תקנות ביו-לאומיות למניעת התנגשויות בים, 1972

נא לשים לב, אפשרי הדבר שהאתר אינו מעודכן לגבי התיקונים והשינויים האחרונים.
מומלץ להשתמש בחוברת חוקי הדרך המעודכנת.

הסברים לגבי התקנות צבען כחול

תקנה 1 תקנה 2 תקנה 3 תקנה 4 תקנה 5 תקנה 6 תקנה 7 תקנה 8 תקנה 9 תקנה 10
תקנה 11 תקנה 12 תקנה 13 תקנה 14 תקנה 15 תקנה 16 תקנה 17 תקנה 18 תקנה 19 תקנה 20
תקנה 21 תקנה 22 תקנה 23 תקנה 24 תקנה 25 תקנה 26 תקנה 27 תקנה 28 תקנה 29 תקנה 30
תקנה 31 תקנה 32 תקנה 33 תקנה 34 תקנה 35 תקנה 36 תקנה 37 תקנה 38 נספח 4

חלק ג' – אורות וצורות

תקנה 20 [ UP ] [דף קודם]

תחולה

א) התקנות בחלק זה, ימלאו אחריהן בכל מזג אוויר.

ב) התקנות הנוגעות באורות יש למלא אחריהן משקיעת החמה ועד זריחת החמה, ובפרק זמן זה לא יוצגו שום אורות אחרים, פרט לאורות שאינם עשויים להיחשב בטעות כאורות שפורטו בתקנות אלה או להמעיט את ראותם או לטשטש את תכונות ההיכר שלהם או להפריע לקיום תצפית נאותה.

ג) אורות שנקבעו בתקנות אלה, אם נושאים אותם, יש גם להציגם מזריחת החמה עד לשקיעת החמה, שהראות מוגבלת, ורשאים להציגם בכל נסיבות אחרות המצריכות זאת.

ד) תקנות הנוגעות לצורות, ימלאו אחריהן ביום. אורות וצורות שפורטו בתקנות אלו ימלאו אחרי הוראות נספח 1 לתקנות אלו.

תקנה 21 [ UP ] [דף קודם]

הגדרות

א) "אור ראש תורן" פירושו אור לבן שהושם מעל לצידו האורכי של כלי השייט, המפיץ אור בלתי מופסק על פני קשת אופק בת 225 מעלות וקבוע כך, שהוא שיופץ בכיוון מישר לפנים עד כדי 22.5 מעלות מאחורי הרוחבית מכל צד מצידי כלי השייט.

ב)"אורות צד" פירושו אור ירוק בצד ימין של כלי השייט ואור אדום בצד שמאל, שכל אחד יפיץ אור בלתי מופסק על פני קשת אופק בת 112.5 מעלות וקבוע כך, שהאור יופץ בכיוון מישר לפנים עד 22.5 מעלות מאחורי הרוחבית שבצידו המתאים. בכלי שייט שאורכו פחות מ – 20 מטר רשאים ללכד את אורות הצד בפנס אחד, שיינשא על צידו האורכי של כלי השייט.

ג) "אור ירכתיים" פירושו אור לבן שהושם קרוב ככל האפשר לירכתיים, המפיץ אור בלתי מופסק על פני רשת אופק בת 135 מעלות וקבוע כך שהאור יראה ל - 67.5 מעלות מכיוון ישר אחורנית לכל צד של כלי השייט.

ד) "אורות גרירה" פירושו אור צהוב בעל אותן תכונות היכר כאור הירכתיים, שהוגדרו בפסקה (ג) בתקנה זו.

ה) "אור סביב" פירושו אור המפיץ אור בלתי מופסק על פני קשת אופק בת 360 מעלות.

ו) "אור מנצנץ" פירושו אור המנצנץ ברווחי זמן סדירים בתדירות של 120 נצנוצים לדקה, או למעלה מכך. .
ציור

תקנה 22 [ UP ] [דף קודם]

ראות האורות

לאורות שנקבעו בתקנות אלו תהיה עוצמה כמפורט בסימן 8 לנספח 1 של תקנות אלה, כך שיהיו נראים בטווחי המינימום כדלקמן:

א) בכלי שייט שאורכם 50 מטר או יותר מכך:
אור ראש התורן, 6 מילין.
אור צד, 3 מילין.
אור ירכתיים, 3 מילין.
אור גרירה, 3 מילין.
אור סביב לבן, אדום, ירוק, או צהוב, 3 מילין.

ב) בכלי שייט שאורכם 12 מטר או יותר מכך, אך שאורכם פחות מ – 50 מטר:
אור ראש תורן, 5 מילין, פרט לכך שמקום שאורכו של כלי השייט פחות מ – 20 מטר, 3 מילין.
אור צד, 2 מילין.
אור גרירה, 2 מילין.
אור סביב לבן, אדום, ירוק, או צהוב, 2 מילין.

ג) בכלי שייט שאורכם פחות מ – 12 מטר:
אור ראש התורן, 2 מילין.
אור צד, 1 מילין.
אור ירכתיים, 2 מילין.
אור גרירה, 2 מילין.
אור סביב לבן, אדום, ירוק, או צהוב, 2 מילין.

ד) כאשר נגררות אוניות שקועות בחלקן ולא ניכרות או גופים בלתי ניכרים : אור סביב לבן, 3 מיל
ציור

תקנה 23 [ UP ] [דף קודם]

כלי שייט ממוכנים הנמצאים בדרך

א) כלי שייט ממוכן הנמצא בדרך יציג:

1) אור ראש תורן מלפנים;
2) אור ראש תורן שני מאחורי האור הקדמי וגבוה ממנו, פרט לכך שכלי השייט שאורכו פחות מ- 50 מטר לא יהא להציג אור זה, אך יהא רשאי לעשות כן;
3) אורות צד;
4) אורות ירכתיים;

ב) כלי שייט מרחף, בשעה שהוא פועל שאינו דוחק מים, יציג, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו, אור סביב מנצנץ צהוב.

ג) כלי שיט מסוג כנף-קרקע חייב רק בזמן המראה, נחיתה או טיסה קרובת קרקע, להציג בנוסף לאורות שנקבעו בסעיף (א) של תקנה זו, אור סביב מנצנץ אדום בעוצמה גבוהה.

ד) כלי שייט ממוכן שאורכו פחות מ- 7 מטרים ואשר מהירותו המקסימלית אינה עולה על 7 קשרים רשאי, במקום האורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו, להציג אור סביב לבן, כלי שייט זה יציג, אם הדבר בר ביצוע, גם אורות צד.
ציור

תקנה 24 [ UP ] [דף קודם]

גרירה ודחיפה

א) כלי שייט ממוכן כשהוא גורר יציג:

1) במקום האור שנקבע בתקנה 23 (א) (1), שני אורות ראש תורן, מלפנים, בקו מאונך כאשר אורכו של הגרר, נמדד מירכתי כלי השייט הגורר עד קצהו האחורי של הגרר, עולה על 200 מטר – שלושה אורות כאמור, בקו מאונך;
2) אורות צד;
3) אור ירכתיים;
4) אור גרירה, בקו מאונך מעל לאור הירכתיים;
5) כאשר אורך הגרר עולה על 200 מטר, גוף בצורת יהלום במקום שממנו יהיה נראה ביותר.

ב) כאשר כלי שייט דוחף וכלי שייט נדחף קדימה מחוברים זה לזה בקשיחות ביחידה מורכבת אחת, יהיו רואים אותם ככלי שייט ממוכן והם יציגו את האורות שנקבעו בתקנה 23.

ג) כלי שייט ממוכן כשהוא דוחף קדימה או גורר לצדו , פרט למקרה של יחידה מורכבת, יציג:
1) במקום האור שנקבע בתקנה 23 (א) (1), שני אורות ראש תורן, לפנים, בקו מאונך;
2) אורות צד;
3) אורות ירכתיים.

ד) כלי שייט ממוכן שאליו חלים הוראות (א) ו – (ג) לתקנה זו , ימלא גם אחר תקנה 23 (א) (2).
ציור

ה) כלי שייט או עצם נגררים יציגו:

1) אורות צד;
2) אור ירכתיים;
3) כאשר אורכו של הגרר עולה על 200 מטר גוף בצורת יהלום, במקום שממנו יהיה נראה ביותר.

ו) בתנאי שמספר כלשהו של כלי שייט הנגררים לצדו או נדחפים בקבוצה יוארו כאילו היו כלי שייט אחד:

1) כלי שייט הנדחף קדימה, ושאינו מהווה חלק מיחידה מורכבת, יציג בקדמתו אורות צד;
2) כלי שייט נגרר לצדו של הגורר יציג אור ירכתיים ובקדמתו אורות צד.

ז) כלי שיט או עצם שקשה להבחין בהם, השקועים בחלקם במים, או הרכב של כלי שיט או עצמים נגררים כאמור יציגו:

1) אם רוחבן פחות מ 25 מטרים, אור סביב לבן אחד בקצה קדמי או בסמוך לו ואור סביב לבן אחד בכל קצה אחורי או בסמוך לו, למעט דרקונים שאינם צריכים להציג אור בקצה הקדמי או בסמוך לו.
2) אם רוחבם 25 מטרים או יותר מכך, שני אורות סביב לבנים נוספים בקצות רוחבם, או בסמוך לו.
3) אם אורכם עולה על 100 מטרים, אורות סביב לבנים נוספים בין האורות שנקבעו בפסקאות משנה (1) ו- (2) כך שהמרחק בין האורות לא יעלה על 100 מטרים
4) גוף בצורת יהלום בקצה האחורי ביותר של כלי השיט או העצם הנגררים, ואם אורכו של הגרור עולה על 200 מטרים, גוף נוסף בצורת יהלום במקום שממנו הוא נראה ביותר ושיונח מלפנים ככל האפשר.

ח) מקום שמחמת סיבה מספקת כלשהי בלתי מעשי הוא לגבי כלי שיט או עצם הנגררים להציג את האורות או הצורות שנקבעו בפסקה (ה) או (ז) לתקנה זו, יש לנקרוט את כל האמצעים האפשריים להאיר את כלי השיט או העצם הנגררים, או, לפחות, לציין את נוכוחותם של כלי שיט או עצם כאמור.

ט) ממקום שמחמת סיבה מספקת כלשהי בלתי מעשי הוא לגבי כלי שייט שאינו מועוסק בדרך כלל בפעולות גרירה להציג את האורות שנקבעו בפסקה (א) או (ג) לתקנה זו, לא ידרש כליי שיט כאמור להציג אותם אורות בהיותו עוסק בגרירתו של כלי שיט אחר הנתון במצוקה או הנזקק לסיוע בצור אחרת. יינקטו כל האמצעים האפשריים כדי לציין את טיב היחסים בין כלי השיט הגורר ובים כלי השיט הנגרר, כמורשה בתקנה 36, במיוחד על ידי הארה של חבל הגרירה. חות, לציין את נוכחותו של כלי השייט הבלתי מואר או עצם הבלתי מואר.
ציור

תקנה 25 [ UP ] [דף קודם]

מפרשיות הנמצאות בדרך וכלי שייט המונעים על ידי משוטים

א) מפרשית הנמצאת בדרך תציג:

1) אורות צד;
2) אור ירכתיים.

ב) במפרשית שאורכה פחות מ- 20 מטר, עשויים האורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו להיות מצויים בפנס אחד, שיינשא בראש התורן, או סמוך לראש התורן, במקום שמשם יהיה נראה ביותר.

ג) מפרשית הנמצאת בדרך רשאית, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו, להציג בראש התורן, או בסמוך לראש התורן, מקום שמשם יהיו נראים ביותר שני – "אורות" סביב בקו מאונך העליון – אדום, והתחתון – ירוק, אולם אורות אלו לא יצגו יחד עם הפנס הדו – צבעי שהורשה בפסקה (ב) לתקנה זו.

ד)
(1) מפרשית שאורכה פחות מ- 7 מטר תציג, אם הדבר מעשי, את האורות שנקבעו בפסקה (א) או (ב) לתקנה זו, אולם אם אין היא עושה כן, יהיה בה, מוכן ליד, פנס חשמלי או פנס דולק המפיץ אור לבן, שיוצא בעוד מועד כדי למנוע התנגשות.
(2) כלי שייט המונע על ידי משוטים רשאי להציג את האורות שנקבעו בתקנה זו למפרשיות, אולם אם אינו עושה כן, יהיו בו, מוכן ליד, פנס חשמלי או פנס דולק המפיץ אור לבן, שיוצג בעוד מועד כדי למנוע התנגשות.

ה) כלי שייט כשהוא מפריש ומפליג בכוח מכונות גם יחד, יציג מלפנים, במקום שממנו היא נראית ביותר, צורה חרוטית שקודקדה כלפי מטה.
ציור

תקנה 26 [ UP ] [דף קודם]

כלי שייט של דיג

א) כלי שייט העוסק בדיג , כאשר הוא בדרך או כאשר הוא עוגן, יציג רק את האורות והצורות שנקבעו בתקנה זו.

ב) כלי שייט כשהוא עוסק בדיג מכמורת, כלומר גרירתו, דרך המים, של מכמורת או מתקן אחר המשמש במכשיר דיג, יציג:

(1) שני אורות סביב בקו מאונך, העליון – ירוק והתחתון לבן, או צורה המורכבת משני חרוטים שקדקודיהם צמודים בקו מאונך זה מעל זה. .
(2) אור ראש תורן מאחורי אור הסביב הירוק וגבוה ממנו, כלי שייט שאורכו פחות מ- 50 מטר לא יהא מחויב להציג אור כאמור, אך רשאי יהיה לעשות כן.
(3) כשהוא עושה דרכו במים, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה זו, אורות צד ואור ירכתיים.

ג) כלי שייט העוסק בדיג, שאינו דיג מכמורת יציג:

(1) שני אורות סביב מאונך, העליון – אדום והתחתון לבן , או צורה המורכבת משני חרוטים, שקדקודיהם צמודים, בקו מאונך זה מעל זה, .
(2) מקום שישנו ציוד דיג המתמשך ביותר מ- 150 מטר בקו אופקי מן כלי השייט , אור סביב לבן או צורה חרוטית, עם הקודקוד כלפי מעלה, בכיוון הציוד.
(3) כשהוא עושה את דרכו במים, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה זו, אורות צד ואור ירכתיים.

(ד) כלי שייט העוסק בדיג בקרבה רבה לכלי שייט אחרים העוסקים בדיג, רשאי להציג את האותות הנוספים המתוארים בנספח 2 לתקנות אלו.

ה) כלי שייט כשאינו עוסק בדיג לא יציג את האורות או הצורות שנקבעו בתקנה זו, אלא רק את האורות או הצורות שנקבעו לכלי השייט השווה לו באורכו.


ציור

תקנה 27 [ UP ] [דף קודם]

כלי שייט שאין עליהם שליטה או המוגבלים בכושרם לתמרן

א) כלי שייט שאין עליו שליטה יציג:

(1) שני אורות סביב אדומים, בקו מאונך, במקום שממנו יהיו נראים ביותר;
(2) שני כדורים או צורות דומות, בקו מאונך, במקום שממנו יהיו נראים ביותר;
(3) כשהוא עושה את דרכו במים , נוסף לאורות שנקבעו פסקה זו , אורות צד ואור ירכתיים.

(ב) כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן, פרט לכלי שייט העוסק בפעולות לשליית מוקשים, יציג:

(1) שלושה אורות סביב בקו מאונך, במקום שממנו יהיו נראים ביותר. העליון והתחתון שבאורות אלו יהיו אדומים והאור האמצעי יהיה לבן;
(2) שלוש צורות בקו מאונך, במקום שממנו יהיו נראות ביותר, העליונה והתחתונה שבצורות אלו יהיו כדורים והצורה האמצעית בתבנית יהלום;
(3) כשהוא עושה את דרכו במים, אורות ראש התורן, אורות צד ואור ירכתיים, נוסף לאורות שנקבעו בפסקת משנה (1);
(4) כשהוא עוגן, נוסף לאורות או לצורות שנקבעו בפסקאות משנה (1) ו-(2) את האור, האורות או הצורה שנקבעו בתקנה (30).

(ג) כלי שייט העוסק בפעולת גרירה המונעת ממנו את היכולת לסטות מאורחו, יציג, נוסף לאורות ולצורות שנקבעו בפסקאות משנה (ב) (1) ו-(2) לתקנה זו, את האורות או הצורה שנקבעו בתקנה 24 (א).

(ד) כלי שייט העוסק בחפירה או בפעולות שמתחת למים, כשהוא מוגבל בכושרו לתמרן יציג את האורות והצורות שנקבעו בפסקה (ב) לתקנה זו, ונוסף לכך, בשעה שקיים מכשול, יציג:

(1) שני אורות סביב אדומים או שני כדורים, בקו מאונך, כדי לציין את הצד שבו קיים המכשול.
(2) שני אורות סביב ירוקים או שתי צורות בתבנית יהלום, בקו מאונך, כדי לצייו את הצד שבו יכול כלי השייט האחר לעבור.
(3) כשהיא עושה דרכו במים, נוסף לאורות שנקבעו בפסקה זו, אורות ראש תורן, אורות צד ואור ירכתיים.
(4) כלי שייט שעליו חלה פסקה זו, כשהוא עוגן, יציג את האורות שנקבעו בפסקאות המשנה (1) ו-(2) במקום האורות או הצורה שנקבעו בתקנה 30.

(ה) כלי שייט המשתתף בפעולות צלילה, שאינו יכול מחמת ממדיו להציג את הצורות שנקבעו בפסקה (ד) לתקנה זו, חייב להציג דגם קשיח, שגובהו לא פחות ממטר אחד של הדגל "A" מהצופן הבין לאומי לאיתות, יש לנקוט באמצעים כדי להבטיח ראות סביב.

(ו) כלי שייט העוסק בפעולת שליית מוקשים יציג, נוסף לאורות שנקבעו לכלי שייט ממוכן בתקנה 23, שלושה אורות סביב ירוקים או שלושה כדורים. אחד מן האורות או הצורות הללו יוצג בראש התורן הקדמי, או סמוך לראש התורן הקדמי, ואחד בכל קצה מקצות האסקריה הקדמית. אורות או צורות אלה מציינים כי מסוכן הוא לכלי שייט אחר להתקרב יותר מ - 1000 מטר מאחורי שולת המקושים או יותר מ- 500 מטר מכל צד מצדדיה.

(ז) כלי שייט שאורכם פחות מ- 7 מטר לא יידרשו להציג את האורות שנקבעו בתקנה זו.

(ח) האותות שנקבעו בתקנה זו אינם אותות של כלי שייט במצוקה הזקוקים לעזרה. אותות כאלה כלולים בנספח 4 לתקנות אלה.
ציור

תקנה 28 [ UP ] [דף קודם]

כלי שייט המוגבלים בשל השוקע אשר להם

כלי שייט המוגבל בשל השוקע אשר לו, יציג, נוסף לאורות שנקבעו לכלי שייט ממוכנים בתקנה 23, שלושה אורות סביב אדומים, בקו מאונך, או בצורת גליל, במקום שממנו יהיו נראים ביותר.
ציור

תקנה 29 [ UP ] [דף קודם]

כלי שייט של נתב

א) כלי שייט העוסק בתפקידי ניתוב יציג:

(1) בראש התורן או בסמוך לראש התורן, שני אורות – סביב קו מאונך, העליון – לבן והתחתון – אדום;
(2) כשהוא נמצא בדרך, בנוסף לכך, אורות צד ואור ירכתיים;
(3) כשהוא עוגן, נוסף לאורות שנקבעו בפסקת משנה (1) אור – או אורות עגינה או צורת עגינה.

ב) כלי שייט של נתב, כשאינו עוסק בתפקידי ניתוב, יציג את האורות או הצורות שנקבעו לכלי שייט דומה השווה לו באורכו.
ציור

תקנה 30 [ UP ] [דף קודם]

כלי שייט עוגן וכלי שייט על שרטון

א) כלי שייט כשהוא עוגן יציג, במקום שממנו יהיו נראים ביותר:

(1) בחלקו הקדמי, אור סביב לבן או כדור;
(1) בירכתיים או בסמוך להן, ובגובה נמוך מן האור שנקבע בפסקת משנה (1) אור סביב לבן.

ב) כלי שייט שאורכו פחות מ- 50 מטר רשאי להציג אור סביב לבן במקום שממנו יהיה נראה ביותר , במקום האורות שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו.

ג) כלי שייט כשהוא עוגן רשאי, וכלי שייט שאורכו 100 מטר או למעלה מכך חייב , להשתמש גם באורות העבודה הקיימים, או באורות שווי ערך, כדי להאיר את סיפוניו.

ד) ככלי השייט על שרטון יציג את האורות שנקבעו בפסקה (א) או (ב) לתקנה זו , ונוסף לכך במקום שממנו יהיו נראים ביותר.
(1) שני אורות סביב אדומים, בקו מאונך;
(2) שלושה כדורים בקו מאונך.

ה) כלי שייט שאורכו פחות מ- 7 מטר, בשעה שהוא עוגן או נמצא על שרטון שלא בתעלה צרה, שלא בנתיב שייט או מעגן, או שלא בסמוך להם, או שלא במקום שכלי שייט אחרים שטים בו כרגיל, לא יידרש להציג את האורות או הצורות שנקבעו בפסקאות (א) (ב) או (ד) לתקנה זו.
ציור

תקנה 31 [ UP ] [דף קודם]

במקום שבלתי מעשי הוא לגבי מטוס ים או כלי שיט כנף – קרקע להציג אורות וצורות בעלי תכונות או מיקום כפי שנקבעו בחלק זה של התקנות, הם יציגו אורות וצורות דומים ככל האפשר בתכונות ובמיקום.