Ballast מי נטל


כאשר אניה מפליגה ללא מטען והיא צפה כאשר חלקה שמחוץ למיים רב, וגובהה גדול, היא מאבדת מיציבותה  וההפלגה מסוכנת.
בכדי להתגבר על בעיה זו חייבים לטעון מים במיכלים מיוחדים וזאת בכדי להוסיף למשקלה ולהשקיעה יותר. מים אלה נטענים במיכלים הנקראים Ballast tanks

בשרטוט מיכלי הבלסט צבועים בכחול. בחרטום האניה נמצא ה Fore Peak Ballast tank ובירכתיה After Peak. בתחתית האניה נמצאים מיכלי ה Double Bottom המשמשים למי בלסט או כמיכלי דלק.
השרטוט הזה מאפיין אניות של מטען כללי General Cargo. למיכלי אניות מכולות, מיכליות ואניות צובר, סידור המיכלים מעט שונה, אבל להבנת העיקרון נסתפק בשרטוט זה.

השמוש במיכלי הבלסט הוא גם לשם תיקון ה LIist הנוצר על ידי טעינה של מטענים כבדים יותר בצד אחד מאשר בצד השני או לתיקון ה Trim שופע האניה כלפי החרטום או כלפי הירכתיים.
תיקונים אלה מתבצעים על ידי הוספת או הורקת המיכלים הרלוונטים אם מיכלי צד או מיכלים קדמיים או אחוריים.

הפעלת מיכלי הבלסט
מילוי והורקת המיכלים היא בהתאם לטעינה והפריקה של המטען, בזמן טעינה מוריקים את המיכלים בהתאם למשקל המטען שעלה לאניה ובפריקה ממלאים את המיכלים.
לקביעת מצב האוניה שוקע, Trim ו List נשתמש ב ובקוי הטעינה המשורטטים בדופן האניה.