FENICE

אניות הליברטי ואחיותיהן אניות הויקטורי נבנו במלחמת העולם השניה לשם הובלת מטען לאירופה.
מאמר ותמונה מצויינת אפשר למצוא בקישור הזה.
אחת מאניות הליברטי שהיו לחברת ציים היתה הפניציה Fenice, מצורפות מספר תמונות משנת 1966.
הפניציה בנמל אילת
האניה בנמל, מבט לכוון החרטום. מחסן מספר 1 פתוח ומנופי האניה מורמים.
תמונה אל מחסן האניה. המטען הוא שקי מלט.
למרות שמנוע האניה הוחלף ממנוע קיטור למנוע דיזל, הכננות עדיין מופעלות בעזרת קיטור.
מבט מהחרטום אל מבנה המגורים והגשר.
על הסיפון חבל ההתקשרות.
מבט לירכתיים מעל מבנה המגורים.
מבט מכוון הירכתיים אל מבנה המגורים.
על הסיפון מונחים Dunnage, לוחות עץ המשמשים לעזרה באחסון המטען.
צפון יפן