אותות קוליים ואותות אור

לחץ לשם קבלת הגדרת האורות
לשמיעת האותות הקוליים, לחץ בעזרת העכבר על צילום הרמקול.
תודה לאיציק כהן Jungle Sound Ltd שהכין את האותות הקוליים

אותות קוליים ואותות אור הגדרות וציוד תקנה 32 33


אותות תמרון ואותות אזהרה תקנה 34

שעה ששני כלי שיט נמצאים במצב שבו הם רואים זה את זה חייב כלי שיט ממוכן הנמצא בדרך כשהוא מתמרן כמורשה או כנדרש בתקנות אלו, לציין תמרון זה בהשמיעו בצופר את האותות כדלקמן

קריאת האותות מימין לשמאל

º צפירה קצרה אני משנה את אורחי לימין
º º שתי צפירות קצרות אני משנה את אורחי לשמאל
º º º שלש צפירות קצרות אני מפעיל הנעה לאחור

כלי שייט משיג ועובר ישמיע כלי שייט שאותו משיגים ישמיע
מתכוון לעבור בצד ימין - - º
מתכוון לעבור בצד שמאל - - º º
הסכמה - º - º

º º º º º כלי שיט שאינו מבין את כוונתו של משנהו לפחות חמש צפירות קצרות
- כלי שיט המתקרב לסיבוב בתעלה צפירה ממושכת

ראות מוגבלת
סרוגין - דקות
צורת האות
כלי השיט
2
- כלי שיט ממוכן העושה דרכו במים
רווח של שתי שניות בין צפירה לצפירה

2

- - אינו עושה דרכו במים
2
- º º ללא שליטה, מוגבל..., מפרשית, דיג, גורר ודוחף
לאחר צפירת הגורר
2
- º º º נגרר
יהיו רואים אותם כיחידה אחת כלי שיט דוחף ונדחף
1
פעמון 5 שניות עוגן פחות מ 100 מטר
פעמון בחרטום
גונג בירכתיים
1
פעמון 5 שניות
גונג 5 שניות
עוגן 100 מטר או יותר
º - º עוגן, רשאי
פעמון בחרטום
גונג בירכתיים
1
פעמון 3 נקישות
פעמון 5 שניות
פעמון 3 נקישות
גונג 5 שניות
כלי שיט על שרטון
2
אות קולי כל שהוא כלי שיט עד 12 מטר
º º º º נתב, בנוסף לאותות שחייב רשאי