטעות לאלו של הפעמון.
הצופר הפעמון והגונג ימלאו אחר המפרטים שבנספח 3 לתקנות אלה. הפעמון או הגונג או שניהם כאחד, אפשר יהיה להחליפם בציוד אחר שלו אותן תכונות הצליל המתאימות, ובלבד שהפעלת יד להשמעת קולם של האותות שנקבעו תהא תמיד אפשרית.

ב) כלי שייט שאורכו פחות מ- 12 מטרים יהא מחויב לשאת את מכשירי האיתות הקוליים שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו, אולם אם אין הוא עושה כן, הוא יצויד באמצעי אחד של הפקת אות קולי יעיל.

תקנה 34 [ UP ] [דף קודם]

אותות תמרון ואותות אזהרה

א) שעה שכלי שייט נמצאים במצב שבו הם רואים זה את זה, חייב כלי שייט ממוכן, הנמצא בדרך כשהא מתמרן כמורשה או כנדרש בתקנות אלו, לציין תמרון זה בהשמיעו בצופר את האותות דלקמן:

- צפירה קצרה אחת שמשמעותה "אני משנה את אורחי לימין";
- שתי צפירות קצרות שמשמעותן "אני משנה את אורחי לשמאל";
- שלוש צפירות קצרות שמשמעותן "אני מפעיל הנעה לאחור".

ב) כל כלי שייט רשאי להשלים את אותות הצופר שנקבעו בפסקה (ט) לתקנה זו באותות אור חוזרים ונשנים, לפי המתאים, בעוד שהתמרון מתבצע והולך:
(1) אותות אור אלה יהא משמעות דלקמן:
- נצנוץ אחד משמעותו "אני משנה את אורחי לימין";
- שתי נצנוצים שמשמעותם "אני משנה את אורחי לשמאל";
- שלושה נצנוצים שמשמעותם "אני מפעיל הנעה לאחור".
(2) משכו של כל נצנוץ יהיה כשנייה, הפסקה בין הנצנוצים תהיה כשנייה וההפסקה בין אות לאות לא תהא פחות מעשר שניות.
(3) האות המשמש לאיתות זה, אם הותקן, יהא נראה בטווח מינימום של 5 מילין וימלא אחר הוראות נספח 1.

ג) כשהם נמצאים במצב שבו הם רואים זה את זה בתעלה צרה או בנתיב מים:
(1) חייב כלי שייט המתכוון להשיג ולעבור כלי שייט אחר, לציין, תוך מילוי תקנה 9 (ה) (1), את כוונתו, בהשמיעו בצופר את האותות דלקמן:
- שתי צפירות ממושכות ואחריהן צפירה קצרה, שמשמעותן "אני מתכוון להשיג ולעבור אותך בצדך הימני";
- שתי צפירות ממושכות ואחריהן שני צפירות קצרות, שמשמעותן "אני מתכוון להשיג ולעבור אותך בצדך השמאלי".
(2) חייב כלי השייט שעומדים להשיג ולעבור אותו, בשעה שהוא פועל בהתאם לתקנה 9 (ה) (1) לציין את הסכמתו בהשמיעו את האות כדלקמן:
- צפירה ממושכת, צפירה קצרה, צפירה ממושכת וצפירה קצרה, בסדר הזה.

ד) כשכלי שייט הנמצאים במצב שבו הם רואים זה את זה מתקרבים האחד לרעהו, ומשום כל סיבה שהיא האחד מכלי השייט אינו מבין את כוונותיו או פעילותיו של זולתו, או שהוא מסופק אם כלי השייט האחר נקט פעולה מספיקה כדי למנוע התנגשות, כלי השייט שבספק יציין מיד ספק זה בהשמיעו בצופרו לפחות חמש צפירות קצרות ומהירות. אות זה אפשר להשלימו כאות אור של לפחות חמישה נצנוצים קצרים ומהירים.

ה) כלי שייט המתקרב לסיבוב או לשטח כשל תעלה או נתיב שייט, מקום שכלי שייט אחרים עלולים להסתר מחמת מכשול חוצץ הקיים שם, חייב להשמיע צפירה ממושכת. כל כלי שייט המתקרב מעברו השני של הסיבוב או מאחורי המכשול הקיים, ונמצא בטווח שמיעתו של האות הזה, יענה לאות בצפירה ממושכת.

ו) הותקנו צופרים בכלי שייט במרחק של יותר מ- 100 מטרים האחד משנהו, יש להשתמש בצופר אחד בלבד לשם מתן אותות תמרון ואזהרה.

תקנה 35 [ UP ] [דף קודם]

אותות קוליים בראות מוגבלת

בשטח שבראות מוגבלת, או סמוך לשטח כאמור, בין ביום ובין בלילה, יש להשתמש באותות שנקבעו בתקנה זו כדלקמן:

א) כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים ישמיע צפירה ממושכת אחת לסירוגין של לא יותר משתי דקות.

ב) כלי שייט ממוכן הנמצא בדרך אך נעצר ואינו עושה דרכו במים, ישמיע בסירוגין של לא יותר משתי דקות, שתי צפירות ממושכות בזו אחר זו בהפסקה של שתי שניות בקירוב בין צפירה לצפירה.

ג) כלי שייט שאין עליו שליטה, כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן, כלי שייט המוגבל בשל השוקע אשר לו, מפרשית, כלי שייט העוסק בדיג וכלי שייט העוסק בגרירתו או בדחיפתו של כלי שייט אחר, ישמיעו, במקום אותות שנקבעו בפסקאות (א) או (ב) לתקנה זו בסירוגין של לא יותר משתי דקות, שלוש צפירות בזו אחר זו, צפירה ממושכת אחת ואחריה שתי צפירות קצרות.

ד) כלי שיט העוסק בדיג, כשוא עוגן, וכלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן כשהוא עוסק בעבודתו בהיותו עוגן, ישמיעו, במקום האותות שנקבעו בפסקה (ז) לתקנה זו, את האות שנקבע בפסקה (ג) לתקנה זו. ה) כלי שייט נגרר, או אם נגרר יותר מכלי שייט אחד, כי אז האחרון שבהם, אם הוא מאויש ישמיע לסירוגין של לא יותר משתי דקות, ארבע צפירות בזו אחר זו היינו צפירה אחת ממושכת ואחריה שלוש קצרות. כל אימת שאפשר, יושמע אות זה תיכף לאחר האות שניתן על ידי כלי השייט הגורר.

ו) כשכלי שייט דוחף וכלי שייט הנדחף קדימה זה בזה בצורה קשיחה כיחידה מורכבת אחת, יהיו רואים אותם ככלי שייט ממוכן, והם יתנו את האותות שנקבעו בפסקאות (I) או (ב) של תקנה זו.

ז) כלי שייט עוגן יצלצל במהירות בפעמון למשך 5 שניות בקירוב ולסירוגין של לא יותר מדקה אחת. בכלי שייט שאורכו 100 מטר ויותר יופעל הפעמון בקדמת כלי השייט ומיד לאחר צלצולו של הפעמון יופעל הגונג במהירות, בירכתי כלי השייט, למשך 5 שניות בקירוב. כלי שייט עוגן רשאי, נוסף לכך, להשמיע שלוש צפירות בזו אחר זו, היינו צפירה קצרה, צפירה ארוכה וצפירה קצרה כדי להזהיר כלי שייט מתקרב על מקום הימצאו ועל האפשרות של התנגשות.

ח) כלי שייט על שרטון ישמיע את אות הפעמון, וכן, אם דרוש, את אות הגונג כפי שנקבע בפסקה (1) של תקנה זו, ונוסף לכך ישמיע שלוש נקישות נפרדות וברורות בפעמון תיכף לפני הצלצול המהיר של הפעמון ותיכף לאחריו. כלי שייט על שרטון רשאי, נוסף על כך, להשמיע צופר מתאים.

ט) כלי שייט שאורכו 12 מטר או יותר אך פחות מ- 20 מטר לא יהא חייב לתת את אותות הפעמון שנקבעו בסעיפים (ז) (ח) של תקנה זו אבל אם אינו נותן אות זה עליו ליתן אות קולי יעיל אחר לסרוגין של לא יותר משתי דקות.

י) כלי שייט שאורכו פחות מ- 12 מטרים לא יהא מחויב לתת את האותות הנזכרים לעיל, אך אם לא ייתן אותם, עליו ליתן אות קולי יעיל אחר בסירוגין של לא יותר משתי דקות.

יא) כלי שייט של נתב, כשהוא עוסק בתפקיד ניתוב, רשאי, נוסף שנקבעו בפסקאות (א) (ב) או (ו) לתקנה זו, להשמיע אות זיהוי המורכב מארבע צפירות קצרות.

תקנה 36 [ UP ] [דף קודם]

אותות למשוך תשומת לב

אם יש צורך למשוך את תשומת ליבו של כלי שיט אחר, רשאי כל כלי שייט ליתן אותות אור או אותות קול שאי אפשר לטעות בהם ולחושבם לכל אות שהורשה במקום אחר בתקנות אלה, או רשאי הוא להפנות את קרן זרקורו לכיוון הסכנה, באופן שלא יפריע לכל כלי שייט.

תקנה 37 [ UP ] [דף קודם]

אותות מצוקה

כל אימת שכלי שייט נתון במצוקה וזקוק לעזרה, הוא ישתמש באורות שנקבעו בנספח 4 לתקנות אלו, או יציג אותות אלה.