ראות מוגבלת תקנה 19

פעולות שאסור לנקוט כאשר הראות לקוייה

שינוי אורח לעבר
כלי שיט שברוחבית או שמאחוריה

שינוי אורח לשמאל
למען כלי שיט שמלפני הרוחבית

קישורים למכשיר המכ"מ תנועה יחסית