תקנות ביו-לאומיות למניעת התנגשויות בים, 1972

נא לשים לב, אפשרי הדבר שהאתר אינו מעודכן לגבי התיקונים והשינויים האחרונים.
מומלץ להשתמש בחוברת חוקי הדרך המעודכנת.

הסברים לגבי התקנות צבען כחול

תקנה 1 תקנה 2 תקנה 3 תקנה 4 תקנה 5 תקנה 6 תקנה 7 תקנה 8 תקנה 9 תקנה 10
תקנה 11 תקנה 12 תקנה 13 תקנה 14 תקנה 15 תקנה 16 תקנה 17 תקנה 18 תקנה 19 תקנה 20
תקנה 21 תקנה 22 תקנה 23 תקנה 24 תקנה 25 תקנה 26 תקנה 27 תקנה 28 תקנה 29 תקנה 30
תקנה 31 תקנה 32 תקנה 33 תקנה 34 תקנה 35 תקנה 36 תקנה 37 תקנה 38 נספח 4
חלק ב' תקנות נהיגה ושייט

סימן 1 – הנהגת כלי שייט בכל מצב של ראות

תקנה 4 [ UP ] [דף קודם]

תחולה

התקנות בסימן זה חלות בכל מצב של ראות.
תקנות 5 עד 10 חלות בכל מצב של ראות, גם אם כלי השייט לא נראים בעין אלא מתגלים רק בעזרת המכ"מ.

תקנה 5 [ UP ] [דף קודם]

תצפית

כל כלי שייט יקיים, בכל עת, תצפית נאותה, בראיה ושמיעה, וכן בכל האמצעים המתאימים המצויים בנסיבות ובתנאים השוררים, שיש בה כדי ליתן הערכה מלאה של המצב ושל סכנת ההתנגשות.
התקנה מחייבת העמדת צופים במקומות שבהם יהיה להם שדה ראיה לכל מלוא האופק. בעיקר בערפל חייבת להיות גם אפשרות שמיעה כלומר מחוץ למבנה הגשר. כמו כן התקנה מחייבת שמוש במכ"מ.

תקנה 6

מהירות בטוחה [ UP ] [דף קודם]

כל כלי שייט יתנהל בכל עת במהירות בטוחה כך שיוכל לנקוט בפעולה מתאימה ויעילה כדי למנוע התנגשות, ולהיעצר תוך מרחק הנאות לנסיבות ולתנאים השוררים.
צריך לזכור שבכלי שייט גדולים מרחק העצירה גדול. אחריותו של רב החובל להחליט מהיא המהירות הבטוחה.

בקביעתה של מהירות בטוחה יהיו הגורמים שלהלן בין הגורמים שיובאו בחשבון:

(א) כל כלי שייט:

(1) מצב הראות;
(2) צפיפות התעבורה, לרבות ריכוזים של כלי שייט של דייג או כל כלי שייט אחרים;
(3) כושר תמרון של כלי שייט בזיקה מיוחדת למרחק העצירה ולכושר הפניה בתנאים השוררים;
(4) בלילה, מציאותו של אור רקע כגון מן אורות החוף או מן החזר הפזורה של אורותיו הוא;
(5) מצב הרוח, הים, הזרם וקרבתן של ספינות לכלי השייט.
(6) השוקע ביחס לעומק המים המצוי.

(ב) בנוסף לכך בכלי שייט בעל מכ"מ תפעולי:

(1) תכונותיו, יעילותו ומגבלותיו של ציוד המכ"מ;
(2) המגבלות הנובעות מסקאלת הטווח של המכ"מ שבשימוש;
(3) השפעת מצב הים, התנאים המטרולגיים ומקורות אחרים של הפרעה על גילויו של המכ"מ;
(4) האפשרות שכלי שייט קטנים, קרח ועצמים צפים עלולים שלא להתגלות ע"י המכ"מ מבעוד מועד;
(5) מספרם, מקומם ותנועתם של כלי שייט שנתגלו ע"י המכ"מ;
(6) ההערכה המדויקת יותר של הראות העשויה להיות אפשרית כאשר המכ"מ משמש לקבוע את הטווח של כלי השייט אל העצמים האחרים בסביבה;
חובה להכיר את מכשיר המכ"מ הנמצא בכלי השייט על כל מיגבלותיו.

תקנה 7

סכנת התנגשות [ UP ] [דף קודם]

(א) כל כלי שייט ישתמש באמצעים המצויים המתאימים לנסיבות ולתנאים השוררים כדי לקבוע אם קיימת סכנת התנגשות. היה ספק כלשהו, יראו סכנה זו כקיימת.
כאשר לא בטוחים אם קיימת סכנת התנגשות, חייבים להניח שסכנת ההתנגשות קיימת ולפעול בהתאם.

(ב) ייעשה שימוש נאות בציוד המכ"מ, אם הותקן והוא תפעולי, לרבות סריקה לטווח ארוך, כדי לקבל אזהרה מוקדמת על סכנת התנגשות ושרטוט תנועה יחסית או מעקב שיטתי שווה ערך בעצמים שנתגלו.

(ג) לא יונחו הנחות על יסוד מידע דל, במיוחד מידע דל ממכ"מ.

(ד) בקביעה, אם קיימת סכנת התנגשות, יהיו השיקולים שיש להביאם בחשבון:

(1) יראו סכנת התנגשות כקיימת אם כיוון המצפן של כלי שייט מתקרב אינו משתנה במידה ניכרת;

(2) סכנה כאמור עשויה לעיתים להתקיים גם בשעה ששינוי כיוון במידה ניכרת נראה בעליל, במיוחד שעה שמתקרב שלי שייט גדול מאוד או גרר, או בשעה שמתקרב כלי שייט הנמצא בסמוך.

שיטה מומלצת לקביעת סכנת התנגשות היא לקיחת תכווינים אל כלי השייט. אם התכווינים אינם משתנים או השינוי בהם מזערי, סכנת ההתנגשות קיימת. אבל חייבים לזכור שלא תמיד שינוי ניכר בתכווין מסמן שאין סכנת התנגשות

תקנה 8 [ UP ] [דף קודם]

פעולה למניעת התנגשות

(א) כל פעולה למניעת התנגשות תבוצע בהתאם לחלק זה של התקנות ואם נסיבות המקרה מרשות זאת, ללא היסוס, במועד מוקדם וכראוי לימאות טובה.

(ב) כל שינוי אורח או מהירות, או שינוי אורח ומהירות גם יחד, כדי למנוע התנגשות, יהיה, אם הנסיבות מרשות זאת, גדול במידה מספקת כדי שיהיה נראה בנקל לכלי השייט האחר, המתבונן בראיה או במכ"מ. יש להימנע מסדרת שינויים קטנים של אורח או מהירות, או של אורח ומהירות גם יחד.

ג) היה מרחב ים מספיק, עשוי שינוי אורח בלבד להיות הפעולה היעילה ביותר כדי למנוע מצב של קרבה יתרה, ובלבד שהוא נעשה בעוד מועד, שהוא ממשי, ואינו מביא לידי התקרבת יתר אחרת.

(ד) פעולה הננקטת כדי למנוע התנגשות עם כלי שייט אחר, תהא כזאת שתביא לידי מעבר במרחק בטוח. יעילותה של הפעולה תיבדק בזהירות עד שלבסוף ישתחררו כלי השייט זה מזה לחלוטין.

(ה) מקום שנחוץ, כדי למנוע התנגשות או להותיר יותר זמן כדי להעריך את המצב, יקטין כלי שייט את מהירותו או יפסיק לחלוטין את התקדמותו ע"י עצירת אמצעי הנעתו או בהפעילם לאחור.
פינוי דרך יהיה בצורה כזאת שכלי השייט שלו מפנים דרך "יבין" את פעולתך. צריך להבין שכאשר פינוי הדרך גם אם נעשה בעוד מועד, אך כולל שינויי כוון קטנים, יכול להטעות את כלי השייט שלו מפנים ויש אפשרות שהוא יפעל בצורה לא נצפת.
במילים אחרות, הפינוי צריך להיות גדול במידה כזאת שהרואה בעין או במכ"מ יבין שהיה פינוי דרך.
בלילה בעת פינוי דרך רצוי לפנות במידה כזאת שכלי השייט שלו מפנים דרך יראה את השינוי באורות הצד.

ו) סעיף זה בתרגום חופשי !!!
1) כלי שייט הנדרש, ע"י אחת התקנות, לא לעכב את מעברו או את מעברו הבטוח של כלי שייט אחר, כאשר נדרש על פי נסיבות המקרה, ינקוט בפעולה מוקדמת על מנת להשאיר מרחב ים מספק למעברו הבטוח של הכלי האחר.
2) כלי השייט הנדרש לא לעכב את מעברו או את מעברו הבטוח של כלי שייט אחר לא פטור מחובתו אם ההתקרבות לכלי האחר עד לקיום סכנת התנגשות, וכאשר הוא נוקט בפעולה, הוא חייב להתייחס באופן מוחלט לפעולה העלולה להיות מחוייבת ע"י התקנות בסימן זה.
3) כלי השייט שאת מעברו יש להמנע מלהפריע ישאר מחוייב לפעול בהתאם לתקנות בחלק זה במידה ומתפתחת קירבה יתרה בין שני כלי השייט עד כדי קיומה של סכנת התנגשות.

תקנה 9 [ UP ] [דף קודם]

תעלות צרות

(א) כלי שייט המתנהל לאורך תעלה צרה או נתיב שייט, ישוט סמוך לשפה החיצונית של התעלה, או לשפתו החיצונית של נתיב השייט, הנמצא לימינו, ככל שהדבר נטול סכנה ובר ביצוע.
בתעלות צרות ההפלגה בצד ימין, כמו בכביש, כן, גם בארצות שנוהגים בצד שמאל כמו אנגליה, ההפלגה בצד ימין

(ב) כלי שייט שאורכו פחות מ 20 מטר, או מפרשית, לא יעכבו את מעברו של כלי שייט היכול לשוט בבטחה רק בתוך תעלה צרה או נתיב שייט.

(ג) כלי שייט העוסק בדייג לא יעכב את מעברו של כלי שייט אחר השט בתוך תעלה צרה או נתיב שייט.
ההגדרה של תעלה צרה אינה אוביקטיבית, בעוד שיכטה ששטה בתעלה שרוחבה מחצית המייל תראה את עצמה שטה בתעלה רחבה, הרי אניה ששטה באותה תעלה תראה את עצמה שטה בתעלה צרה,
אי לכך אין להפריע את המעבר בתעלה או נתיב שייט לכלי שייט גדול, שלדעתו התעלה צרה - סעיפים א' ב' ג

(ד) כלי שייט לא יחצה תעלה צרה או נתיב שייט אם חציה כאמור תעכב את מעברו של כלי השייט היכול לשוט בבטחה אך ורק בתוך תעלה או נתיב שייט אלה. כלי השייט האחרון רשאי להשתמש באותו הקולי שנקבע בתקנה 34 (ד) , מקום שהוא ספק באשר לכוונתו של כלי השייט החוצה.
לפחות 5 צפירות קצרות

(ה)
(1) בתעלה צרה או בנתיב שייט מקום שעקיפה יכולה להתקיים רק אם כלי השייט שאותו יש לעקוף חייב לנקוט פעולה כדי לאפשר מעבר בטוח, יציין כלי השייט המתכוון לעקוף את כוונתו בהשמעת קולו של האות המתאים שנקבע בתקנה 34 (ג) (1). כלי השייט שאותו יש לעקוף ישמיע, אם הוא מסכים לכך, את קול האות המתאים שנקבע בתקנה בתקנה 34 ( ג ) (2), וינקוט בצעדים כדי לאפשר מעבר בטוח. היה הוא בספק, הוא רשאי להשמיע את קול האות שנקבע בתקנה 34 ( ד ).
(2) תקנה זאת אינה פוטרת את כלי השיט העוקף מחובתו לפי תקנה ,13

(ו) כלי שיט המתקרב לסיבוב או לשטח של תעלה צרה או נתיב שיט, מקום שכלי שייט אחרים עלולים להסתר מחמת מכשול הנמצא שם, ישוט בערנות ובזהירות מיוחדות וישמיע את קול האות המתאים שנקבע בתקנה 34 (ה).

(ז) כל כלי שיט ימנע מלעגון בתעלה צרה, אם נסיבות המקרה מרשות זאת.

תקנה 10 [ UP ] [דף קודם]

מערכים להפרדת התעבורה

(א) תקנה זו חלה על מערכים להפרדת התעבורה שאימץ הארגון.

(ב) כלי שיט המשתמש במערך להפרדת תעבורה:

(1) יתנהל בנתיב התעבורה המתאים בכיוון הכללי של זרם התעבורה לאותו נתיב;
(2) יתרחק, ככל שהדבר בר ביצוע, מן הקו להפרדת התעבורה או מן אזור ההפרדה לתעבורה;
(3) בדרך כלל יכנס לנתיב התעבורה, או יצא ממנו, באחד מקצותיו, אולם כאשר הוא נכנס אליו או
יוצא ממנו מן הצד, יבצע תמרון זה בזווית קטנה ככל האפשר ביחס לכוונה הכללי של התעבורה.

(ג) כלי שיט יימנע, ככל שהדבר אפשרי, מלחצות נתיבי תעבורה, אולם אם מחויב לעשות כן, יחצה, ככל האפשר, בזויות ישרות לכיוונו הכללי של זרם התעבורה.

(ד) אזורי תעבורה סמוכים לחוף אינם צריכים לשמש בדרך כלל תעבורה ישירה, היכולה להשתמש בבטחה בנתיב התעבורה המתאים שבתוך המערך הסמוך להפרדת התעבורה.

(ה) כלי שיט, שאינו כלי שייט חוצה, לא ייכנס בדרך כלל לאזור הפרדה, או יחצה קו הפרדה למעט:
(1) במקרה חירום, כדי למנוע סכנה מיידית;
(2) כדי לעסוק בדיג בתוך אזור ההפרדה.

(ו) כלי שיט השט בשטחים שבסמוך לקצותיהם של מערכים להפרדת התעבורה, יעשה זאת בזהירות מיוחדת.

(ז) כלי שיט יימנע, ככל האפשר, מלעגון במערך להפרדת התעבורה, או בשטחים שליד קצותיו.

(ח) כלי שיט שאינו משתמש במערך להפרדת התעבורה יתרחק ממנו במידה מרובה ככל האפשר.

(ט) כלי שיט העוסק בדיג לא יעכב את מעברו של כל כלי שייט המהלך בנתיב שייט.

(י) כלי שייט שאורכו פחות מ – 20 מטר, או מפרשית, לא יעכבו את מעברו הבטוח של כלי שייט ממוכן המהלך בנתיב שייט.
חשוב להבין שכלי שייט המפליג במערך להפרדת התעבורה חייב לשמור על חוקי הדרך, כלומר אם הוא רואה כלי שייט החוצה את המערך, והוא חוצה את דרכו מימין, חייב כלי השייט שרואה את משנהו מצדו הימני לפנות לו את הדרך.

סימן 2 - הנהגת כלי שיט היכולים לראות זה את זה

תקנה 11 [ UP ] [דף קודם]

תחולה

התקנות בסימן זה חלות על כלי שיט היכולים לראות זה את זה.
תזכורת, כלי שייט שרואים זה את זה בעין ולא בעזרת מכשירים כגון מכ"מ.
בלילה כלי שייט שרואים את אורות כלי השייט השני נחשבים לרואים זה את זה.

תקנה 12 [ UP ] [דף קודם]

מפרשיות

(א) כששתי מפרשיות מתקרבות זו לזו עד כדי סכנת התנגשות, תפנה האחת דרך לשניה כאמור להלן:
(1) אם שתיהן שטות במפנים שונים, חייבת המפרשית השטה כשהרוח משמאלה לפנות דרך למפרשית האחרת;
(2) אם שתיהן שטות באותו מפנה, חייבת המפרשית שבמעלה הרוח לפנות דרך למפרשית שבמורד הרוח;
(3) רואה מפרשית כשהרוח משמאלה מפרשית במעלה הרוח, ואין היא יכולה לקבוע בוודאות אם למפרשית האחרת רוח מצד שמאל או מצד ימין, תפנה דרך לאחרת.

(ב) לעניין תקנה זאת רואים כצד מעלה הרוח את הצד הנוגד לצד שבו נישא המפרש הראשי, או כשהמדובר הוא במפרשית עם מעטה רוחבי, הצד הנוגד את זה שבו נישא האורכי הגדול ביותר.

ראה ציור וכמובן לא לשכוח שמפרשית המסיגה מפרשית או כל כלי שייט אחר חייבת לפנות לה דרך

תקנה 13 [ UP ] [דף קודם]

עקיפה

(א) על אף כל דבר האמור בתקנות סימן זה, כל כלי שיט המשיג ועובר כלי שייט אחר יפנה דרך לכלי השייט הנעקף.

(ב) יראו כלי שיט כמשיג ועובר בהתקרבו לכלי שיט אחר מכיוון שהוא כדי יותר מ - 22.5 מעלות מאחורי הרוחבית שלו. כלומר במצב כזה ביחס לכלי השיט שאותו הוא משיג ועובר, שבלילה יכול היה לראות רק את אור הירכתים של אותו כלי שייט אך שום אור מאורות הצד שלו.

(ג) מקום שכלי שיט שרוי בכל ספק שהוא אם הוא משיג ועובר כלי שייט אחר, עליו להניח כי זה המקרה ולפעול בהתאם לכך.

(ד) כל שינוי שיחול לאחר מכן בתכווין שבין כלי השייט לא יעשה את כלי השיט המשיג ועובר כלי שייט חוצה במשמעות התקנות הללו, ולא יפטור אותו מחובתו לפנות דרך לכלי השיט שאותו הוא משיג ועובר עד אשר יעבור אותו ויפנה את הדרך לחלוטין.
ראה ציור

תקנה 14 [ UP ] [דף קודם]

מצב של חרטום מול חרטום

(א) כששני כלי שייט ממוכנים נפגשים חרטום מול חרטום, או כמעט חרטום מול חרטום, עד כדי חשש לסכנת התנגשות, ישנה כל אחד את אורחו לצד ימין כך שכל אחד מהם יעבור משמאלו של האחר.

(ב) מצב כאמור יראוהו כקיים כשכלי שיט רואה את כלי השייט האחר מלפניו, או כמעט מלפניו ובלילה הוא יכול לראות את אורות ראש התורן של כלי השיט האחר בקו אחד, או כמעט בקו אחד, או את שני אורות הצד, או את אורות ראש התורן כאמור ושני אורות הצד גם יחד, וביום הוא רואה חזות מתאימה של כלי השייט האחר.

(ג) מקום שכלי שייט שרוי בספק כלשהו אם מצב כאמור אכן קיים עליו להניח כי הוא קיים ויפעל בהתאם לכך.
ראה ציור
כמעט חרטום מול חרטום, הבעיה היא שכאשר רואים כלי שייט הבא ממול, והוא מעט מאד מימין לחרטום אם ההחלטה של אחד מכלי השייט יהיה "הוא מימיני, אפנה מעט לשמאל כדי שיעבור בביטחה", יכול להיות מקרה שכלי השייט השני יחליט שהוא כמעט חרטום מול חרטום ויפנה לפי החוק ימינה, ואז סכנת ההתנגשות גדלה.

תקנה 15 [ UP ] [דף קודם]

מצב של חציה

כששני כלי שייט ממוכנים חוצים זה את אורחו של זה עד כדי להוות סכנת התנגשות, חייב כלי השייט שחברו נמצא בצדו הימני לפנות לו את הדרך, ואם נסיבות המקרה מרשות זאת, ימנע מלחצות את אורחו לפניו.

תקנה 16 [ UP ] [דף קודם]

פעולתו של כלי שייט החייב לפנות דרך

כל כלי שייט הנדרש לפנות את דרכו לכלי שייט אחר, ינקוט, ככל האפשר, בפעולה מוקדמת וגלויה כדי לפנותה לרווחה.

תקנה 17 [ UP ] [דף קודם]

פעולתו של כלי שייט הממשיך בדרכו

(א)
(1) מקום שאחד משני כלי שייט חייב לפנות דרך לשני, יהא כלי השייט השני חייב לשמור, על אורחו ומהירותו.

(2) אף על פי כן רשאי כלי השייט האחרון לנקוט בפעולה כדי למנוע התנגשות בתמרונו הוא בלבד, מיד כשנעשה לו ברור, כי כלי השייט הנדרש לפנות את הדרך אינו נוקט בפעולה מתאימה במילויין של תקנות אלו.

(ב) אם מאיזו סיבה שהיא, מוצא את עצמו, כלי השייט הנדרש לשמור על אורחו ומהירותו כל כך סמוך לכלי השייט החייב לפנות דרך, שפעולתו של זה האחרון בלבד לא תצליח למנוע התנגשות, חייב כלי השייט הראשון לנקוט בפעולה המתאימה ביותר למניעת ההתנגשות.

(ג) כלי שייט ממוכן הנוקט בפעולה במצב של חציה בהתאם לפסקת משנה (א) (2) לתקנה זו, כדי למנוע התנגשות עם כלי שייט ממוכן אחר, לא ישנה את אורחו לשמאל למען כלי שייט שעל צדו השמאלי, אם נסיבות המקרה מרשות זאת.

(ד) תקנה זאת אינה פותרת את כלי השייט החייב לפנות דרך מחובתו לפנות את הדרך.

תקנה 18 [ UP ] [דף קודם]

אחריותם ההדדית של כלי שייט

א) מקום שתקנות 10 , 9 ו 13 דורשות אחרת:

כלי שייט ממוכן הנמצא בדרך חייב לפנות את דרכם של:
1) כלי שייט שאין עליו שליטה.
2) כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן.
3) כלי שייט העוסק בדייג.
4) מפרשית.

ב) מפרשית הנמצאת בדרך חייבת לפנות את דרכם של:
1) כלי שייט שאין עליו שליטה.
2) כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן.
3) כלי שייט העוסק בדייג.

ג) כלי שייט העוסק בדייג, כשהוא בדרך, חייב, ככל האפשר, לפנות את דרכם של:
1) כלי שייט שאין עליו שליטה.
2) כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן.

ד) כלי שייט המוגבל בשל שוקע יפנה לכלי שייט שאין עליו שליטה או מוגבל בכושרו לתמרן.
1) כלי שייט שאינו כלי שייט שאין עליו שליטה או כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן, יימנע, אם נסיבות המקרה מרשות זאת, מלהפריע את מעברו הבטוח של כלי שייט המוגבל בשל השוקע אשר לו, המציג את האותות שבתקנה בתקנה 28 .
2) כלי שייט המוגבל בשל השוקע אשר לו ישוט בזהירות מיוחדת מתוך תשומת לב מלאה למצבו המיוחד.

ה) מטוס ים על פני המים חייב, בדרך כלל, להתרחק היטב מכל כלי השייט ולהימנע מלהפריע לשיוטם. אולם בנסיבות שבהן קיימת סכנת התנגשות, חייב הוא למלא אחר תקנות חלק זה.

ו)
(i) כלי שיט מסוג כנף – קרקע חייב, בזמן המראה, נחיתה וטיסה בקירבת פני המים.
להתרחק היטב מכל כלי שייט ולהימנע מלהפריע לשיוטם.
(ii) כלי שיט כנף- קרקע כאשר הוא פועל על פני המים יחשב ככלי שיט ממונע וחייב למלא אחר חלק זה של התקנות.

סימן ד – הנהגת כלי השייט בראות מוגבלת

תקנה 19 [ UP ] [דף קודם]

התנהגות כלי השייט בראות מוגבלת

(א) תקנה זו חלה על כלי שייט שאינם רואים זה את זה, כשהם שטים בשטח בעל ראות מוגבלת או סמוך לשטח כאמור.

(ב) כל כלי שייט יעשה דרכו במהירות בטוחה, מהירות המותאמת לנסיבות ולתנאים השוררים בגין ראות מוגבלת. כלי שייט ממוכן חייב שמנועיו יהיו מוכנים לתמרון מיידי.

(ג) כל כלי שייט יתחשב התחשבות ראויה בנסיבות ובתנאים השוררים של ראות מוגבלת בעת מילויין של תקנות סימן 1 לחלק זה.

(ד) כלי שייט המגלה באמצעות המכ"מ בלבד את נוכחותו של כלי שייט אחר, יקבע אם מתפתח והולך מצב של קירבה יתרה או קיימת סכנת התנגשות, אם כך הדבר, הוא חייב לנקוט פעולה מונעת בעוד מועד, ובלבד שבשעת פעולה זאת מהווה שינוי אורח, ימנע האמור לקמן, ככל האפשר:
1) שינוי אורח לשמאל למען כלי שייט שמלפני הרוחבית, שאיננו כלי שייט שאותו משיגים ועוברים.
2) שינוי אורח לעבר כלי שייט שברוחבית כלי השייט או מאחורי הרוחבית.

(ה) למעט מקום שנקבע שסכנת התנגשות איננה קיימת, כל כלי שייט השומע לכאורה מלפני רוחביתו את אות הערפל של כלי שייט אחר, או שאינו יכול למנוע מצב של קירבה יתרה עם כלי שייט אחר קדימה מרוחביתו, יקטין את מהירותו עד כדי המינימום שבו יוכל לשמור את אורחו. הוא חייב, אם נחוץ הדבר, לעצור לחלוטין את התקדמותו, ובכל מקרה לשוט בזהירות מקסימלית עד שסכנת ההתנגשות תחלוף.
חשוב להציב צופה במקום שאינו סגור, תפקידו יהיה לא רק לצפות חזותית אלא גם להאזין ולנסות לשמוע אותות ערפל של כלי שייט מתקרב.
לפני הכניסה לערפל כלומר בקרבת ערפל יש להכין מספר דברים:
להוריד מהירות למהירות בטוחה
להפעיל את אות הערפל
לשים מכונות במצב היכון STAND BY
לשים צופה נוסף על המכ"מ וכן צופה בראייה
ואחר כך כמובן לדווח לרב החובל.