תקנות ביו-לאומיות למניעת התנגשויות בים, 1972

נא לשים לב, אפשרי הדבר שהאתר אינו מעודכן לגבי התיקונים והשינויים האחרונים.
מומלץ להשתמש בחוברת חוקי הדרך המעודכנת.

הסברים לגבי התקנות צבען כחול

תקנה 1 תקנה 2 תקנה 3 תקנה 4 תקנה 5 תקנה 6 תקנה 7 תקנה 8 תקנה 9 תקנה 10
תקנה 11 תקנה 12 תקנה 13 תקנה 14 תקנה 15 תקנה 16 תקנה 17 תקנה 18 תקנה 19 תקנה 20
תקנה 21 תקנה 22 תקנה 23 תקנה 24 תקנה 25 תקנה 26 תקנה 27 תקנה 28 תקנה 29 תקנה 30
תקנה 31 תקנה 32 תקנה 33 תקנה 34 תקנה 35 תקנה 36 תקנה 37 תקנה 38 נספח 4

חלק א' - כללי

תקנה 1 [ UP ] [דף קודם]

תחולה

(א) תקנות אלה יחולו על כל כלי שייט הנמצא בים הפתוח ובמים הקשורים בו, ואשר כלי שייט ימיים עשויים להלך בהם.

(ב) שום דבר האמור בתקנות אלה לא יפריע בהפעלתן של כל תקנות מיוחדות שהתקינה רשות מתאימה לגבי מעגנים, נמלים, נהרות, אגמים או נתיבי מים פנים-יבשתיים, הקשורים בים הפתוח ואשר כלי שייט ימיים עשויים להלך בהם. תקנות מיוחדות כאמור יהיו תואמות ככל האפשר לתקנות אלו.

(ג) שום דבר האמור בתקנות אלו לא יפריע בהפעלתן של כל תקנות מיוחדות, שהתקינה ממשלתה של כל מדינה בזיקה לאורות עמדה, אורות איתות, או אותות צופר נוספים, לגבי אוניות מלחמה וכלי שייט המתנהלים בשיירה או בזיקה לאורות עמדה או אורות איתות נוספים, לגבי כל שייט של דייג העוסקים בדייג בתוך צי. אורות עמדה, אורות איתות ואורות צופר נוספים אלו יהיו, ככל האפשר, כאלה שלא יוכל לטעות בהם ולחושבם לאור או לאות שהורשה במקום אחר בתקנות אלו.

(ד) הארגון רשאי לאמץ מערכים להפרדת התעבורה למטרות תקנות אלו.

(ה) כל אימת שהממשלה הנוגעת בדבר מחליטה כי כלי שייט בעל מבנה מיוחד או שלו מטרה מיוחדת, אינו יכול למלא בשלמות אחר הוראותיה של תקנה מהתקנות הללו לעניין מספרם, מקומם, טווחם או קשת ראותם של אורות או צורות, או לעניין מערכם ותכונותיהם של המתקנים לאותות קוליים, מבלי להפריע לתפקידו המיוחד של כלי השייט, יהיה כלי שייט זה חייב למלא אחרי אותן הוראות אחרות בעניין מספרם, מקומם, טווחם או קשת ראותם של אורות או צורות, וכן בעניין מערכת ותכונותיהם של המתקנים לאותות קוליים, כפי שממשלתו תחליט שיש בהם כדי מילוי אפשרי ביותר אחר תקנות אלו לגבי אותו כלי שייט.

התקנות יחולו על כלי שייט המפליגים בימים או בנתיבי מים הקשורים אליהם כגון נהרות
אולם הרשויות יכולות לשנות את התקנות במים פנימיים כגון נמלים ונהרות, אך שינויים אלה יהיו תואמים במידת האפשר לתקנות עצמן
ממשלות יכולות לשנות את מבנה האורות והצורות של כלי שייט מלחמתיים, אניות המפליגות בשירה או כלי שייט של דיג הדגים כצי , לדוגמה, בנושאת מטוסים אפשר להתקין את אורות הנווט שלא לאורך השדרית.

תקנה 2 [ UP ] [דף קודם]

אחריות

(א) שום דבר האמור בתקנות אלו לא יפטור כל כלי שייט, או בעליו, קברניטו או צוותו, מהאחריות לתוצאותיה של כל רשלנות במילויין של תקנות אלו, או של רשלנות בנקיטת אמצעי זהירות ימיים מקובלים או בנקיטת אמצעי זהירות שנסיבותיו המיוחדות של המקרה יהיו דורשות את נקיטתם.

(ב) בפירושן ובמילוייו של תקנות אלה תינתן תשומת לב ראויה לכל סכנות שייט וסכנות התנגשות, וכן לכל נסיבות מיוחדות, לרבות מגבלותיהם של כלי שייט המעורבים, העשויות לחייב סטייה מן התקנות הללו כדי למנוע סכנה מיידית.

האחריות על מילוי התקנות חלות על בעלי כלי השייט, רב החובל ואנשי הצוות.
אין אפשרות להסתתר מאחורי החוקים, הימאי חייב להשתמש בשיקול דעתו במקרים מיוחדים אשר לא מופיעים בחוק

תקנה 3 [ UP ] [דף קודם]

לענייו תקנות אלה, אם אין משמעות אחרת מן ההקשר -

(א) "כלי שיט" כולל כלי שיט מכל סוג שהוא לרבות כלי שיט חסר הדחק, כלי שיט.
כנף – קרקע ומטוסי-ים, המשמשים או המסוגלים לשמש כאמצעי תחבורה על פני המים.
כל כלי השט במים כולל מטוסי ים והוברקרפט

(ב) "כלי שייט ממוכן" פירושו כל כלי שייט המונע בכוח מכונה.

(ג) "מפרשית" פירושה כל כלי שייט המפריש, ובלבד שמכונה להנעתו, אם הותקנה, אין משתמשים בה.
מפרשית היא כלי שייט שמפרשיו מונפים אך אינו מונע בכוח מנוע כלומר אם הוא שט בעזרת מפרשים ומנוע הוא אינו מפרשית אלא כלי שייט ממוכן

(ד) "כלי שייט העוסק בדייג" פירושו כל כלי שייט הדג ברשתות, בחכות, במכמורות, או בכל מכשירי דייג אחרים המגבילים את כושר התמרון, אך אינו כולל כלי שייט הדג בחכות גרר או במכשירי דייג אחרים שאינם מגבילים את כושר התמרון.
כלי שייט של דייג לא כולל כלי שייט הדגים בעזרת חכות גרר - ג'ורג'רה

(ה) "מטוס ים" כולל כל כלי טייס שתוכנן לתמרן על פני המים.

(ו) "כלי שייט שאין עליו שליטה" פירושו כלי שייט שמחמת איזו סיבה יוצאת מן הכלל איננו יכול לתמרן כנדרש בתקנות אלה, ולפיכך אינו יכול לפנות דרך לכלי שייט אחר.
כלי שייט שעצר את מכונותיו מחמת קלקול הוא כלי שייט ללא שליטה . כלי שייט ללא שליטה יכול להיות גם כלי שייט שעושה דרכו במים אם למשל יש לו תקלות בהיגוי.

(ז) "כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן" פירושו כלי שייט שמחמת אופי עבודתו הוא מוגבל בכושרו לתמרן כנדרש בתקנות אלה, ולפיכך אינו יכול לפנות דרך לכלי שייט אחר. כלי השייט כדלקמן יש לראותם ככלי שייט מוגבלים בכושרם לתמרן:

(1) כלי שייט העוסק בהנחתם של ציוד ניווט, כבל תת-ימי או קו צינורות תת-ימיים בטיפול בהם או בהעלאתם;
(2) כלי שייט העוסק בחפירה, במדידה או בפעולות שמתחת למים;
(3) כלי שייט העוסק בהצטיידות או בהעברת בני-אדם, אספקה או מטען כשהוא בדרך;
(4) כלי שייט העוסק בשילוחו או בהחזרתו של כלי טייס;
(5) כלי שייט העוסק בפעולות של שליית מוקשים;
(6) כלי שייט העוסק בפעולת גרירה המגבילה אותו במידה מרובה לסטות מאורחו.
הכוונה ב "כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן" אינה שכלי השייט ללא שליטה אלא שהוא עוסק בעבודה כל שהיא שמגבילה את כושרו לתמרן

(ח) "כלי שייט המוגבל בשל השוקע אשר לו" פירושו כלי שייט ממוכן שמחמת שוקעו ביחס לעומק המים המצוי ורוחב תעלת הניתוב הוא מוגבל באורח חמור בכושרו לסטות מן האורח שהוא מהלך בו;
כולל כלי שייט ממוכן בעל שוקע גדול העובר במעבר צר שמשני צדדיו של המעבר עומק המים כזה שלכלי שייט קטנים אין בעיה לעבור בהם.

(ט) "בדרך" פירושו שכלי השייט אינו עוגן, או אינו רתוק לחוף, או אינו על שרטון;
ראה גם מצבו של כלי השייט חשוב להבין ש"בדרך" אינו חייב להיות "עושה דרכו במים" כל זמן שאינו עוגן, אינו קשור לחוף ואינו יושב על שרטון הוא בדרך.

(י) "אורך ורוחב" של כלי פירושם אורכו מקצה אל קצה ורוחבו הגדול ביותר;

(י"א) כלי שייט יחשבו כנמצאים זה בראייתו של זה רק כשניתן לראות בעין את כל אחד מכלי השייט על ידי כלי השייט האחר;
כלי שייט נראים רק כאשר הם נראים בעין, ביום ובלילה כאשר אורותיהם נראים. אין הכוונה כאן שכלי השייט נראה בעזרת המכ"מ.

(י"ב) "ראות מוגבלת" פירושו כל מצב שבו הראות מוגבלת מחמת ערפל, אד, שלג, סופות גשמים חזקות, סופות או כל סיבות דומות אחרות.

(י"ג) המושג כלי שיט כנף-קרקע פרושו, כלי רב תכליתי אשר אופן הפעלתו העקרי היא טיסה קרובת קרקע המבוססת על ניצול תופעת פני-שטח.

---------------------------