מגדלי אור ומשואות


אמצעי העזר לנווט המכונה "משואה" הוא האמצעי העתיק ביותר שהובא לשמוש על ידי האנושות. המילה "משואה" מתארת, באופן כללי, מתקן שמאותת מעצמו סימן, או סימנים, שנתן להתבית אליהם, או להעזר בהם לצורך תנועה באזור. המגדלור של אלכסנדריה במצרים , שנבנה לפני כ- 2250 שנים נחשב לאחד מפלאי העולם העתיק והוא האיר למרחק של כ- 20 מיל, על ידי בערת עץ. הסימנים שמספקת המשואה יכולים להיות שונים כמו עשן, אש, קולות למיניהם, אורות למיניהם ושדורי רדיו באופנים ותדרים שונים. מענין לציין, שרוב בעלי החיים משתמשים באתותים אופיניים להם , הן לצרכי אתור והן כתחליף לשפה מגוונת, לצורך הכרזות והצהרות הקשורות לקיומם, כולל איתותי ריח, שהאדם אינו משתמש בם. ימאים שחוזרים ומגיעים לאותו מעגן מספר פעמים , מזהים את הקרבה לאתר בעזרת ריחות אופיניים, אשר באופן מפתיע, נחרטים היטב בזכרון, יותר טוב מאשר צורת חוף ונופים משתנים. לצרכי השיט המשואות השמושיות הן : משואות אור כלומר מגדלורים (מגדלי- אור ) ואורות הממוקמים באתרים נבחרים; משואות קוליות; משואות רדיו; משואות מכ"מ; וכל מגוון משואות הרדיו לציון אתר בזמן מצוקה המכונות בשם הכללי:
Emergency Position Indicationg Radio Beacon = EPIRB .

היות והמגדלורים שמושיים רק בתנאי ראות מסוימים, יתר המשואות מתוספות אליהם באותו אתר, כאשר בטיחות השיט מחייבת זהוי האתר גם בתנאי ראות מוגבלים (כמו בהנצלה, בערפל או גשם סמיך). המפה הימית מספקת את המידע העיקרי ביחס למשואות באזור השיט, אך הייה זה לא מעשי לכלול במפה כללית ( בקנה –מידה קטן) את כל פרטי המצופים המוארים והמשואות הנלוות ; לכן חשוב להחזיק בכלי השיט פרסומים מעודכנים של רשימות מגדלורים ומשואות למיניהן (כמו Admiralty List of Lights and Fog Signals), וכמובן, מפות מפורטות, מעודכנות (בקנה מידה גדול). בנוסף לכך, "ימאות-טובה" מחייבת לקלוט מהדורות של אזהרות לשייט, והודעות לימאים, באחד מהאמצעים הנפוצים , לפחות יום לפני ההגעה לאזור לא מוכר, (ראה פרק בתקשורת "בטיחות השיט" ופרק GMDSS ). מהדורות אלה מספקות מידע על הוספה, הסרה או שנויים בעזרי נווט.

חשיבות המאפינים של מגדלורים וכל יתר סוגי האורות, המשואות והמצוף, היא מהמעלה הראשונה עבור כל כלי שיט בנווט חופי או בהתכנסות אל נמל או מעגן כל שהוא. היות והמאפינים רבים ומגוונים ולא כולם ניתנים בפרסום אחד בפרוט המלא, מקובל, בנוסף לרשימת המגדלורים, להשתמש בספרי חופאות מיוחדים לאזור השיט, וכיום נפוצים מאגרי מידע על תקליטונים למיניהם, אשר מאפשרים לעדכן מצג מפות אלקטרוני. המשיט צריך ללמוד תחילה את המונחים ודרך השמוש במאגר הנתונים שברשותו, מוקדם ככל האפשר, לפני שינסה לזהות מצוף, משואה או אור כל שהוא. חיוני במיוחד תרגול בתנאי השטח, משום שמה שרואה העין ומה ששומעת האוזן אינו כה חד-משמעי כמו הנתונים בפרסום כל שהוא. המתקנים עצמם אינם מאד מדוייקים, ונוספות גם השפעות מזג אויר ונוף הרקע. בתקציר להלן יובאו רק ההסברים שיעזרו לקורא להתמקד ולפענח בקלות את הפרסומים השונים ולעבור בחינות בהצלחה.

הערות הנחיה כלליות
- בספר הנפוץ לזהוי אורות Admiralty List of Lights and Fog Signals לא מצויינים אורות מצופים אלא אם הם בגובה שמעל 8 מטר, אלה שבגובה 8 מטר ניתנים רק לפי מדת חשיבותם לבטיחות השיט.

- השמוש במילה "אור" כולל , לבד מאור קבוע בצבעו, מתמשך ונראה מכל כוון, גם כל צרוף מוסכם של הבהובים והפסקות , צבעים וגזרות הארה; כל אלה מכונים Characteristics/Character of Light -.

- הכיתוב בעברית של המונחים Luminous Range, ו- Nominal Range , עלול לבלבל ביחוד בזמן מבחן כאשר יהייה כתוב טווח לומינלי וטווח נומינלי, לכן רצוי למי שנתקל בכיתובים אלה, שיאמת את כוונתם (ההגדרות בקובץ המונחים בהמשך).

- על פי החלטות הארגון המכונה International Hydrographic Office כל אור אמור לקיים מאפיינים יציבים בכוון או בגזרה הכסוי שלו ולכל אור יש מספר בין-לאומי, כך שיהייה נתן לזהות אותו כאשר הוא מופיע בפרסומים שונים וחופפים או בנלווה למספר סדורי נוסף של רשויות שונות.

- הגדרות תכווינים או גזרות כסוי של האורות הן תמיד כוונים אמיתיים עם כוון השעון (ביחס ל-TRUENORTH).

CHARACTERISTICS OF LIGHTS

המאפיינים של האורות, לעינו של הצופה, מאובחנים לפי המרכיבים הבאים:- טווח; כוון או גזרת כסוי; קצב; מחזוריות; צבע והמבנה שלהם במרחב (כאשר מאותו אתר מופיעים כמה מקורות אור – אופקית , אנכית או באלכסון). הפרטים שמופיעים בספר Admiralty List of Lights and Fog Signals ניתנים בעמודות מסופררות משמאל לימין בסדר שלהלן:-


1. המספר הבין-לאומי של כל אור.
2. שם המקום ושם המגדלור (אם הם שונים ). שם המקום נתן באותיות ראשיות (CAPITALS ); שם המגדלור נתן בגופן עבה(bold type ) אם הטווח שלו מעל 15 מיל ימי; אלה שפחות מ15 מיל ימי ניתנים בגופן "רומי" (כמו a b c d.... ); אלה של ספינות מגדלור בגופן ITALIC CAPITALS, ואלה של אורות צפים, ב- italics .
3. קו רוחב וקו אורך בדיוק מקורב.
4. מאפיינים כנ"ל ועוצמת ההארה.
5. גובה האור במטרים = ELEVATION זה המרחק האנכי בין מוקד האור וגובה המים בגאות השיא כפי שהיא נתנת במפה (MHWS או MHHW ).
6. הטווח במילים ימייים (ראה סעיף 2).
7. תאור המבנה של האורות וגובהם במטרים. המילה- BAND עבור מבנה אופקי, STRIP עבור מבנה אנכי ו-DIAGONAL- STRIP עבור מבנה ספיראלי. כן ניתנים תאורים נוספים של המבנה התומך וגבהו מקצהו עד לקרקע.
8. הערות, מופע, גזרות עם מאפינים שונים, קשת/גזרת הכסוי, אורות משניים, משואות מכ"מ ואחרות.

להלן צלום של כותרות העמודות:

הגדרות ומונחים
Fixed Lights - אורות קבועים, כאלה שמאירים ללא הפסקה או שנויים במאפיינים, שצויינו בקטעים הקודמים.

Rythmic Lights- לבד מאורות קבועים, כל האורות מציגים רצף של מרווחים מוארים וחשוכים, כאשר לכל הרצף מחזוריות משלו. אלה הם אורות קצביים. כל מרכיב בתוך הרצף מכונה "מופע" = PHASE ה"מופע" יכול להיות של מרווח חשוך או מרווח מואר. כל הרצף של המופעים מכונה מחזור= PERIOD of the Light.

Alternating Lights– אורות קצביים, אשר מציגים צבעים שונים בתוך כל רצף, מכונים אורות מתחלפים, המחזור= PERIOD של אורות מתחלפים הוא הזמן שכולל את כל השנויים עד השלמת הרצף ותחילתו מחדש.

Intensity - עוצמת האור ניתנת ביחידות המכונות CANDELAS . היחידה הישנה יותר כונתה CANDLE = נר, והתיחסה לתאורה המתקבלת מהדלקת נר בעל מידות תקניות של אז, הייתה בשמוש גם יחידה המכונה CANDLE FEET , שהתיחסה לתאורה המתקבלתמנר תקני על משטח במרחק 1 FEET ממנו. השם CANDELAS = CANDLE POWERמשמר את הקשר ההיסטורי אך עם התפתחות הטכנולוגיה של מקורות תאורה הוגדרה היחידה כתאורה המתקבלת בהשקעת יחידת אנרגיה כדי להאיר יחידת שטח. הדיון המפורט במושגים של תורת האור רחב ומורכב וחורג מהדרוש להבנה כאן. אזכיר רק שהיחידה היא עצמת התאורה שתתקבל ב"גוף-שחור" (לדוגמה כדור חלול עם חריר לכניסת האור) על שטח של 1/60של סנטימטר- מרובע בטמפרטורת המוצקות של המתכת פלטיניום °C1773.

RANGE- טווח

Luminus Range- טווח האור, זהו הטווח המירבי בו נתן לראות את האור , תלוי רק בעוצמתו (לפי מספר ה-CANDELAS שהוגדר לעיל) ותנאי הראות (מזג האויר) בעת מסויימת. כלומר ללא קשר לעקמומיות כדור הארץ, גובה האור וגובה הצופה. בפרסומים נתנות דיאגרמות למציאת טווח הגילוי של האור כשנתון הכניסה הוא הטווח הגיאוגרפי (ראה המשך).

Nominal Range - זהו טווח האור כאשר מזג האויר מאפשר ראות של 10 מיל ימי . שיטה זו להגדרת הטווח נהוגה על ידי מספר מדינות ורשימה שלהן מופיעה בפרסומים.

Geographical Range- זהו הטווח המירבי שיוכל האור להראות לצופה, כשהוא תלוי רק בעקמומיות כדור הארץ, גובה האור, גובה עינו של הצופה והשבירה של קרני האור באטמוספירה. (הפרסומים נותנים טבלאות למציאת הטווח הגיאוגרפי, ראה בפרק המכ"מ נוסחה למציאת טווח המכ"מ).

Loom - זהו פזור הזוהר או ההילה הנוצרת כאשר אור נמצא מתחת לאופק או מוסתר על ידי עצם כל שהוא. תופעה זו תלויה בנתונים אטמוספריים המשפיעים על רמת הפזור (Scatter). Main Light- האור הראשי כאשר ישנם יותר מאור אחד על אותו מבנה, או אורות נוספים על מבנים שכנים.

Subsidiary (auxiliary) Light- האורות הנוספים שמותקנים ליד אור ראשי כנ"ל, כשלהם שמושים מיוחדים לצרכי השיט.

ההגדרות שבהמשך מאפינות אורות של מעברי מים צרים מעגנות וכניסות לנמלים ונהרות וכיו"ב-

Sector Lights - זהו אור שמציג צבעים או מאפינים שונים בגזרות שונות של האופק בו הוא נגלה למשיט.

Leading Lights- שני אורות או יותר הממוקמים כך שיצרו קו שלאורכו יש להוביל את כלי השיט. אורות המסומנים Lights in Line הנם מקרה מיוחד ובאים לסמן גבול לצרכי הנחות כבלים או עגינה וכיו"ב, ולא נתיב שיש לשוט לאורכו.

Direction Lights - אור מכוון ,אור זה נראה מגזרה צרה מאוד ומשמש כ- Leading Lightsעל ידי אור בודד. באגפים של גזרה כזו יכולים להופיע אורות עם מאפיינים או צבעים שונים משלו או בעוצמה קטנה בהרבה משלו. אור כזה מסמן גם גבולות של אזור כמו בקטע הקודם Lights in Line.ישנה גם טכנולוגיה של יצירת אור מכוון על ידי הופעת "חץ שחור" המדריך את המשיט לתקן את הקורס כדי לשמור על הנתיב המומלץ.

Vertical Lights- כנוי כללי למספר אורות הממוקמים בצורה גאומטרית כל שהיא (אנכית, אופקית וכיו"ב), זאת במטרה לצור אפיונים נוספים ושונים משל כל אור בנפרד. כאשר כל אור משמש מטרה נפרדת , זה הפחות בחשיבותו מוגדר כ-auxiliary .

Private Lights- אורות אשר ממוקמים ומאוחזקים על ידי רשות פרטית.

Occassional Lights- אורות המופעלים רק בזמן שהם נדרשים ולארועים מיוחדים:-

אורות המציינים התחלת שנויים בגאות ושפל.

אורות לשרות ספינות דייג לפי עונות או זמנים נבחרים.

אורות לשרות רשויות פרטיות (משטים ספורטיביים או תירותיים או של ציי צבא וכיו"ב ).

אבחנה מיוחדת נעשית בין אור שממוקם לצרכי חרום בעל איפיונים משלו ובין אור גבוי חלופי לאור שיצא מפעולה. האור החלופי יהייה בעל אותם המאפיינים של האור המקורי, אלא שעשוי להיות בעל טווח קטן יותר ותלוי בצוות הפעלה.

ההגדרות והקצורים המשמשים להגדרת הקצב,המחזור וסמונם בפרסומים

בהמשך יובאו כל מגוון האפשרויות ליצירת רצף הבהובים שמרכיב מחזור, כפי שהוא נתן ב-

Admiralty List of Lights and Fog Signalsוכן יובאו צלומי הנתונים של המגדלורים בשטחי המים של מדינת ישראל. כדי שהקורא יוכל לתרגל את קריאת הסימונים, יוצגו כאן אלה הבסיסיים, שמהם מורכבים כל היתר.

תצוגה איפיון סימון
אור ממושך ללא הפרעות Fixed F
משך זמן האור קצר ממשך זמן האפלה Flashing Fl
משך זמן האור ארוך ממשך זמן האפלה Occulting Oc
משך זמן האור שווה למשך זמן האפלה Isophase Iso

אלה הן ארבעת המאפינים הבסיסיים של האורות. שני המאפינים Fl ו Oc יכולים להופיע בקבוצות
Group Flashing או Group Occulting ומספר הפעמים שיופיע כל מאפיין בקבוצה.

קבוצה של שלשה נצנוצים
Fl(3)
אור ממושך עם קבוצה של שתי הפרעות
Oc(2)

בדרך כלל ניתן גם אורך המחזור, כלומר מהניצנוץ הראשון של המחזור ועד הנצנוץ הראשון של המחזור הבא: Fl(3) 10s
למניעת בלבול, במקומות הם נמצאים מגדלי אור רבים מאפינים את האורות על ידי שינוי צבעיהם
קבוצה בת שלשה נצנוצים ירוקים Fl(3)G
לבן אדום מתחלפים Al WR

אגרון מונחים באנגלית לשמוש בפענוח מאפייני המשואות

כתרגיל מלמד, תרגם את משמעות כל אחד מהמונחים.

LIGHTS :- Character

F
Oc
Iso
Fl
Q
IQ
Al
Oc(..)
Fl(..)
Mo
FFl
FFl(..)

COLOURS

B (black)
Vi (violet)
Bu (blue)
G (green)
Orange
R (red)
W (white)
Y (yellow)
Brown
Grey

FOG SIGNALS

Radiobeacon
Diaphone
Horn
Siren
Reed
Explosive
Bell
Gong
Whistle

LIGHT STRUCTURES

Light
Lighthouse
Light-vessel
Light-float
Beacon
Column
Dwelling
Framework tower
House
Hut
Mast
Post
Tower
Concrete
Iron
Metal
Stone Masonry
Wooden
Band
Strip
Chequered
Topmark
Round
Cone
Conical
Diamond
Square
Triangle
Triangular

DESCRIPTIVE TERMS

Destroyed
Occasional
Temporary
Extinguished

מתוך המפה המובאת כאן נפענח ונפרש את המאפיינים של האורות באתר
Eddystone


טווח הגלוי של אור, בשעות חשכה ולפי תנאי הראות המטאורולוגים של שעת התצפית.

דיאגרמה למציאת LUMINOUS RANGE
נכנסים לתרשים בגבול העליון, מתחת לכותרת, עם הערך הנקוב של הטווח (NOMINAL), כפי שהוא מופיע בעמודה 6 של ספר המגדלורים; או בציר הגבול התחתון של התרשים עם עוצמת האור= INTENSITY, אם היא נתנת בעמודה 4 של ספר המגדלורים (רשימת מדינות המספקות נתון זה נמצאת בספר); מנקודת הכניסה נעים אנכית לתוך התרשים עד שפוגשים ערך על העקומה, או ערך בין העקומות, שמתאר את הראות המתקיימת באותה עת (מ-0.2 מיל עד 20 מיל), ומנקודה זו נעים אל הגבול השמאלי (הציר האנכי של התרשים) שם פוגשים את הערך המקורב של טווח הגלוי של האור.

Light Vessels

בנוסף למגדלי האור, הבנויים על אדמה מוצקה, יש שמוש נרחב לספינות אור Light Vessel ספינות אלו ממוקמות במקומות שאין אפשרות לבנות מגדלי אור רגילים. חלקן של ספינות אור אלו מצוותות וחלקן מתופעלות בצורה אוטומטית.