תקנות ביו-לאומיות למניעת התנגשויות בים, 1972

נא לשים לב, אפשרי הדבר שהאתר אינו מעודכן לגבי התיקונים והשינויים האחרונים.
מומלץ להשתמש בחוברת חוקי הדרך המעודכנת.

הסברים לגבי התקנות צבען כחול

תקנה 1 תקנה 2 תקנה 3 תקנה 4 תקנה 5 תקנה 6 תקנה 7 תקנה 8 תקנה 9 תקנה 10
תקנה 11 תקנה 12 תקנה 13 תקנה 14 תקנה 15 תקנה 16 תקנה 17 תקנה 18 תקנה 19 תקנה 20
תקנה 21 תקנה 22 תקנה 23 תקנה 24 תקנה 25 תקנה 26 תקנה 27 תקנה 28 תקנה 29 תקנה 30
תקנה 31 תקנה 32 תקנה 33 תקנה 34 תקנה 35 תקנה 36 תקנה 37 תקנה 38 נספח 4

חלק ד'

אותות קוליים ואותות אור

תקנה 32 [ UP ] [דף קודם]

הגדרות

א) "צופר" פירושו כל מכשיר המאותת קולות, המסוגל להשמיע את הצפירות שנקבעו והממלא אחר המפרטים שבנספח 3 לתקנות אלה.

ב) "צפירה קצרה" פירושה צפירה הנמשכת כשניה אחת.

ג) "צפירה ממושכת" פירושה צפירה הנמשכת מארבע עד שש שניות.

תקנה 33 [ UP ] [דף קודם]

ציוד לאותות קוליים

א) כלי שיט שארכו 12 מטר או יותר יצויד בצופר, כלי שייט שארכו 20 מטר או יותר יצוייד בפעמון בנוסף לצופר, וכלי שייט שארכו 100 מטר או יותר יצוייד בנוסף לכך "בגונג", שנעימתו וצלילו אין יכולים לחשבם בטעות לאלו של הפעמון.
הצופר הפעמון והגונג ימלאו אחר המפרטים שבנספח 3 לתקנות אלה. הפעמון או הגונג או שניהם כאחד, אפשר יהיה להחליפם בציוד אחר שלו אותן תכונות הצליל המתאימות, ובלבד שהפעלת יד להשמעת קולם של האותות שנקבעו תהא תמיד אפשרית.

ב) כלי שייט שאורכו פחות מ- 12 מטרים יהא מחויב לשאת את מכשירי האיתות הקוליים שנקבעו בפסקה (א) לתקנה זו, אולם אם אין הוא עושה כן, הוא יצויד באמצעי אחד של הפקת אות קולי יעיל.

תקנה 34 [ UP ] [דף קודם]

אותות תמרון ואותות אזהרה

א) שעה שכלי שייט נמצאים במצב שבו הם רואים זה את זה, חייב כלי שייט ממוכן, הנמצא בדרך כשהא מתמרן כמורשה או כנדרש בתקנות אלו, לציין תמרון זה בהשמיעו בצופר את האותות דלקמן:

- צפירה קצרה אחת שמשמעותה "אני משנה את אורחי לימין";
- שתי צפירות קצרות שמשמעותן "אני משנה את אורחי לשמאל";
- שלוש צפירות קצרות שמשמעותן "אני מפעיל הנעה לאחור".

ב) כל כלי שייט רשאי להשלים את אותות הצופר שנקבעו בפסקה (ט) לתקנה זו באותות אור חוזרים ונשנים, לפי המתאים, בעוד שהתמרון מתבצע והולך:
(1) אותות אור אלה יהא משמעות דלקמן:
- נצנוץ אחד משמעותו "אני משנה את אורחי לימין";
- שתי נצנוצים שמשמעותם "אני משנה את אורחי לשמאל";
- שלושה נצנוצים שמשמעותם "אני מפעיל הנעה לאחור".
(2) משכו של כל נצנוץ יהיה כשנייה, הפסקה בין הנצנוצים תהיה כשנייה וההפסקה בין אות לאות לא תהא פחות מעשר שניות.
(3) האות המשמש לאיתות זה, אם הותקן, יהא נראה בטווח מינימום של 5 מילין וימלא אחר הוראות נספח 1.

ג) כשהם נמצאים במצב שבו הם רואים זה את זה בתעלה צרה או בנתיב מים:
(1) חייב כלי שייט המתכוון להשיג ולעבור כלי שייט אחר, לציין, תוך מילוי תקנה 9 (ה) (1), את כוונתו, בהשמיעו בצופר את האותות דלקמן:
- שתי צפירות ממושכות ואחריהן צפירה קצרה, שמשמעותן "אני מתכוון להשיג ולעבור אותך בצדך הימני";
- שתי צפירות ממושכות ואחריהן שני צפירות קצרות, שמשמעותן "אני מתכוון להשיג ולעבור אותך בצדך השמאלי".
(2) חייב כלי השייט שעומדים להשיג ולעבור אותו, בשעה שהוא פועל בהתאם לתקנה 9 (ה) (1) לציין את הסכמתו בהשמיעו את האות כדלקמן:
- צפירה ממושכת, צפירה קצרה, צפירה ממושכת וצפירה קצרה, בסדר הזה.

ד) כשכלי שייט הנמצאים במצב שבו הם רואים זה את זה מתקרבים האחד לרעהו, ומשום כל סיבה שהיא האחד מכלי השייט אינו מבין את כוונותיו או פעילותיו של זולתו, או שהוא מסופק אם כלי השייט האחר נקט פעולה מספיקה כדי למנוע התנגשות, כלי השייט שבספק יציין מיד ספק זה בהשמיעו בצופרו לפחות חמש צפירות קצרות ומהירות. אות זה אפשר להשלימו כאות אור של לפחות חמישה נצנוצים קצרים ומהירים.

ה) כלי שייט המתקרב לסיבוב או לשטח כשל תעלה או נתיב שייט, מקום שכלי שייט אחרים עלולים להסתר מחמת מכשול חוצץ הקיים שם, חייב להשמיע צפירה ממושכת. כל כלי שייט המתקרב מעברו השני של הסיבוב או מאחורי המכשול הקיים, ונמצא בטווח שמיעתו של האות הזה, יענה לאות בצפירה ממושכת.

ו) הותקנו צופרים בכלי שייט במרחק של יותר מ- 100 מטרים האחד משנהו, יש להשתמש בצופר אחד בלבד לשם מתן אותות תמרון ואזהרה.

תקנה 35 [ UP ] [דף קודם]

אותות קוליים בראות מוגבלת

בשטח שבראות מוגבלת, או סמוך לשטח כאמור, בין ביום ובין בלילה, יש להשתמש באותות שנקבעו בתקנה זו כדלקמן:

א) כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים ישמיע צפירה ממושכת אחת לסירוגין של לא יותר משתי דקות.

ב) כלי שייט ממוכן הנמצא בדרך אך נעצר ואינו עושה דרכו במים, ישמיע בסירוגין של לא יותר משתי דקות, שתי צפירות ממושכות בזו אחר זו בהפסקה של שתי שניות בקירוב בין צפירה לצפירה.

ג) כלי שייט שאין עליו שליטה, כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן, כלי שייט המוגבל בשל השוקע אשר לו, מפרשית, כלי שייט העוסק בדיג וכלי שייט העוסק בגרירתו או בדחיפתו של כלי שייט אחר, ישמיעו, במקום אותות שנקבעו בפסקאות (א) או (ב) לתקנה זו בסירוגין של לא יותר משתי דקות, שלוש צפירות בזו אחר זו, צפירה ממושכת אחת ואחריה שתי צפירות קצרות.

ד) כלי שיט העוסק בדיג, כשוא עוגן, וכלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן כשהוא עוסק בעבודתו בהיותו עוגן, ישמיעו, במקום האותות שנקבעו בפסקה (ז) לתקנה זו, את האות שנקבע בפסקה (ג) לתקנה זו. ה) כלי שייט נגרר, או אם נגרר יותר מכלי שייט אחד, כי אז האחרון שבהם, אם הוא מאויש ישמיע לסירוגין של לא יותר משתי דקות, ארבע צפירות בזו אחר זו היינו צפירה אחת ממושכת ואחריה שלוש קצרות. כל אימת שאפשר, יושמע אות זה תיכף לאחר האות שניתן על ידי כלי השייט הגורר.

ו) כשכלי שייט דוחף וכלי שייט הנדחף קדימה זה בזה בצורה קשיחה כיחידה מורכבת אחת, יהיו רואים אותם ככלי שייט ממוכן, והם יתנו את האותות שנקבעו בפסקאות (I) או (ב) של תקנה זו.

ז) כלי שייט עוגן יצלצל במהירות בפעמון למשך 5 שניות בקירוב ולסירוגין של לא יותר מדקה אחת. בכלי שייט שאורכו 100 מטר ויותר יופעל הפעמון בקדמת כלי השייט ומיד לאחר צלצולו של הפעמון יופעל הגונג במהירות, בירכתי כלי השייט, למשך 5 שניות בקירוב. כלי שייט עוגן רשאי, נוסף לכך, להשמיע שלוש צפירות בזו אחר זו, היינו צפירה קצרה, צפירה ארוכה וצפירה קצרה כדי להזהיר כלי שייט מתקרב על מקום הימצאו ועל האפשרות של התנגשות.

ח) כלי שייט על שרטון ישמיע את אות הפעמון, וכן, אם דרוש, את אות הגונג כפי שנקבע בפסקה (1) של תקנה זו, ונוסף לכך ישמיע שלוש נקישות נפרדות וברורות בפעמון תיכף לפני הצלצול המהיר של הפעמון ותיכף לאחריו. כלי שייט על שרטון רשאי, נוסף על כך, להשמיע צופר מתאים.

ט) כלי שייט שאורכו 12 מטר או יותר אך פחות מ- 20 מטר לא יהא חייב לתת את אותות הפעמון שנקבעו בסעיפים (ז) (ח) של תקנה זו אבל אם אינו נותן אות זה עליו ליתן אות קולי יעיל אחר לסרוגין של לא יותר משתי דקות.

י) כלי שייט שאורכו פחות מ- 12 מטרים לא יהא מחויב לתת את האותות הנזכרים לעיל, אך אם לא ייתן אותם, עליו ליתן אות קולי יעיל אחר בסירוגין של לא יותר משתי דקות.

יא) כלי שייט של נתב, כשהוא עוסק בתפקיד ניתוב, רשאי, נוסף שנקבעו בפסקאות (א) (ב) או (ו) לתקנה זו, להשמיע אות זיהוי המורכב מארבע צפירות קצרות.

תקנה 36 [ UP ] [דף קודם]

אותות למשוך תשומת לב

אם יש צורך למשוך את תשומת ליבו של כלי שיט אחר, רשאי כל כלי שייט ליתן אותות אור או אותות קול שאי אפשר לטעות בהם ולחושבם לכל אות שהורשה במקום אחר בתקנות אלה, או רשאי הוא להפנות את קרן זרקורו לכיוון הסכנה, באופן שלא יפריע לכל כלי שייט.

תקנה 37 [ UP ] [דף קודם]

אותות מצוקה

כל אימת שכלי שייט נתון במצוקה וזקוק לעזרה, הוא ישתמש באורות שנקבעו בנספח 4 לתקנות אלו, או יציג אותות אלה.