השפעות המדחף וההגה


השפעת ההגה המירבית היא בין 35 ל 40 מעלות.

ציר הסיבוב ורדיוס הסיבוב
בעת סיבוב כלי השייט נקודת ציר הסיבוב נמצאת בערך בשליש הקידמי של כלי השייט.
בציור משמאל מסומן ציר הסיבוב.
בתמונה למטה כלי שייט מסתובב לימין ומסתובב לשמאל, ציר הסיבוב מסומן באדום. חשוב לשים לב ל"זריקת" הירכתיים לצד החיצוני של הסיבוב, דבר שיכול להיות משמעותי בעת פינוי דרך.

בגלל השתתפות סיבוב המדחף בסיבוב כלי השייט יהיה רדיוס הסיבוב לשמאל קטן יותר מהסיבוב לימין

סיבוב המדחף
המדחף מסתובב בדרך כלל עם כוון השעון (במבט מאחור). מדחף זה נקרא מדחף ימני. מדחפים המסתובבים בכלי שייט בכוון נגדי לכוון השעון - מדחף שמאלי הם נדירים.
בפרק זה נדון אך ורק על מדחפים ימניים.
פעולתו של המדחף היא כפעולת בורג, סיבובו גורם להתקדמותו, אולם כנפי המדחף בעת הסיבוב מפעילים גם לחצים צדדיים, כל כנף שואפת לדחוף את הירכתיים בדומה לגלגל. כחות אלה נקראים Transverse thrust - דחף רוחבי.
חלקו העליון של המדחף שואף לדחוף את המים לימין, כך שהירכתיים ישאפו לפנות שמאלה ואילו הכנף הנמוכה יותר תדחוף את המים שמאלה כך שהירכתיים יפנו ימינה. היות ולחץ המים גבוה יותר באזור הכנפים התחתונות, תהיה השפעתן גדולה יותר והירכתיים יפנו ימינה ואילו החרטם יפנה שמאלה. כאמור כל זה כמובן במדחף ימני, שסיבובו עם כוון השעון, במדחף שמאלי הכוונים ישתנו.
השפעת המנוע על שינוי כוון החרטום מורגשת בעיקר כאשר אין רוח במהירויות קטנות ובמיוחד הפעלת מנוע מעצירה.

כאשר כלי השייט עומד וההגה במצב "אמצע הגה" - Midship, ומפעילים מנוע קדימה תהיה נטית החרטום לפנות שמאלה.
השפעת ההגה בעת הפעלה קדימה היא גדולה כאשר כלי השייט עומד וההגה במצב "אמצע הגה" - Midship, ומפעילים מנוע אחורה תהיה נטית הירכתיים לפנות שמאלה.
השפעת ההגה בעת הפעלה אחורה היא אפסית

איך לזכור את כוון ההסחה של החרטום והירכתיים?

במדחף ימני, הבא את ידך הימנית כמראה בציור, הפעלה קדימה, כוון האצבעות שמאלה. הפעלה אחורה, כוון חלק היד האחורי לשמאל

דוגמה טובה לניצול האפקט של סיבוב המדחף לשם סיבוב כלי השייט בתעלה צרה, שים לב שהסיבוב הנו לימין בכדי לנצל את הסחת כלי השייט בעת הפעלת המנוע לאחור..
העבר את העכבר מעל הציור שלמטה לשם קבלת אנימציה